Aktuellt om uppföljningen av genomförandet av internationella människorättskonventioner

5.11.2019

Människorättscentret har sammanställt en anvisning med aktuell information och aktuella länkar gällande den periodiska rapporteringen.

Allmänt

Utrikesministeriet har uppdaterat sin sammanställning av rekommendationerna som FN:s och Europarådets besöksorgan för de mänskliga rättigheterna har gett Finland. Alla övriga centrala rekommendationer ingår i sammanställningen förutom rekommendationerna i den förnyade Europeiska social stadgan och i verkställandet av Lanzarotekonventionen.

Webbsidorna om den periodiska rapporteringen (https://um.fi/konventioner-och-rapporter-om-manskliga-rattigheter) som skadades när utrikesministeriets webbplats förnyades, repareras som bäst och rapporterna återställs på sidorna. På sidorna finns (efter att de har reparerats) regeringens periodiska rapporter, listor med frågor, rekommendationer som har getts osv. i olika språkversioner.

På Människorättscentrets uppföljningssida har tidtabeller osv. uppdaterats och för varje konvention finns en ämnessida. Sålunda är det nu lättare att följa med vad som händer och inom vilka tidsfrister aktörerna kan lämna in information till kommittéerna. Uppdateringen fortskrider långsamt men säkert. https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/seuranta/maaraaikaisraportointi-yk-en/raportoinnin-aikataulut/ (på finska)

 

Tidsfrister för de periodiska rapporterna

Fristen för regeringens ESK-rapport löper ut den 2 april 2020. Rapporten består av regeringens svar på listan med frågor och begäran om information (List of Issues Prior to Reporting, LOIPR). Listan med frågor angående ESK-konventionen finns på adressen https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/?x5822114=7644057 (på finska).

ESK-rapporten behandlas under ESK-kommitténs 68:e sammanträde, som inleds den 28 september 2020. Material för rapporten ska gärna lämnas in till kommittén sex veckor före sammanträdet, dvs. den 14 augusti 2020, men senast två veckor före sammanträdet, dvs. den 4 september 2020 (uppskattningen grundar sig på tidigare sammanträden, exakta datum publiceras senare).  https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/seuranta/maaraaikaisraportointi-yk-en/raportoinnin-aikataulut/tss/ (på finska)

Fristen för regeringens MP-rapport löper ut den 2 april 2020. Rapporten består av regeringens svar på listan med frågor och begäran om information (List of Issues Prior to Reporting, LOIPR). Listan med frågor angående MP-konventionen finns på adressen https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/?x5822114=7643363 (på finska).

MP-rapporten behandlas under MP-kommitténs 130:e sammanträde, som inleds den 12 oktober 2020. Material för rapporten ska lämnas in till kommittén senast den 14 september 2020. (uppskattningen grundar sig på tidigare sammanträden, exakta datum publiceras senare). https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/seuranta/maaraaikaisraportointi-yk-en/raportoinnin-aikataulut/kp/ (på finska)

Regeringen lämnade sin mellanrapport för den universella periodiska granskningen i september 2019. Rapporten finns på webbplatsen för kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter på adressen https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRImplementation.aspx (på engelska). Rapporten behandlas inte på sammanträdet. Organisationerna ombeds fortfarande lämna in information i anslutning till den. För Finlands del har för närvarande ingenting lämnats in. Människorättscentret ger möjligen ett utlåtande i början av år 2020. Den universella periodiska rapporteringen pågår till år 2021. Inga tidsfrister har fastställts för organisationerna. Ideella organisationers och den nationella människorättsinstitutionens utlåtanden om andra länders rapporter finns på adressen https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPR-NGOs-Mid-term-reports.aspx (på engelska).

När det gäller CAT-konventionen (konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning) godkänner CAT-kommittén listan med frågor (LOIPR) för beredning av Finlands åttonde rapport på sitt sammanträde, som inleds den 11 november 2019 (publiceras i början av december). Tidsfristen som regeringen har fastställt för rapporten löper enligt den information som nu finns tillgänglig ut den 7 december 2020. Noggrannare uppgifter om när material ska lämnas in meddelas när tidpunkten för behandlingen har fastställts. https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/seuranta/maaraaikaisraportointi-yk-en/raportoinnin-aikataulut/cat/ (på finska)

 

