Periodiskgranskning (FN, Europarådet)

Internationell övervakning av att konventionerna om mänskliga rättigheter verkställs

Det finns i allmänhet i både internationella och regionala konventioner bestämmelser om mekanismerna för övervakning av hur konventionerna följs. Ofta innebär det att särskilda övervakningsorgan inrättas.

  • Övervakningsorganen ska
  • behandla de periodiska rapporter som konventionsstaterna lämnar in om hur rättigheterna tillgodoses nationellt
  • ge expertutlåtanden för att styra tolkningen av konventionerna och
  • behandla enskilda eller kollektiva klagomål då det gäller vissa konventioner. 

Periodisk rapportering

Finland har förbundit sig till sju människorättskonventioner givna av Förenta staterna. Varje människorättskonvention har ett eget övervakningsorgan inom FN, som övervakar att konventionsstaterna följer den. Finland är förpliktigat att periodiskt rapportera till övervakningsorganen hur avtalsklausulerna efterföljs.

Vad gäller Europarådet är Finland förpliktigat att rapportera om hur fem människorättskonventioner följs.

Rapporteringens tidsfrister

Tidpunkterna för när de periodiska rapporterna ska lämnas in fastlås i allmänhet redan i själva konventionen. Tidsintervallen för rapporteringen varierar mellan ett och fem år.

Förutom den periodiska rapporteringen har de flesta övervakningsorgan rätt att på begäran få mera information om hur konventionen tillämpas.

Finlands rapportering om de mänskliga rättigheterna grundar sig på element som sanning och öppenhet samt på att följa tidsfristerna i enlighet med konventionsförpliktelserna. Finland vill i sin rapportering beskriva positiva trender, men också medge eventuella problem.

Medborgarorganisationerna deltar i rapporteringen

Finlands regering stödjer att medborgarorganisationerna aktivt deltar i rapporteringen.

När arbetet med att bereda rapporten inleds, begär regeringen utlåtanden om de teman som kommer att tas upp i rapporten.

I samband med utkastet till rapporten bjuder regeringen in representanter från medborgarorganisationerna för att diskutera och kommentera rapportens innehåll innan den får sin slutliga utformning.

Medborgarorganisationerna uppmuntras också att delta i så kallade skuggrapporter och att lämna in parallella rapporter direkt till övervakningsorganen för människorättskonventionerna.

Granskning av rapporterna

De periodiska rapporterna granskas i den kommitté, i vars uppgifter det för varje specifik konvention ingår.

För de flesta konventionerna ordnas ett muntligt hörande av regeringen. I hörandet deltar förutom en representant för den enhet vid utrikesministeriet som ansvarar för rapporteringen också representanter för andra ministerier och nuförtiden oftast också en medlem från riksdagens grundlagsutskott.

Rekommendationer och slutsatser

Efter att rapporten granskats drar kommittén sina slutsatser och ger sina rekommendationer. Regeringen rapporterar om hur dessa verkställs senast i samband med följande periodiska rapport.

Rekommendationerna översätts till de nationella språken och distribueras i stor omfattning till stats- och kommunalförvaltningen samt till medborgarorganisationerna. Kommitténs rekommendationer, liksom de periodiska rapporterna och annat material som ansluter till dem, översätts och publiceras på utrikesministeriets webbsidor.

Övervakning av genomförandet av rekommendationerna

För vissa konventioner lämnar man in mellanrapporter om hur rekommendationerna verkställs till kommittén redan innan följande periodiska rapport, ungefär sex till tolv månader efter att rekommendationerna getts. För andra rapporterar man enligt tidtabellen i samband med följande periodiska rapport.