Nyheter

Justitieministeriet inleder ett pilotprojekt för att utreda hur barns och ungas rätt till delaktighet och inflytande förverkligas i Finland med hjälp av ett bedömningsverktyg som utvecklats av Europarådet.
En omgång enligt det förnyade rapporteringsförfarandet inleds för ESK-konventionen.
Människorättscentret har 21.12.2018 lämnat in material till MP-kommittén för beredning av val av teman och listan med frågor för statens rapport.
Utrikesministeriet ber intresserade personer anmäla sig som kandidat till uppgiften som medlem eller som ersättande medlem i Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) som blir ledig den 1 juli 2019.
Utrikesministeriet ber intresserade personer att senast den 31 Januari 2019 anmäla sig som kandidater för listan över medlemmar i den rådgivande kommitté som undersöker tillämpningen av Europarådets ramkonvention för skydd av nationella minoriteter.
I december 2018 är det 25 år sedan FN:s generalförsamling antog resolutionen om Parisprinciperna. Parisprinciperna styr de självständiga nationella institutioner som arbetar med att främja och skydda mänskliga rättigheter i hela världen.
Människorättscentret har bjudit in riksdagen att fira mänskliga rättigheter från FN:s internationella dag för handikappade till dagen för mänskliga rättigheter 3. - 10.12.2018.
Den 29 November organiserar man ett seminarium om Finlands kommande EU-ordförandeskap och grundläggande rättigheter. Man kan följa direktsändning (eller videon efter seminariet) på nätet.
Europeiska nätverket för nationella människorättsinstitutioner ENNHRI har valt Emily Logan som sin nästa ordförande. Logan företräder Irlands nationella institution för mänskliga rättigheter. Generalförsamlingen anordnades i Aten den 24 oktober 2018. Före den höll ENNHRI:s sin årskonferens, som i år hade försvarare av de mänskliga rättigheterna som tema.
Undervisning på samiska utanför samernas hembygdsområde, social-, hälso- och sjukvårdstjänster på samiska, lärarutbildning på romani samt den allmänna medvetenheten om minoritetsspråken kräver omedelbara åtgärder i Finland
CERD-kommitténs kommentarer om verkställandet av slutsatserna och rekommendationerna givna 2017 på basis av uppgifterna i Finlands 23 periodiska rapport (CERD/C/FIN/CO/23)
I den förenklade rapporteringen består statens rapport av svar på den lista med frågor som kommittén lämnat
Medborgarsamhällets verksamhetsmöjligheter, människorättsförsvarare och särskilt kvinnliga människorättsförsvarare är huvudteman när nationella människorättsinstitutioner samlas i Marrakech.
Finland måste införa effektivare åtgärder för att förebygga våld mot kvinnor och våld i hemmet.
Över 600 aktörer på olika områden samlas i Wien mellan den 25 och 27 september för att diskutera de mest brännande människorättsutmaningarna i EU.
I början av juni organiserades NHRI-akademin i Helsingfors. Under akademi diskuterades både skyddet för människorättsförsvarare och de nationella människorättsinstitutionernas roll i lagstiftningsprocessen
Den 38:e sessionen av FN:s råd för mänskliga rättigheter inleds i dag i Geneve.
Temat för justitieministeriets Demokratipris 2018 är fostran till demokrati och mänskliga rättigheter. Priset på 10 000 euro kan delas ut till en aktör eller delas mellan flera aktörer som företräder det civila samhället. Kandidater kan nomineras till och med den 20 augusti.
Kommissionen har publicerat sin årliga rapport om EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.
Nästan 60 procent av européerna anser att det är en nackdel att vara äldre när man söker arbete. Samhället ser ofta äldre som en börda. Alltför ofta bortser vi från våra äldres grundläggande mänskliga rättigheter. I 2018 års rapport undersöker Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) hur ett rättighetsbaserat synsätt rörande respekt för äldre börjar ta form.
Den årliga utbildningen för det europeiska nätverket av nationella människorättsinstitutioner, NHRI-akademin, ordnas i Helsingfors.
Under 2018 arbetade Människorättscentret med att utveckla övervakningen av de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Främjandet och uppföljningen av FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning etablerades som en ny uppgift och utbildningen om de grundläggande och mänskliga rättigheterna fick bred spridning. Människorättscentret var en aktiv deltagare i det nationella och europeiska samarbetet.
"Dessa är hårda tider, men de är ännu hårdare för den enskilda individen", så här beskrev Kate Gilmore de utmaningar och världsläge som världssamfundet hanterar dagligen."
”I Finland saknas en politisk vilja att åtgärda de punkter i translagen som kränker de mänskliga rättigheterna och den finska statens internationella förbindelser”, påpekar Människorättscentrets direktör Sirpa Rautio.
RSS ATOM