Om oss

Suomeksi     In English

Människorättscentret

Människorättscentret är ett självständigt och oavhängigt expertorgan, vars uppgift är att uppfölja och främja de grundläggande och mänskliga rättigheterna och att öka samarbetet och informationsutbytet mellan olika aktörer.

Läs mer om Människorättscentret

Människorättsdelegationen

Människorättscentret har en människorättsdelegation som består av 20 – 40 medlemmar vilka är sakkunniga på olika delområden som gäller mänskliga rättigheter i Finland. Delegationen är ett samarbetsorgan på området och den hjälper med att förtäta informationsgången mellan olika aktörer. Den behandlar också vittsyftande och principiellt viktiga människorättsfrågor.

Läs mer om människorättsdelegationen

Justietieombudsmannen

Riksdagens justitieombudsman övervakar och främjar lagligheten i myndigheternas verksamhet och ser till att de grundläggande och mänskliga rättigheterna uppfylls. Justitieombudsmannen företar undersökningar med anledning av insända klagomål och på eget initiativ samt utför inspektioner i ämbetsverk och inrättningar, framför allt i fängelser, garnisoner och andra slutna anstalter. Justitieombudsmannens uppgifter anges i grundlagen och i lagen om riksdagens justitieombudsman.

Läs mer om justitieombudsmannen

Den nationella människorättsinstitutionen

Människorättscentret, människorättsdelegationen och justitieombudsmannens kansli bildar tillsammans den nationella människorättsinstitutionen (NHRI). Alla människorättsinstitutionens aktörer är oberoende och självständiga.

Läs mer om den nationella människorättsinstitutionen