Äldre personers rättigheter

Seminariet Äldre personers rättigheter 10.10.2019

Människorättscentret ordnar ett seminarium om äldre personers rättigheter torsdagen den 10 oktober 2019 kl. 9–16 i Lilla parlamentet i riksdagen (Arkadiagatan 3, Helsingfors). Seminariets huvudteman är tillgodoseendet av äldre personers rättigheter inom social- och hälsovården samt äldre personers…

Människorättscentret kartlägger missförhållanden gällande äldre personers rättigheter

Under våren 2019 inleddes arbete för att främja äldre personers rättigheter som en separat prioritet vid Människorättscentret. För att kartlägga äldre personers situation träffar Människorättscentret under våren och försommaren centrala organisationer samt andra aktörer inom området. Målsättningen…

Att tillgodose de äldres rättigheter är en viktig del av arbetet för att skydda, bevaka och främja de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Äldre personer har rätt till delaktighet, ett värdigt liv och tillräckliga tjänster. Äldre har samma grundläggande rättigheter och mänskliga rättigheter som unga, även om tillgodoseendet av rättigheterna ofta försämras med stigande ålder.

Ur ett rättighetsperspektiv besitter de äldre själva sina rättigheter och är inte bara ett föremål för åtgärder. De äldre ska inte heller ses som en enhetlig grupp, utan var och en av dem har sin egen bakgrund och livssituation och sina egenskaper. Det behövs fortsättningsvis mer kunskap om hur de äldres grundläggande fri- och rättigheter och mänskliga rättigheter tillgodoses och om hur rättigheterna kunde främjas mer effektivt. Samtidigt bör befintlig information utnyttjas bättre i beslutsfattandet.

 

Människorättscentret främjar tillgodoseendet av de äldres rättigheter

Under våren 2019 inleddes arbetet för att främja äldre personers rättigheter som en separat prioritet vid Människorättscentret. Målet är att förstärka det rättsliga perspektivet i verksamhet och beslutsfattande som berör äldre och mer allmänt i attityderna gentemot äldre.

För att kartlägga de äldres situation träffar Människorättscentret de viktigaste branschorganisationerna och ett stort antal övriga aktörer och inriktar sitt eget arbete på de brister som uppdagas. Inom sitt arbete för de äldres rättigheter kommer Människorättscentret bland annat att publicera utredningar och tematiska översikter om ämnet samt påverka beslutsfattande och lagstiftning som påverkar de äldres rättigheter.

 

Samarbete med riksdagens justitieombudsman

I sitt arbete för de äldres rättigheter har Människorättscentret ett nära samarbete med riksdagens justitieombudsman. Till JO:s uppgifter hör även laglighetsövervakning med anknytning till de äldres rättigheter. Inom JO:s verksamhet har man bland annat effektiviserat övervakningen hur äldre personers rättigheter tillgodoses till exempel i boendeserviceenheter och inrättningar som ordnar dygnetruntvård. 

Äldre personers rättigheter på JO:s webbplats  

 

Kontaktuppgifter:

Sanna Ahola, sakkunnig 

sanna.ahola@ihmisoikeuskeskus.fi

Susan Villa, sakkunnig

susan.villa@ihmisoikeuskeskus.fi