FN:s människorättspublikationer

Suomeksi     In English

FN publicerar årligen stora mängder av material angående mänskliga rättigheter. FNs mest centrala människorättsaktör är kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) och dess strukturer. 

I denna delen publiseras utplockat material från olika ämnesområden. Mer information om materialet hittas på FN:s nätsidor och på hemsidan av kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter. 

Följande FN-publikationer har översatts till svenska: 

(på uppdrag av Människorättscentret)

Råd om hur man följer Förenta nationernas rekommendationer om mänskliga rättigheter. En praktisk handbok för civilsamhället.

Den här handboken, utgiven av byrån för högkommissarien för mänskliga rättigheter (OHCHR), handlar om hur civilsamhället kan följa de rekommendationer om mänskliga rättigheter som har getts av Förenta nationernas (FN) ombud och organ för mänskliga rättigheter.

Den engelska originalpublikationen "A Practical Guide for Civil Society – How to Follow Up on United Nations Human Rights Recommendations" finns på OHCHRs sida.

Läs den svenska publikationen. (Inofficiell och ogranskad svensk översättning på uppdrag av Människorättscentret)

Rapport från den oberoende experten om äldre personers åtnjutande av alla mänskliga rättigheter, Claudia Mahler, av sitt besök i Finland. 

Absoluta rättigheter enligt MP- och ESK-konventionen

Vissa absoluta mänskliga rättigheter måste alltid tillämpas även i exceptionella situationer. Sådana rättigheter skyddas bland annat av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (MP-konventionen) och den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ESK-konventionen). FN:s kommittéers auktoritativa tolkningar av de absoluta rättigheterna enligt MP- och ESK-konventioner kan läsas här.

Publikationen är inofficiell svensk översättning på uppdrag av Människorättscentret. Den engelska originalpublikationen finns här: http://bit.ly/1U5Vj6e och här.

Allmänna kommentarer av FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

De allmänna kommentarerna nr 1 (2014) om funktionsnedsatta personers jämlikhet inför lagen och nr 2 (2014) om tillgänglighet har översatts till svenska på uppdrag av Människorättscentret.

I allmänna kommentarer förklaras och specificeras vad en viss artikel i konventionen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning innebär i praktiken och vilka åtgärder artikeln förpliktigar avtalsparterna till. De allmänna kommentarerna är viktiga verktyg då konventionen tolkas och verkställs.

Läs den allmänna kommentaren nr 1 (2014), artikel 12 om funktionsnedsatta personers jämlikhet inför lagen

Läs den allmänna kommentaren nr 2 (2014) om tillgänglighet

Parisprinciperna - indikatorer för granskning av människorättsinstitutionerna

Institutionernas ställning, uppgifter och sammansättning definieras av FN:s så kallade Parisprinciper. Principerna antogs enhälligt år 1993 genom en resolution av FN:s kommission för mänskliga rättigheter och i människorättskonferensens slutdokument samma år.

Parisprinciperna är det viktigaste kriteriet för att bedöma de nationella människorättsinstitutionerna. Institutioner som har A-status uppfyller kriterierna totalt.