Personal - Människorättscentret

Namn:

Sirpa Rautio

Arbetsplats/tjänst: 

Direktör för Människorättscentret och ordförande för Människorättsdelegationen. 

Kort om min bakgrund: 

Jag är utbildad juris kandidat och utnämnd till vicehäradshövding. Jag har varit direktör för Människorättscentret sedan 2012. Min tredje mandatperiod inleddes den 1 mars 2020. 

Jag är ordförande för direktionen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter fram till juli 2022, då min femåriga mandatperiod upphör. Under åren 2016–2019 representerade jag Människorättscentret och Finlands nationella människorättsinstitution i styrelsen för det europeiska nätverket för nationella institutioner för mänskliga rättigheter (ENNHRI) och i motsvarande globala nätverk (GANHRI). För närvarande är jag representant för Människorättscentret i GANHRI:s arbetsgrupp för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Innan 2012, då jag flyttade tillbaka till Finland, jobbade jag vid Världsbankens nordiska fond för mänskliga rättigheter i Washington, och innan det med människorättsfrågor i flera olika internationella organisationer. 

Jag har haft expert- och chefspositioner vid FN:s flyktingkommissariats kontor i Warszawa, FN:s fältoperation i Sarajevo i det forna Jugoslavien, OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR) i Warszawa, Europarådets människorättskommissionärs byrå i Strasbourg, EU:s rättsstatsuppdrag (EULEX) och byrån för högkommissarien för nationella minoriteter (HCNM) i Haag. Nu har jag emellertid redan varit åtta år i Finland och jag njuter av att ha ett jobb där jag kan dra nytt av all min tidigare erfarenhet och kompetens.  

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

De grundläggande och mänskliga fri- och rättigheterna ur olika samhälleliga perspektiv; förhållandet mellan rättsstat, demokrati och mänskliga rättigheter; internationella människorättsorganisationer och människorättssystemets ändamålsenlighet; de mänskliga rättigheterna som en del av säkerhet, utveckling, konflikter och kriser.

Namn:

Leena Leikas

Arbetsplats/tjänst: 

Sakkunnig och vikarie för direktören vid Människorättscentret, sekreterare för Människorättsdelegationen, ordförande för ENNHRI:s Legal Working Group (2019–).

Kort om min bakgrund: 

Jag är juris kandidat och vicehäradshövding. Sakkunnig vid Människorättscentret sedan 2012. 

Efter att ha jobbat vid domstolar och med straff- och processrättsliga EU-frågor vid justitieministeriets lagberedningsavdelning övergick jag till utrikesministeriets rättsavdelning (numera rättstjänst) och jobbade bland annat med att bereda regeringens yttranden gällande klagomål hos Europadomstolen, delta i avtalsförhandlingar och arbetsgrupper i såväl Europarådet som FN och sköta den periodiska rapporteringen.Internationellt har jag jobbat som jurist vid Europadomstolen och inom EU:s rättsstatsuppdrag (EULEX) i Kosovo genom ansvars- och besvärsmekanismen Human Rights Review Panel. När jag var tjänstledig jobbade jag omkring tre år vid Europarådets sekretariat som expert på bland annat uppföljning av de grundläggande och mänskliga fri- och rättigheterna och rättigheter för nationella minoriteter och personer med funktionsnedsättning. Under min karriär har jag även blivit förtrogen med Europarådets rättsliga och inrikes frågor och rådets dataskyddsfrågor.

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Min sakkunskap omfattar särskilt uppföljning av de grundläggande och mänskliga fri- och rättigheterna, innehållet i och utvecklingen av det internationella människorättssystemet och de nationella människorättsstrukturerna samt relaterade verktyg och aktörer.I fråga om specialområdena inkluderar min kompetens bland annat frågor som gäller minoriteter och minoritetsspråk, urfolkens rättigheter, våld mot kvinnor, rättigheter för personer med funktionsnedsättning och i fråga om de nytillkomna temana säkerhet, teknik och integritet samt klimatfrågor.

Namn:

Sanna Ahola

Arbetsplats/tjänst: 

Sakkunnig vid Människorättscentret

Kort om min bakgrund: 

Jag är utbildad juris kandidat. Under många år jobbade jag som jurist vid en organisation för personer med funktionsnedsättning med såväl praktiskt juridikjobb som påverkan och utbildning. Därifrån flyttade jag över till enheten Äldre, funktionshinder och funktionsförmåga vid Institutet för hälsa och välfärd, där jag jobbade några år som specialsakkunnig. Sedan våren 2019 har jag jobbat vid Människorättscentret som expert på äldres rättigheter.

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Särskilt intresserar jag mig för hur de grundläggande och mänskliga fri- och rättigheterna tillgodoses i olika människors och gruppers liv. De sociala rättigheterna är i det här avseendet centrala, men också många traditionella medborgerliga och politiska rättigheter är viktiga.

Namn:

Susan Villa

Arbetsplats/tjänst: 

Sakkunnig vid Människorättscentret

Kort om min bakgrund: 

Jag har avlagt en magisterexamen i samhällsvetenskap vid Tammerfors universitet. Mitt huvudämne var internationell politik, och jag specialiserade mig på konfliktforskning. Utöver mina huvudämnesstudier tog jag också en journalistexamen.

