Internationellt samarbete

Snabblänkar:

ENNHRI

GANHRI

FRA

Allmänt

Till Människorättscentrets lagstadgade uppgifter tillhör att delta i internationellt samarbete som strävar till att främja de grundläggande-fri och mänskliga rättigheterrna.

Människorättscentret samarbetar med nätverk för nationella människorättsinstitutioner (ENNHRI, GANHRI), Europeiska Unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) samt Europarådets och FN:s olika organ.

 

ENNHRI

ENNHRIs medlemmar består av olika europeiska nationella männsikorättsinstitutioner. Finlands människorättsinstiution godkändes som medlem i nätverket år 2013.

 

ENNHRI:s uppgift är att

 • främja förverkligandet och skyddandet av mänskliga rättigheter i Europa

 • stöda grundandet av nationella människorättsorganisationer

 • stöda arbetet av redan existerande institutioner

 • kordinera informationsutbyte och god praxis mellan olika medlemsländer

 • sträva till att påverka människorättspolitik och färverkligandet av mänskliga rättigheter i Europa.

 

Människorättscentret deltar i ENNHRI:s tematiska arbetsgrupper som behandlar bla.

 • ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

 • rättigheter för personer med funktionsnedsättning

 • Europeiska människorättssystemets verksamhet

 • främjande av mänskliga rättigheter i företagsverksamhet

 • kommunikation

GANHRI

De nationella männikorättsinstitutionernas internationella nätverk (Global Alliance of National Human Rights Institutions, GANHRI) (tills år 2016, ICC, International Coordinating Committee) är det ledande samarbetsorganet för de nationella människorättsorganisationerna.

 

GANHRI:s uppgift är bla.

 • stöda samarbete och informationsutbyte mellan de nationella människorättsinstitutionerna.

 • förstärka människorättsinstitutionernas roll i hemlandet, FN och andra internationella organisationer.

 • ackreditera nationella människorättsinstitutioner i enlighet med Parisprinciperna.

 • hjälpa människorättsinstitutioner som är hotade

 • vid förfrågan hjälpa regeringar att grunda en NHRI

FRA

EU:s byrå för grundläggande rättigheters (European Union Agency for Fundamental Rights, FRA) målsättning är att främja fullständig respekt av de grundläggande rättigheterna överallt i EU.

FRA:s verksamhet

I den femåriga strategin (2018-2023) definieras åtta teeman för FRA:s verksamhet.

 • rättsskydd och brottsoffer

 • dataskyddssamhället och speciellt respekt för privatliv och personuppgifter

 • intergration av romer

 • juridiskt och politiskt

 • barnens rättigheter

 • jämlikhet och icke-diskriminering

 • flyktingsrörelsen och intergration av flyktingar, visum och gränsövervakning och asylamsökandens ärenden

 • rasism, främligsfientlighet och intolerans kopplat till detta

Till FRA:s verksamhet tillhör

 • ger oberoende information om EU och dess medlemsländer till beslutsfattare. Informationen baserar sig på bevis.

 • samlar information och data samt gör komparativ samhällelig- och juridisk  forskning

 • informerar om de grundläggande rättigheterna och ökar medvetenheten om dem inom hela Europa

 • publicerar i sin årsrapport en överblick om de grundläggande rättigheternas läge i EU

FRA:s förvaltningsråd

Människorättscentrets expert Leena Leikas fungerar som ersättare för FRA:s förvaltningsråd under åren 2020-2023.

 

FRA:s förvaltningsråd

 • definierar FRA:s preliminära uppgifter

 • godkänner FRA:s budget

 • övervakar FRA:s arbete

 

FRA:s förvaltningsråd består av

 • oberoende experter utsedda av EU:s medlemsländer

 • två medlemmars från EU komissionen

 • oberoende experter utsedda av det Europarådet