Projektet för grundläggande och mänskliga rättigheter inom boendeservice 

Verktyg för självutvärdering för aktörer som ordnar specialomsorger

Människorättscentret och riksdagens justitieombudsman har producerat ett verktyg för självutvärdering som är avsett att stödja de åtgärder som tjänsteleverantörer och -producenter som ordnar specialomsorger vidtar för att stärka klienternas självbestämmanderätt.

Verktyget för självutvärdering består av frågor som hjälper aktörer som ordnar specialomsorger att självständigt bedöma hur väl boendeserviceenheternas verksamhet och verksamhetssätt stödjer och stärker klienternas självbestämmanderätt.

Ibruktagande och användning av verktyget för självutvärdering

Man kan ladda ner självutvärderingsverktyget på sin egen dator här:

Den svenska översättningen av verktyget kommer att slutföras senare.

Det är lätt att anpassa ibruktagandet av verktyget för självutvärdering till befintliga strukturer och funktioner. Tjänsteleverantörer och -producenter som ordnar specialomsorger ska ha en uppdaterad plan för egenkontroll, där de bland annat ska specificera hur och med vilka åtgärder klienternas självbestämmanderätt stärks.

Många aktörer har utsett en IMO-koordinator och en IMO-arbetsgrupp som drar upp riktlinjer för boendeserviceenhetens verksamhetssätt och diskuterar frågor i anslutning till klienternas självbestämmanderätt som uppstår i vardagen. Syftet är att inkludera representanter för personalen i stor utsträckning och i mån av möjlighet även klienter i bruket av verktyget för självutvärdering och utvärderingen av den egna verksamheten.

Målet med användningen av verktyget för självutvärdering är att de tjänsteleverantörer och -producenter som ordnar specialomsorger identifierar utvecklingsobjekt i sin egen verksamhet och tillägnar sig verksamhetssätt som stärker och stöder klienternas självbestämmanderätt.

Självutvärderingen av verksamheten görs med en trafikljusmodell i tre steg.

Verktyget för självutvärdering innehåller exempel på rättspraxis och laglighetsövervakarnas ställningstaganden i anslutning till hur självbestämmanderätten ska förstås och vilka åtgärder som krävs av tjänsteleverantörer och -producenter för att stärka den.

Uppdatering av verktyget för självutvärdering

För närvarande används den första versionen av självutvärderingsverktyget.

Verktyget uppdateras två gånger per år vad gäller rättspraxis och laglighetsövervakarnas ställningstaganden. Uppdateringarna sker i januari och augusti.

Under 2021–2023 genomförs eventuellt också förändringar som förbättrar verktygets användbarhet. Vi tar gärna emot förslag om detta.

Människorättsinstitutionens specialuppgift

Riksdagens justitieombudsman utgör tillsammans med Människorättscentret och dess människorättsdelegation den nationella människorättsinstitutionen vars specialuppgift är att främja, skydda och övervaka genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD, UN Convention on the Rights of the Persons with Disabilities).

Finland godkände konventionen och dess fakultativa protokoll i maj 2016 och de trädde i kraft den 10 juni 2016. Specialuppgiften är den första lagstadgade uppgift som Finlands nationella människorättsinstitution anvisats. 

Verktyget för självutvärdering av verksamheten som är avsett för tjänsteproducenter och anordnare av specialomsorger för personer med intellektuell funktionsnedsättning har utvecklats och producerats i samarbete mellan Människorättscentret och riksdagens justitieombudsman inom ramen för projektet för grundläggande och mänskliga rättigheter inom boendeservice.