Jag började jobba vid Människorättscentret våren 2019. Innan min nuvarande position jobbade jag som expert och skribent genom mitt eget företag. Mitt jobb handlade också då om många aspekter de grundläggande och mänskliga fri- och rättigheterna, exempelvis internationell människorättspolitik, jämlikhet och företagsansvar. Jag gjorde bland annat utredningar, policy briefar och påverkningsstrategier för många ministerier, föreningar, företag och andra organisationer. Jag har också flera års erfarenhet av organisationsarbete vid Förbundet för mänskliga rättigheter, där jag jobbade som kommunikationschef och generalsekreterare på viss tid. I början av min karriär jobbade jag till exempel vid centret för freds- och konfliktforskning i Tammerfors, i ett projekt gällande Mellanösternkonflikten.

Skrivande och journalistik har varit en central del av hela mitt arbetsliv. Jag har jobbat som journalist, redaktionschef och chefredaktör med finska och internationella medier. 

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

För närvarande följer jag särskilt läget för de äldres rättigheter och företagens ansvar i frågor som gäller de mänskliga rättigheterna. Jag har ett brett intresse för de grundläggande och mänskliga fri- och rättigheterna, bland annat vad gäller frågor om internationell människorättspolitik, människorättssystemet, rättsstaten, företagsansvar och pressfrihet.

Namn:

Mikko Joronen 

Arbetsplats/tjänst: 

Sakkunnig vid Människorättscentret 

Kort om min bakgrund: 

Jag är utbildad magister i statsvetenskap. 

Hela mitt yrkesverksamma liv har jag jobbat med de grundläggande och mänskliga fri- och rättigheterna. Efter åtta år vid Förbundet för mänskliga rättigheter blev jag tjänsteman vid det som först var minoritetsombudsmannens byrå och några år senare utvidgades till diskrimineringsombudsmannens byrå. 

Sedan 2016 har jag jobbat vid Människorättscentret.  

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Inom ramen för min tjänst sköter jag tillsammans med riksdagens justitieombudsman den lagstadgade specialuppgiften för främjande, skydd och övervakning av genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). Till mitt särskilda ansvarsområde hör att främja rättigheter för personer med funktionsnedsättning, sörja för den nationella uppföljningen och rapporteringen av fullföljandet av avtalsförpliktelserna samt att inkludera personer med funktionsnedsättning och organisationer som företräder dem i uppföljningsarbetet. 

Under min karriär har jag särskilt förkovrat mig i frågor som gäller jämlikhet.

Namn:

Katariina Huhta

Arbetsplats/tjänst:

Assistent vid Människorättscentret.

Kort om min bakgrund: 

Jag är utbildad tradenom och ledningens sekreterare. Vd Människorättscentret började jag jobba den 24 april 2019.

Innan dess jobbade jag vid flera ministerier som sekreterare för den politiska ledningen. Arbetet vid Människorättscentret ger mig möjlighet att såväl utnyttja tidigare kompetens och befintliga nätverk som skapa nya. 

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Mina tidigare jobb har varit rätt praktiskt orienterade, men vid Människorättscentret kan jag utveckla min substanskunskap genom att förkovra mig i tillgodoseendet och uppföljningen av barns rättigheter. Till mina övriga ansvarsområden vid Människorättscentret hör att sköta administrativa ärenden och delta i att ordna evenemang.

Namn:

Emmi Kupiainen

Arbetsplats/tjänst: 

Biträdande sakkunnig vid Människorättscentret.

Kort om min bakgrund: 

Jag har avlagt en internationell Master of Laws-examen vid Edinburghs universitet i Skottland och utexaminerades därifrån 2019. Innan dess bodde jag i Haag, där jag studerade EU-rätt och internationell rätt med specialisering i internationell offentlig rätt och de mänskliga rättigheterna. Jag började jobba vid Människorättscentret i maj 2020 och är alltså den nyaste i gänget. Min arbetsbeskrivning omfattar genomgripande uppföljning och rapportering gällande de mänskliga rättigheterna. 

Tidigare har jag bland annat jobbat vid Mellersta Finlands tingsrätt och som fristående expert utfört projekt för Människorättscentret.

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Jag hyser ett brett intresse för de verktyg som används för att genomföra och implementera det internationella människorättssystemet nationellt. Särskilt intresserar jag mig för klimatförändringens konsekvenser visavi de mänskliga rättigheterna såväl i Finland som globalt. 

Namn:

Maija Hirvi

Arbetsplats/tjänst:

Biträdande sakkunnig i Människorättscentret

Kort om min bakgrund:

Jag har avlagt juris magisterexamen från Helsingfors universitet och utexaminerades därifrån sommar 2020. Därtill har jag avlagt kandidatexamen i humanistiska vetenskaper med fransk filologi som huvudämne. På Människorättscentret började jag jobba i februari 2021 och redan före det hade jag utfört uppdrag för Människorättscentret. Tidigare erfarenhet har jag från Europarådet, Finlands ambassad i Bryssel, migrationsavdelningen vid inrikesministeriet och interna utredningstjänsten i riksdagens kansli. Min bakgrund inkluderar också utbytesstudier i Genève universitet i Schweiz och undervisning i franska och spanska som språklärare.

Specialområden och/eller intressen i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

Vid Människorättscentret jobbar jag med frågor gällande rättsstaten, såväl inhemskt som genom internationellt samarbete. Förutom rättsstatsfrågor är jag intresserad av förverkligandet av grundläggande och mänskliga rättigheter i samhället, tryggandet av mänskliga rättigheter i bekämpning av terrorism, Europadomstolens rättspraxis och grundläggande och människorättsutbildning samt migration.