Övrigt om rapporteringen

När det gäller den Europeiska sociala stadgan rapporteras i år inte om konventionens artiklar, utan den femtonde periodiska rapporten lämnas på kommitténs begäran i förenklad form och den gäller endast åtgärderna för verkställandet av fem beslut om kollektiva klagomål.  (klagomålen 70/2011, 71/2011, 88/2012, 106/2014 och 108/2014 https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680492888&format=pdf sidan 3, på engelska).  https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/seuranta/maaraaikaisraportointi-yk-en/raportoinnin-aikataulut/esc/ (på finska)

Finlands första periodiska rapport om genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning lämnades till CRPD-kommittén i augusti 2019 https://bit.ly/31UTYpi (rapporten är på finska, den ursprungliga tidsfristen löpte ut den 10 juni 2018). https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/seuranta/maaraaikaisraportointi-yk-en/raportoinnin-aikataulut/crpd/ (på finska). Kötiden för kommitténs behandling av ärenden är flera år, varför tidpunkterna för behandlingen och beredningen meddelas senare.

 

Dessutom

Arbetet för att stärka FN:s besöksorgan när det gäller de mänskliga rättigheterna (kommittéer, rapportering, övervakning) pågår. Situationen är allvarlig, eftersom finansieringen är i vågskålen och det finns många fördröjningar i systemet både när det gäller behandlingen av enskilda klagomål och periodiska rapporter. Reformen fortskrider långsamt, om dess historia finns information på adressen https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRTD/Pages/TBStrengthening.aspx (på engelska). Aktuella utlåtanden, inklusive utlåtandet av Finlands regering våren 2019 finns på adressen https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRTD/Pages/3rdBiennialReportbySG.aspx (på engelska).

Processen för att reformera Europarådets konventionssystem för mänskliga rättigheter och Europadomstolen pågår också. Processen har pågått länge i olika former och på olika delområden. För tillfället fortgår Interlaken-processen, som inleddes år 2010. Den sista konferensen i anknytning till den hölls i Köpenhamn år 2018. Aktuella frågor är för närvarande bl.a. mellanstatliga klagomål och statens ansvar i extraterritoriala situationer (situationer där ett område tillhör en stat, men i praktiken inte omfattas av den statliga förvaltningen, t.ex. Transnistrien). Läs mer om reformen, bakgrunden till den och dess faser på Europadomstolens webbplats på adressen https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts/reform&c= (på engelska). Läs om arbetet som Europarådets mellanstatliga styrkommitté för mänskliga rättigheter (CDDH) samt arbetsgruppen för behandling av medborgarsamhället och nationella människorättsinstitutioner (CDDH-INST) och expertkommittén för den Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter (CDDH-SYSC), som lyder under styrkommittén, gör gällande dessa teman på adressen https://www.coe.int/en/web/human-rights-intergovernmental-cooperation/echr-system (på engelska).

 

Om det har gått dig förbi

Expertkommittén GREVIO, som övervakar genomförandet av Istanbul-konventionen (konventionen mot våld mot kvinnor och våld i nära relationer) gav sina första rekommendationer angående Finland den 2 september 2019 och Människorättscentret ordnade ett seminarium om temat den 25 september. Läs mer om rekommendationerna på adressen https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/?x5822114=8238187 (på finska).  På adressen https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/seuranta/maaraaikaisraportointi-yk-en/raportoinnin-aikataulut/en-naisiin-kohdistuva-vakivalta/ finns rekommendationerna på finska ordnade enligt angelägenhetsgrad.

Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) gav sina rekommendationer till Finland den 10 september 2019. I september 2021 kontrollerar ECRI genomförandet av två specialrekommendationer. Dessa gäller Diskriminerings- och jämställdhetsnämndens behörigheter avseende klagomål om diskriminering i arbetslivet (alla grunder) samt kravet på sterilisering i translagen. Därutöver gav kommittén tjugo förslag, som kan läsas på adressen https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/?x5822114=8231399 (på finska). Den finskspråkiga rapporten inklusive rekommendationerna finns på adressen https://rm.coe.int/fifth-report-on-finland-finnish-translation-/1680972fa8. https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/seuranta/maaraaikaisraportointi-yk-en/raportoinnin-aikataulut/ecri/ (på finska)

 

Till sist trivia om Europadomstolen

Under sommaren och hösten har Europadomstolen uppdaterat flera av sina publikationer på sin webbplats https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis&c= (på engelska). Bland annat har anvisningarna för att ta upp klagomål till prövning och case law-sammanställningarna uppdaterats https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/guides&c=# (på engelska). Genom att följa @ECHRPublication på Twitter får du alltid färsk information om reformerna och uppdateringarna samt om domar och andra avgöranden.

Aktuellt om uppföljningen av genomförandet av internationella människorättskonventioner

 

Den 8 oktober 2019