Europarådet granskar våld mot kvinnor och familjerelaterat våld i Finland

3.9.2019

Europarådets expertgrupp för åtgärder mot våld mot kvinnor och våld i hemmet (GREVIO) publicerade den 2 september 2019 sin första rapport om Finland där den utvärderat genomförandet av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (Istanbulkonventionen) i Finland.

UM - Pressmeddelanden, 2.9.2019

Europarådet granskar våld mot kvinnor och familjerelaterat våld i Finland

Europarådets expertgrupp för åtgärder mot våld mot kvinnor och våld i hemmet (GREVIO) publicerade idag den 2 september 2019 sin första rapport om Finland där den utvärderat genomförandet av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (Istanbulkonventionen) i Finland.

GREVIO ger Finland erkännande för de många redan vidtagna och pågående åtgärderna. GREVIO betraktar godkännandet av verkställighetsplanen för Istanbulkonventionen som ett bevis på politisk vilja att verkställa konventionen. GREVIO lyfter också fram att det tillsatts en kommission för bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, och att den avgiftsfria telefontjänsten Nollinjen har grundats. GREVIO välkomnar också framstegen som gjorts i den ökning av tjänster som tillhandahålls för offer och uppmärksammar revideringen av sexualbrottslagstiftningen som en positiv utveckling.

GREVIO lyfter samtidigt fram fler saker som kräver förbättringar. Sådana är i synnerhet faktorer som hör samman med utbildningen av experter. Frågorna som hänför sig till utbildning rör enligt GREVIO svårigheterna att reagera tillräckligt på alla former av våld mot kvinnor samt förordnandet av besöksförbud. GREVIO fäster också särskild uppmärksamhet vid barns ställning och frågor som gäller beviljade av uppehållstillstånd. Som andra faktorer som kräver förbättring nämner GREVIO bland annat stärkandet av det könsuppdelade perspektivet, iakttagandet av förbudet mot diskriminering och ett offercentrerat perspektiv i genomförandet av konventionen. GREVIO anser också att det finns ett behov i Finland av att trygga tillräckliga resurser för arbetet mot våld mot kvinnor och att stödja organisationer i deras arbete samt att vidta åtgärder bland annat för att samla in information och säkerställa stöd till offren.

Den aktuella utvärderingen är den första som gäller Finland. GREVIO gjorde ett landsbesök i Finland hösten 2018.

Rapporten lämnas till Istanbulkonventionens partskommitté. Kommittén kan ge Finland rekommendationer för att verkställa de ståndpunkter som framförts i GREVIO:s rapport.

Ytterligare information: Satu Sistonen, lagstiftningsråd, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden, tfn 0295 351 789

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

GREVIOn raportti