Människorättsdelegationen: Arbetet mot våld mot kvinnor har fortfarande för små resurser i Finland

3.10.2018

Istanbul
Istanbul

Finland måste införa effektivare åtgärder för att förebygga våld mot kvinnor och våld i hemmet.

Arbetet mot våld mot kvinnor har fortfarande för små resurser i Finland– en internationell expertgrupp granskar läget i Finland

  • I en omfattande undersökning som EU:s byrå för grundläggande rättigheter publicerade 2014 uppgav 47 procent av de finländska kvinnorna att de utsatts för fysiskt eller sexuellt våld när de varit äldre än 15 år. Av EU-länderna var det bara Danmark som hade en högre siffra än Finland (52 %).
  • Enligt en utredning från Inrikesministeriet är våld mot kvinnor för tillfället den näst allvarligaste faktorn som påverkar den allmänna säkerheten.

Finland måste införa effektivare åtgärder för att förebygga våld mot kvinnor och våld i hemmet. Människorättsdelegationen kräver att det under nästa regeringsperiod tilldelas större resurser för detta arbete och att det grundas ett särskilt nationellt tillsynsorgan.

 

”Våld mot kvinnor är en av de allvarligaste kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Finland. Nu måste problemet tas på allvar och antivåldsarbetet samt verkställandet av Istanbulkonventionen måste ges tillräckliga resurser”, betonar jämställdhetsombudsmannen Jukka Maarianvaara, som även är medlem i Människorättsdelegationen.

 

Finland undertecknade Istanbulkonventionen 2015, det vill säga Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet. Expertgruppen GREVIO (Europarådet), som övervakar verkställandet av konventionen, besöker Finland denna vecka för att se hur skyldigheterna i konventionen har följts.

 

”Finland har fått ett stort antal rekommendationer av internationella tillsynsorgan i fråga om våld mot kvinnor och våld i hemmet. Istanbulkonventionen är därför extra viktig för Finland och har redan haft positiva följder. Verkställandet bör ändå intensifieras och utöver den internationella tillsynen behövs en effektivare tillsyn på nationell nivå”, påminner Människorättsdelegationens ordförande och Människorättscentrets direktör Sirpa Rautio.

 

Vid fördelningen av resurser för bekämpningen av våld mot kvinnor och våld i hemmet bör det beaktas att tjänsterna bör erbjudas på tillräckligt många språk och att man vid planeringen av åtgärderna bör beakta eventuella särbehov hos minoriteter och personer med funktionsnedsättning. Därtill bör det garanternas att tjänster erbjuds i hela landet.

 

Människorättsdelegationens ställningstagande, bakgrundspromemoria och meddelande bifogade.

 

 

Mer information:

Människorättscentrets direktör Sirpa Rautio

sirpa.rautio@ihmisoikeuskeskus.fi

09 4321 (Riksdagens växel)

Bilagor