Människorättsdelegationens utlåtanden och ställningstaganden

Suomeksi     In English

9.4.2019 Människörättäsdelegationen: ett åtagande att trygga och främja de grundläggande och mänskliga rättigeterna bör tydligt skrivas in i regeringsprogrammet

 

Människorättsdelegationens målsättningar för regeringsprogrammet:

1. Statsrådet är skyldigt att främja tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna

2. Möjligheterna att delta jämlikt i samhällets verksamhet bör förbättras

3. Bedömningen av konsekvenser för de grundläggande och mänskliga rättigheterna bör effektiveras

4. Strukturerna för de grundläggande och mänskliga rättigheterna bör stärkas och förtydligas

Människorättsdelegationens ställningstagande för regeringsprogrammet 9.4.2019

 

Som grund för sitt ställningstagande har människorättsdelegationen sammanställt centrala observationer om situationen beträffande de grundläggande och mänskliga rättigheterna i Finland år 2019 samt 37 rekommendationer för att åtgärda brister. Sammanställningen är en bra utgångspunkt för arbetet för att trygga och främja de grundläggande och mänskliga rättigheterna i praktiken.

Situationen beträffande de grundläggande och mänskliga rättigheterna i Finland – Människorättsdelegationens rekommendationer för regeringsperioden 2019–2023 (bakgrundsmaterial och rekommendationer, 25 s.)

 

Rekommendationer (2 s.)

 

 

Utlåtanden

Människorättsdelgationen kan göra egna initiativ, utlåtanden och ställningstaganden om aktuella frågor angående de grundläggande och mänskliga rättigheterna.

 

3.10.2018 Människörättsdelegationen: Arbetet mot våld mot kvinnor har fortfarande för små resurser in Finland

Finland måste införa effektivare åtgärder för att förebygga våld mot kvinnor och våld i hemmet. Människorättsdelegationen i sitt ställningstagande 3.10.2018 kräver att det under nästa regeringsperiod tilldelas större resurser för detta arbete och att det grundas ett särskilt nationellt tillsynsorgan.

 

13.12.2017 Människorättsdelegationen kräver en brådskande reform av translagen

Människorättsdelegationen kräver i sitt ställningstagande 13.12.2017 att regeringen ska inleda en brådskande reform av translagen. Kravet på fortplantningsförmåga ska strykas ur translagen. Transpersonernas självbestämmanderätt, skydd av privatlivet och personliga integritet bör tryggas genom lag.

 

22.6.2016  Försämringar av rättsskyddet för de asylsökande bekymrar människorättsdelegationen

Människorättscentrets människorättsdelegation uttrycker i sitt ställningstagande 22.2.2016 alvarlig allvarlig oro över utkastet till regeringens proposition gällande förslag till ändring av utlänningslagen med avseende på erhållande av rättshjälp och överklagande av beslut i asylfrågor. Dessa förslag skulle skulle försvaga rättskyddet på ett väsentligt sätt för de asylsökande i samband med så väl asylutredningen som ansökan av ändring i ärenden som gäller internationellt skydd.

 

5.10.2015 De grundläggande och mänskliga rättigheterna måste tryggas i all statsrådets verksamhet

Människorättscentrets människorättsdelegation påminner i sitt ställningstagande 5.10.2015 statsrådet om vikten av de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Människorättsdelegationen poängterar att i till exempel de i grundlagen tryggade grundläggande rättigheterna gäller inte bara finska medborgare utan alla människor som vistas i Finland.

 

9.9.2014 Människorättsdelegationen kommenterar regeringsprogrammet: statsrådet bör göra en nationell handlingsplan för de grundläggande och mänskliga rättigheterna (på finska)

I ställningstagandet som godkändes 9.9.2014 tog människorättsdelegationen ställning till förberedandet av det kommande regeringsprogrammet. Förutom att satsa på att göra en nationell handlingsplan för de grundläggande och mänskliga rättigheterna borde statsrådet fortsätta med sitt projektarbete för att främja och trygga de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Statsrådet bör även göra ett separat program för att främja människorättsutbildning och människorättsfostran samt utveckla omfattande  strukturer för de grundläggande och mänskliga rättigheterna.