Människorättscentrets arbete

Strategi om arbete för funktionsnedsatta personers rättigheter 

Människorättscentrets strategi för att implementera främjande och uppföljande av konventionen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning är: 

att planmässigt samarbeta med intresseorganisationer och myndigheter som främjar rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

att planmässigt samarbeta med forskare som specialiserat sig i forskning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

 

Verksamhetens målsättningar

Männsikorättscentrets målsätning i ärenden angående rättigheter för personer med funktionsnedsättning är att 

producera mervärde speciellt på de områden och ärenden där andra aktörer spelar en liten roll.

sträva till att undvika överlappningar i sin verksamhet med andra aktörers arbete

 

Tyngdpunkter 2016-2019 

Tyngdpunkterna i Människorättscentrets verksamhet åren 2016-2019 angående ärenden om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är:

främjande av delaktigheten i samhället

främjande av jämlikheten 

främjande av delaktigheten i beslutsfattandet

främjande av självbestämmanderätten

utveckling och genomförande av uppföljningen av tillgodoseendet av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning

 

Verksamhetsplan 2018 

Enligt verksamhetsplanen för år 2018 ska Människorättscentret:

Utfärda utbildningsmaterial om konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Förverkliga en undersökning om delaktighetsprincipens innehåll i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Förverkliga i samarbete med justitieministeriet en nationell barometer om de grundläggande rättigheterna som riktas till personer med funktionsnedsättning.  

Stöda organisationer som arbetar med funktionsnedsatta personers rättigheter med att samla in erfarenhetsbaserad information om förverkligandet av funktionsnedsatta personerns rättigheter i Finland. 

Utveckla nätsidor om ärenden som berör personer med funtionsnedsättning. Syftet med nätsidan är att förtjäna olika användargrupper och förbättra informeringen. 

Utveckla uppföljningen och analyseringen om uppföljningsinformation om förverkligandet av rättighterna för personer med funktionsnedsättning.  

Aktivt öka på delaktigheten av Människorättskommittén för personer med funktionsnedsättning (VIOK) och andra aktuella organisationer.

Delta i arbetet av riksdagens ombudsmannens kanslins team för personer med funktionsnedsättning. 

Delta i de nationella människorättsinstitutionernas europeiska (ENNHRI) och internationella  (GANHRI) samarbete i ärenden som berör personer med funktionsnedsättning. 

Uppfölja och delta i informeringen om arbetet av FN:s kommitté för personer med funktionsnedsättning  (CRPD-komittén)