Utkast till allmän kommentar om involvering av personer med funktionedsättning har publicerats

28.4.2018

FN:s kommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har publicerat ett utkast och begäran om utlåtande till den allmänna kommentaren nr 7 (artiklar 4 och 33) som behandlar samråd och involvering av personer med funktionedsättning.

Konventionen kräver att personer med funktionsnedsättning involveras i och fullt ut medverkar i beslutsfattande som gäller dem.

Utkastet syftar till att ge konkret rådgivning om hur artiklarna 4(3) och 33(3) genomförs på en nationell nivå. Detta borde ske i samförstånd med organisationer som representerar kvinnor och barn med funktionedsättning. Kommittén rekommenderar att etablera permanenta mekanismer för samråd med organisationer för personer med funktionedsättning.

Kommittén efterfrågar utlåtanden av avtalsslutande parter och andra intressenter. Särskilt organisationer för personer med funktionedsättning är välkomna att bidra. Deadline för bidrag är den 15 maj. Mejladress, utkast av kommentaren och instruktioner för att skriva utlåtanden finns på http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CallSubmissionsDraftGC7.aspx (på engelska).

 

Bilagor