Verksamhetsplanen 2019

Suomeksi     In English

Människorättscentrets verksamhetsplan 

Människorättscentret gör varje år en verksamhetsplan som godkäns av människorättsdelegationen.

Människorättscentrets verksamhetsberättelse

Människorättscentret publicerar årligen en verksamhetsberättelse som innehåller även information om människorättsdelegationens verksamhet.

Verksamhetsberättelsen godkäns av människorättsdelegationen.

 

Främjande av de grundläggande och mänskliga rättigheterna

 

Utbildning och fostran om de grundläggande- fri- och mänskliga rättigheterna

Marknadsföringen och utvecklingen av den föreläsningsserie om de grundläggande- fri- och mänskliga rättigheterna som publicerades 2017 fortsätter.

Tillgången till utbildning om de grundläggande fri- och mänskliga rättigheter förbättras genom samarbete med tex. statsrådets eOppiva-utbildningsplattform.

Utbildingsmaterial om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och rättigheter för ursprungsbefolkningen sammanställs.

En moter om människorättsutbildning och fostran samt ett scenprogram sammanställs till Educa- mässan i januari 2018.

Människorättscentret sammanställer en utbildningsmodul till regionförvalt­ningsverkens utbildningshelhet för rektorerna och ledningen inom utbild­ningsväsendet.

Människorättscentret deltar i inspek­tioner på slutna institutioner och kartlägger kunskapsbehoven inför den fortsatta planeringen av utbildnings­projektet.

Männsikorättscentret ger expertstöd bla. om företagsverksamhet och MR till aktörer som ansvarar för människorättsutbildning och människorättsfostran.

 

Forskning om de grundläggande- fri- och mänskliga rättigheterna 

Människorättscentret informerar i mån av möjlighet om aktuell forsk­ning  om grundläggande-fri och mänskliga rättigheter i sitt nyhetsbrev.

Människorättscentret kan göra egna utred­ningar antingen på egen hand eller i samarbete med andra forskare.

Diskussionen om  utredning om forskningen om de grundläggande- fri- och de mänskliga rättigheterna i Finland, som gavs ut hösten 2017, fortsätter.

Under 2018–2022 stöder centret Unesco-professuren med fokus på värderingar, dialog och mänsk­liga rättigheter vid pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet och främjar utvecklingen av den finländska forskningen kring temat.

Under 2018 inleder Människorätts­centret en utredning för att precisera innehållet i skyldigheten att involvera personer med funktionsnedsättning i samhället enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktions­nedsättning.

 

Informering om de grundläggande och mänskliga rättigheterna

Människorättscentret skapar nyhetsöversikter. 

I informeringen används även nätverk för de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Det viktigaste nätverket är människorättsdelegationen. 

Människorättscentret organiserar även inbjudningar och offentliga evenemang.

Människorättscentret informerar om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och om arbetet av FN kommittén för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Centret informerar även om sin egen verksamhet kopplad till rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Människorättscentrets och diskrimineringsombudsmannens kampanj om rättigheter för personer med funktionsnedsättning inledds under våren 2018. 

Människorättscentret strävar till att säkerställa tillgängligheten i informeringen på sina nätsidor och angående sin övring information.  

 

Uppföljning av grundläggande och mänskliga rättigheter

Människorättscentret fäster särskild uppmärksamhet vid de teman eller rättigheter för vilka det inte finns någon egen specialombudsman eller annan övervakare som främjar och övervakar att de tillgodoses.

Människorättscentret övervakar särskilt tillgodoseendet av rättigheterna för personer i sårbar ställning, inklusive invandrare, asylsökande och personer som tillhör sexuella minoriteter eller könsminoriteter, och gör vid behov egna utredningar om detta. 

Multipel diskriminering tas i beaktande i uppföljningen

Verkställandet av den nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter övervakas i fråga om vissa utvalda teman som en oberoende expert inom nätverket för de grundläggande fri- och de mänskliga rättigheterna. Människorättscentret uppföljer särskilt hur fostran och utbildningen om de grundläggande fri- och de mänskliga rättigheterna genomförs.

Centret uppföljer viktiga temaområden som inte ingår i handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter, såsom reformen av den så kallade translagen.

Våld mot kvinnor är ett aktuellt tema 2018 (uppföljning i anslutning till Istanbulkonventionen och periodisk CEDAW-rapportering under året).

Ursprungsfolkens och minoriteternas rättigheter, inklusive språkliga rättigheter, är aktuella teman 2018 med tanke på såväl inhemska lagstiftningsprojekt som uppföljningen i anslutning till internationella konventioner.

Människorättscentret genomför 2018–2019 i samarbete med justitieministeriet och EU:s byrå för grundläggande rättigheter en nationell rättighetsbarometer för att utreda den allmänna kännedomen om de grundläggande fri- och rättigheterna i Finland, uppfattningen om hur viktiga olika rättigheter är och erfarenheter av hur rättigheterna tillgodoses i Finland.

Främjande och uppföljande av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

 

Människorättscentret fortsätter samar­betet med organisationerna för per­soner med funktionsnedsättning och myndigheterna för att främja konven­tionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

 Människorättscentret uppföljer hur rät­tigheterna för personer med funktions­nedsättning tillgodoses på ett allmänt plan och samlar särskilt in erfarenhets­baserad information.

Människorättscentret följer med regeringens rapportering till FN:s kom­mitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning och kommenterar den vid behov.

Människorättsdelegationens perma­nenta sektion – kommittén för mänsk­liga rättigheter för personer med funktionsnedsättning – deltar i uppfölj­ningen som en del av den nationella uppföljningsmekanismen.