Periodiskgranskning (FN, Europarådet)

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Suomeksi     In English

Internationell övervakning av att konventionerna om mänskliga rättigheter verkställs

Det finns i allmänhet i både internationella och regionala konventioner bestämmelser om mekanismer för övervakning av hur konventionerna förverkligas av staterna. Ofta innebär det att särskilda övervakningsorgan har inrättats.

Övervakningsorganen ska

  • behandla de periodiska rapporter som konventionsstaterna lämnar in om hur rättigheterna tillgodoses nationellt
  • ge expertutlåtanden för att styra tolkningen av konventionerna och
  • behandla enskilda eller kollektiva klagomål då det gäller vissa konventioner. 

Finland har förbundit sig till sju människorättskonventioner givna av Förenta staterna. Varje människorättskonvention har ett eget övervakningsorgan inom FN, som övervakar att konventionsstaterna följer den. Finland är förpliktigat att periodiskt rapportera till övervakningsorganen hur konventionsartiklarna efterföljs.

Vad gäller Europarådet är Finland förpliktigad att rapportera om hur sju människorättskonventioner följs. 

Bakom länken hittar du Utrikesministeriets nätsida om FN:s och Europarådets människorättskonventioner som Finland har förbundit sig till.

Periodiska rapporteringens tidsfrister

Tidpunkterna för när de periodiska rapporterna ska lämnas in fastlås i allmänhet redan i själva konventionen. Tidsintervallen för rapporteringen varierar mellan ett och fem år.

Förutom den periodiska rapporteringen har de flesta övervakningsorgan rätt att på begäran få mera information om hur konventionen tillämpas. Vissa övervakningsorgan kan också ordna övervakningsbesök till Finland. 

Finlands rapportering om de mänskliga rättigheterna grundar sig på element som sanning och öppenhet samt på att följa tidsfristerna i enlighet med konventionsförpliktelserna. Tyvärr har Finland i vissa fall inte klarat av att följa tidsfristerna. Finland vill i sin rapportering beskriva positiva trender, men också medge eventuella problem. 

Denna tabell har huvudsakligen regeringens tidsfrister (uppdaterad 29.11.2022).
KonventionSenaste skedetTill näst

FNCERD

24.-26. rapporten 31.8.2021Förhör 2023-2024 (?)

CCPR

Rekommendationer 3/2021

Mellanrapport 26.3.2023

LOIPR 2027

CESCR

Rekommendationer 3/2021

Mellanrapport 5.3.2023

LOIPR 2027

CEDAW

Rekommendationer 10/2022Mellanrapport 2024

CAT

8. rapporten 
7.12.2020 (3.12.2020)
Förhör 2023-2024 (?)

CRC

LOI-frågor getts till regeringen 10/2022

Regeringens svar 15.2.2023

NHRI/NGO material 15.4.2023

Förhör maj 2023

CRPD

1. rapporten 10.6.2018
(9.8.2019) 

LOI-frågor

https://bit.ly/3fYmt1x 

UPR

4. rapporten behandlades i 41. sessionen den 9.11.2022EuroparådetFCNM

5. omgångens resolution 12.2.20206. rapportens deadline 1.3.2023

ECRML

Mellanrapport accepterad 7.10.20206. rapportens deadline 1.3.2023

ECRI

5. rapportens mellangranskningens observationer 3/20226. övervakningsbesöket

ESC

17. rapporten 31.10.2021

18. rapporten 31.12.2022  

(implementeringen av kollektiva klagomålsförfaranden)

Istanbul-konventionen

Rekommendationer 9/2019

Parternas rekommendationer 30.1.2020

Rapport om genomförandet av parternas rekommendationer 30.1.2023
NHRI/NGO material 15.3.2023

Bekämpande av människohandel

Rekommendationer 10/2019

Staten svarade på GRETAs tematiska frågeformulär 19.5.2021. 

Tredje övervakningsrundans frågeformulär skickas i maj 2022. Svarens/rapportens deadline 10/2022. GRETAs landsbesök 1-3/2023.

Lanzarote-konventionen

2. övervakningsrundans implementerings-rapport 3/2022

(CPT)

Landsbesökets rapport 5/2021

Regeringens svar på rapporten 9/2021


Medborgarorganisationerna deltar i rapporteringen

Finlands regering stödjer att medborgarorganisationerna aktivt deltar i rapporteringen.

När arbetet med att bereda rapporten inleds, begär regeringen utlåtanden om de teman som kommer att tas upp i rapporten.

I samband med utkastet till rapporten bjuder regeringen in representanter från medborgarorganisationerna för att diskutera och kommentera rapportens innehåll innan den får sin slutliga utformning.

Medborgarorganisationerna uppmuntras också att delta i så kallade skuggrapporter och att lämna in parallella rapporter direkt till övervakningsorganen för människorättskonventionerna.

Granskning av rapporterna

De periodiska rapporterna granskas i den kommitté, i vars uppgifter det för varje specifik konvention ingår.

För de flesta konventionerna ordnas ett muntligt hörande av regeringen. I hörandet deltar förutom en representant för den enhet vid utrikesministeriet som ansvarar för rapporteringen också representanter för andra ministerier och nuförtiden oftast också en medlem från riksdagens grundlagsutskott.

Rekommendationer och slutsatser

Efter att rapporten granskats drar kommittén sina slutsatser och ger sina rekommendationer. Regeringen rapporterar om hur dessa verkställs senast i samband med följande periodiska rapport.

Rekommendationerna översätts till de nationella språken och distribueras i stor omfattning till stats- och kommunalförvaltningen samt till medborgarorganisationerna. Kommitténs rekommendationer, liksom de periodiska rapporterna och annat material som ansluter till dem, översätts och publiceras på utrikesministeriets webbsidor.

Övervakning av genomförandet av rekommendationerna

För vissa konventioner lämnar man in mellanrapporter om hur rekommendationerna verkställs till kommittén redan innan följande periodiska rapport, ungefär sex till tolv månader efter att rekommendationerna getts. För andra rapporterar man enligt tidtabellen i samband med följande periodiska rapport.