Grundläggande fri- och mänskliga rättigheter inom Europarådet

Suomeksi    in English

Allmänt

Europarådet (EN) grundades i London år 1949. För tillfället finns det 47 medlemsländer och ca. 800 miljoner individer i Europarådet.

Europarådets huvuduppgiftär att skydda de mänskliga rättigheterna. Dess andra uppgifter består av att främja och upprätthålla rättsstatsprincipen och demokratin.

Under Europarådet finns flera konventioner och organ som främjar och säkerställer mänskliga rättigheter. De viktigaste av dessa är den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och Europadomstolen som övervakar genomförandet av konventionen.

Europarådet (EN)

EN logo.

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna

Konventionen skyddar de "klassiska" friheterna och rättigheterna. Medlemsstater inledde underteckningen av konventionen år 1950 och Finland ratificierade konventionen år 1990.

Alla Europarådets medlemsstater måste ratificiera konventionen. Till konventionen tillhör även tillägsprotokoll som inte är obligatoriska att ratificiera.

Följande rättigheter garanteras av konventionen:

Artikel 1 - Skyldighet att respektera de mänskliga rättigheterna

Artikel 2 - Rätt till liv

Artikel 3 - Förbud mot tortyr

Artikel 4 - Förbud mot slaveri och tvångsarbete

Artikel 5 - Rätt till frihet och säkerhet

Artikel 6 - Rätt till en rättvis rättegång

Artikel 7 - Inget straff utan lag

Artikel 8 - Rätt till skydd för privat- och familjeliv

Artikel 9 - Tankefrihet, samhetsfrihet och religionsfrihet

Artikel 10 - Yttrandefrihet

Artikel 11 - Mötes- och föreningsfrihet

Artikel 12 - Rätt att ingå äktenskap

Artikel 13 - Rätt till ett effektivt rättsmedel

Artikel 14 - Förbud mot diskriminering  

Artikel 15 - Avvikelse från konventionsförpliktelser vid nödläge

Artikel 16 - Inskränkningar i utlänningars politiska verksamhet

Artikel 17 - Förbud mot missbruk av rättigheter

Artikel 18 - Begränsning av användning av inskränkningar i rättigheter

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen)

Europadomstolen

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna övervakas genom enskilda klagomål, myndighetsklagomålsförfarandet och raporttering. I praktiken är det mest betydelsefulla sättet enskilda klagomål  eller klagomål till Europadomstolen. 

Europadomstolen kan kräva att den klagande kompenseras finansiellt. På basen av domen kan både allmänna åtgärder såsom förändingar i lagstiftningen och enskilda åtgärder såsom upphävande av domen eller återförande till behandling förutsättas. Genomförandet av Europadomstolens domar övervakas av Europarådets ministerkommitté. 

Europarådets människorätts -kommissionär

Människorättskomissionären är en självständig institution som grundades av Europarådet år 1999. Människorättskommissionärens målsättning är att sträva till att främja kunskap och respekt för de mänskliga rättigheterna i medlemsländerna.

De huvudsakliga uppgifterna består av följande:

  • ta hand om effektiv övervakninga av mänskliga rättigheter och assistera medlemsländerna att implementera Europarådets MR-standarder
  • främja människorättsutbildning och kunskap i Europarådets medlemsländer och erbjuda råd och kunskap om skyddande av mänskliga rättigheter
  • identifiera möjliga brister angående mäsnkliga rättigheter i lagstiftning och juridisk praxis.
  • stöda verksamheten av nationella människorättsinstitutioner och andra MR-strukturer