Klagomål om mänskliga rättigheter

Vad är ett klagomål som gäller mänskliga rättigheter?

Enskilda eller juridiska personer som anser att deras rättigheter enligt konventionerna om mänskliga rättigheter har blivit kränkta av en finländsk myndighet, kan rikta ett klagomål mot finska staten.

Klagomål som gäller mänskliga rättigheter till internationella organ

Klagomål som gäller de mänskliga rättigheterna behandlas vid FN:s och Europarådets rättskipnings- och undersökningsorgan.

Organens behörighet utgår från de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter som Finland har undertecknat och satt i kraft nationellt.

Besvär riktas mot finska staten. Utrikesministeriet representerar finska staten i de internationella rättstillämpande och undersökande organen.

Klagomålen lämnas in direkt till det organ som undersöker dem. Inte till utrikesministeriet. 

Anvisningarna för klagomål och tidsfristerna ska följas noggrant.

Allmänna förutsättningar för klagomål

påstående om att en konventionsenlig rättighet har blivit kränkt av en myndighet,

alla inhemska rättsmedel har uttömts (oftast avgörande från högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen),

klagomålet måste inkomma till domstolen inom tidsfristen från det att högsta nationella rättsinstans eller myndighet har meddelat sitt slutliga avgörande i ärendet.

Klagomål till Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

Europadomstolen tryggar att den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna följs.

Klagomålet görs direkt till Europadomstolen i Frankrike. Klagomålet kan lämnas in på svenska. För klagomålet ska det officiella klagoformuläret användas.

Det officiella klagoformuläret, anvisningar för hur det fylls i och andra anvisningar finns på Europadomstolens svenskspråkiga sida om att lämna in klagomål.

Europarådets ministerkommitté övervakar hur Europadomstolens beslut verkställs nationellt och att ersättningar betalas ut.

Europadomstolens beslut, domar och resolutioner finns också att tillgå på domstolens HUDOC-databas och på statens författningsdatabanks Finlex webbplats.

Mera information finns också på Utrikesministeriets webbplats.

Klagomål till Europeiska kommittén för sociala rättigheter

Europeiska kommittén för sociala rättigheter behandlar kollektiva klagomål baserade på den Europeiska sociala stadgan

Arbetsmarknadsparterna och medborgarorganisationer kan anföra klagomål till Europeiska kommittén för sociala rättigheter. Enskilda personer har inte klagorätt med avseende på den sociala stadgan.

En organisation kan anföra ett kollektivt klagomål, om den misstänker att stadgan inte har verkställts på ett tillfredsställande sätt i en stat som har godkänt klagomålsförandet.

Mera information om kollektiva klagomål finns på Europeiska kommittén för sociala rättigheters webbplats för kollektiva klagomål

Klagomål till FN:s kommittér

Kränkningar av rättigheter som tryggas genom FN:s olika människorättskonventioner behandlas för Finlands del i sju kommittér.

Lämna in ditt klagomål i överensstämmelse med respektive kommittés anvisningar och helst på ett klagomålsformulär då ett sådant finns att tillgå.

Klagomålet skickas direkt till rättskipnings- eller undersökningsorganet, inte till utrikesministeriet.

FN kommittér som behandlar klagomål  

CERD- kommittén

CESCR-kommitén

Människorättskommittén  (CCPR-komittén)

CEDAW-kommittén

CAT-kommittén

CRC-kommittén

CRPD-kommittén

Instruktioner, blanketter och övrig information för att göra klagomål

Här hittar du instruktioner, blanketter och överiginformation om att göra kagomål till FN:s kommittér som behandlar dem.

Specialrapportörer och arbetsgrupper

Människorättskränkningar behandlas även av följande FN-organ. Deras huvuduppgift är dock inte att behandla enskilda klagomål utan olika situationer i länder och allmänna trender som uppstår.

1. Specialrapportörer och arbetsgrupper (Special Procedures)

2. FN:s råd för mänskliga rättigheter klagomålsprocessen 

FN:s råd för mänskliga rättigheter har en klagåmålsprocess (tidigare 1503-förfarandet) fär enskilda individer, grupper och medborgarföreningar kan upplysa rådets medlemmar med information om grova MR-kränkningar som pågår systematiskt i FN:s medlemsländer. Processen är konfidentiell.

FN:s råd för mänskliga rättigheters klagomålsförfarande (eng)

3. Kvinnokommissionen 

Huvuduppgiften är att identifiera världsomfattande trender angående kvinnornas rättigheter.

4. Unesco kommittén 

Klagomål som berör UNESCO:s verksamhetsområde.