ETT TJÄNSTEFÖRHÅLLANDE FÖR VISS TID SOM SAKKUNNIG (Valtiolle.fi ID: 21-1-2019)

7.1.2019

Sakområdet för tjänsteförhållandet ansluter sig till justitieombudsmannens och Människorättscentrets uppgift att övervaka och främja äldre personers rättigheter.

Presentation av organisationen: Människorättscentret främjas de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. I funktionellt hänseende är centret självständigt och oavhängigt, men i administrativt hänseende är det en del av justitieombudsmannens kansli. Människorättscentrets uppgifter finn inskrivna i lagen om riksdagens justitieombudsman (3 a kap).

Tjänstens längd: Visstidsanställning
Beskrivning av tidsbegränsning: Arbetets art (lagen om riksdagens tjänstemän 8 § 1 mom)
Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
Antal platser: 1
Ansök senast: 21.1.2019 kl 16:00
Arbetsplatsinformation: Riksdagens justitieombudsmans kansli / Människorättscentret, Arkadiagatan 3, 00102 Riksdagen

Arbetsbeskrivning: Vid Riksdagens justitieombudsmans kansli ledigförklaras ett tjänsteförhållande för viss tid som sakkunnig vid Människorättscentret. Tjänsteförhållandet tillsätts fr.o.m. 1.2.2019 eller enligt överenskommelse. Tjänsteförhållandet är tidsbegränsat och upphör 31.12.2019.

I uppgiften ingår att bereda och föredra ärenden kring grundläggande och mänskliga rättigheter som hör till Människorättscentrets direktörs beslutanderätt. Tjänsteförhållandes uppgifter anknyter till riksdagens justitieombudsmans kanslis uppgifter angående övervakning av förverkligandet och främjande av äldre personers rättigheter. Människorättscentrets sakkunnig har i uppdrag att främja skolning, forskning, information, uppföljning och samarbete kring dessa gällande förverkligandet av äldre personers rättigheter.

Behörighetsvillkor: Behörighetskrav för tjänsten är en lämplig högskoleexamen eller annan sådan utbildning och erfarenhet som uppgifterna förutsätter.

Vi förväntar oss av dig som söker: En framgångsrik skötsel av uppgifterna förutsätter god kännedom om lagstiftningen och rättspraxisen inom uppgiftsområdet, kunskaper om de grundläggande och mänskliga rättigheterna, kännedom om verksamheten vid myndigheter och organisationer inom uppgiftsområdet, goda interaktionsfärdigheter och färdigheter att skapa nätverk, erfarenhet av skolning och skolningsplanering samt långvarig och mångsidig arbetserfarenhet inom uppgiftsområdet.

För att kunna sköta uppgifterna framgångsrikt krävs i praktiken utmärkta kunskaper i finska. Goda kunskaper i svenska och engelska samt övriga språkkunskaper räknas som merit.

Avlöningsgrund: Lönen bestäms i enlighet med riksdagens lönesystem. Tjänsteförhållandet placeras i kravnivå 11 (uppgiftsbaserad lönedel 4 450,00 euro/mån). Som en individuell lönedel betalas dessutom högst 50 % av den uppgiftsbaserade lönen.

Säkerhetsutredning: Före tillsättningen kan en personsäkerhetsutredning med samtycke av den sökande göras (säkerhetsutredningslag 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktes rättigheter finns på adressen www.supo.fi/sakerhetsutredningarna/sakerhetsutredning_person.

Prövotid: Uppgiften kan försättas med en 6 månaders prövotid.

Uppgifter om arbetsresor: Uppgiften förutsätter resor.

Ansökningarna lämnas i första hand in på statens elektroniska rekryteringssystem www.valtiolle.fi senast den 21.1.2019 kl. 16.00. Ansökan till Människorättscentret kan också inom utsatt tid tillställas riksdagens justitieombudsmans kansli, registratorskontoret (oikeusasiamies@eduskunta.fi eller Arkadiagatan 3, 00102 RIKSDAGEN). Till ansökan ska bifogas matrikelutdrag, meritförteckning eller annan motsvarande redogörelse för sökandens meriter. Bilagorna kan också sändas till justitieombudsmannens kanslis registratorskontor per e-post eller post. På både ansökan och kuvertet bör ID-numret anges. Ansökningarna returneras inte.

Ytterligare upplysningar om arbetet:
Människorättscentrets direktör Sirpa Rautio, tfn 09 432 3780.