Människorättskommittén för personer med funktionsnedsättning

Människorättskommittén för personer med funktionsnedsättning (VIOK) är en permanent sektion som fungerar under männsikorättsdelegationen. Kommittén höll sitt organisationsmöte 19.10.2016. Kommitténs mandatperios är fyra år såsom människorätsdelegationens. 

Medlemmarna av människorättskommittén för personer med funktionsnedsättning 2020-2024

Människorättsdelegationens representanter i människorättskommittén för personer med funktionsnedsättning är: 

Anna Caldén
Pirkko Mahlamäki
Yrjö Mattila
Antti Teittinen

Expertmedlemmar är:

Minna Verronen (Justitieombudsmannens kansli)
Mikko Joronen (Männsikorättscentret)

Utomstående experter är:

Elina Nieminen (Invalidförbundet)
Markku Jokinen (Finlands Dövas Förbund rf)
Sari Kokko (Synskadades förbund)
Pirkko Justander (Rusetti ry)
Anssi Karhu (Me Itse ry)

Människorättskommittén för personer med funktionsnedsättning uppgifter

Enligt människorättsdelegationens arbetsordning kan kommittén göra förslag och föra fram synpunkter till riksdagens justitieombudsman och Människorättscentret om hur, kommittén skulle kunna utveckla genomförandet av rättigheter för personer med funktionsnedsättning och implementeringsuppgifterna av CRPD-konventionen. 

Kommittén kan även föra fram förslag till människorättsdelegationen om frågor som berör rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Justitieombudsmannen och Människorättscentret kan be expertstöd av kommittén om frågor som berör rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Mötesprotokoll 

Alla mötesprotokoll för Människorättskommittén för personer med funktionsnedsättning hittas här. Protokollen är skrivna på finska. 

Utlåtanden 

Alla utlåtanden som har gjorts av kommittén finns tillgängliga (på finska) här