Finland får rekommendationer av Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans

16.9.2019

ECRI ger Finland erkännande för de många redan vidtagna och pågående åtgärderna. Kommissionen ger även 20 rekommendationer om hur rasism och intolerans kan motverkas i Finland.

Utrikesministeriet  10.9.2019 9.05
PRESSMEDDELANDE

Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (European Commission against Racism and Intolerance, ECRI) har idag, den 10 september, offentliggjort sin femte rapport om Finland. ECRI ger Finland erkännande för de många redan vidtagna och pågående åtgärderna. Kommissionen ger även 20 rekommendationer om hur rasism och intolerans kan motverkas i Finland.

ECRI rekommenderar bland annat att diskrimineringsombudsmannens behörighet utvidgas så att där ingår rätten att undersöka enskilda påståenden om diskriminering i arbetslivet och rätten att på eget initiativ väcka talan hos en domstol. Kommissionen rekommenderar också att det inrättas lokala och regionala kontor för diskrimineringsombudsmannen och att dessa garanteras tillräcklig finansiering.

ECRI anser att jämställdhetsombudsmannens resurser bör ökas och att diskriminerings- och jämställdhetsnämnden bör ges behörighet att behandla besvär som rör diskriminering i arbetslivet på alla diskrimineringsgrunder som lagen förbjuder. Nämnden bör också ges behörighet att bevilja skadestånd till offer för diskriminering, och nämndens resurser bör ökas avsevärt.

Angående hatpropaganda rekommenderar ECRI bland annat att det skapas ett omfattande system för att samla information om hatpropaganda och hatbrott motiverade av rasism och homo-/transfobi. Det behövs även en strategi för att motverka rasistisk och homo-/transfobisk hatpropaganda. De brottsbekämpande myndigheterna och rättsväsendet behöver mer utbildning om hatpropaganda och hatbrott, och utredningen av denna typ av brott bör effektiveras.

ECRI upprepar sin rekommendation om grundandet av ett organ oberoende av polisen och åklagarämbetet för att undersöka påstådda fall av rasdiskriminering och polisens missbruk av tjänsteställning. Mångfalden bör öka inom poliskåren så att den bättre avspeglar befolkningens mångfald. Kommissionen upprepar också sin rekommendation om behovet av att konsekvent och omfattande samla in data om etniskt ursprung, språk, religion, kön och nationalitet för att myndigheterna ska kunna bevaka olika gruppers ställning.

ECRI framhåller vikten av tillräcklig finansiering för det politiska programmet för romerna i Finland (2018–2022). Kunskapen om den samiska kulturen bör ökas bland den finländska befolkningen. ECRI förespråkar en ändring av den så kallade translagen så att kravet på sterilisering eller infertilitet stryks.

ECRI rekommenderar också att Finland ser över bestämmelserna om familjeåterförening för flyktingar och alternativt skyddsbehövande, i synnerhet vad gäller utkomstkravet, för att underlätta familjeåterföreningen. Handlingsplanen för integration bör även utvärderas grundligt.

Av rekommendationerna i rapporten från den femte övervakningsomgången kommer ECRI att övervaka en del speciellt noga, och genomförandet av dem anses särskilt viktigt. Angående dessa rekommendationer utförs en halvtidsöversyn om högst två år.

Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans på webben: www.coe.int/ecri

Ytterligare information: Päivi Rotola-Pukkila, lagstiftningsråd, tfn 0295 351 922, och Krista Oinonen, enhetschef, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden, tfn 0295 351 172

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

 

ECRI pressmeddelande

ECRI - Finland