Nationell handlingsplan för grundläggande och mänskliga rättigheter 2020-2023

                                                                                                              Suomeksi   In English

Den tredje handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter

Den tredje nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter för åren 2020-2023 godkändes genom statsrådets principbeslut den 23 juni 2021.

Länk till handlingsplanen

Handlingsplanens innehåll

Genom handlingsplanen stärks tillsynen över hur rättigheterna tillgodoses i Finland, och på så vis stöds också kunskapsbaserat beslutsfattande samt konsekvensbedömningen i fråga om de grundläggande rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. 

Som en del av handlingsplanen har det utvecklats indikatorer som är ett nytt verktyg för tillsynen över hur rättigheterna tillgodoses både på kort och på lång sikt. Indikatorer hittas i handlingsplanens bilaga från och med sidan 34.

Beredning av handlingsplanen

Beredningen av handlingsplanen har styrts av statsrådets nätverk för grundläggande och mänskliga rättigheter, som tillsatts av justitieministeriet. 

Justitieministeriets tjänstemän ansvarade för beredningsarbetet med stöd av en expertgrupp tillsatt för ändamålet. Beredningen och valet av indikatorer har gjorts i ett omfattande samarbete och samråd med intressegrupper. 

I arbetet beaktades särskilt regeringsprogrammets riktlinjer och de rekommendationer som Finland fått av övervakningsorganen för internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna. 

Mer information