Klagomål om mänskliga rättigheter

Vad är ett klagomål som gäller mänskliga rättigheter?

Enskilda eller juridiska personer som anser att deras rättigheter enligt konventionerna om mänskliga rättigheter har blivit kränkta av en finländsk myndighet, kan rikta ett klagomål mot finska staten.

Klagomål som gäller mänskliga rättigheter till internationella organ

Klagomål som gäller de mänskliga rättigheterna behandlas vid FN:s och Europarådets rättskipnings- och undersökningsorgan. Organens behörighet utgår från de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter som Finland har undertecknat och satt i kraft nationellt. 

Besvär riktas mot finska staten. Utrikesministeriet representerar finska staten i de internationella rättstillämpande och undersökande organen. Klagomålen lämnas in direkt till det organ som undersöker dem. Inte till Utrikesministeriet. Anvisningarna för klagomål och tidsfristerna ska följas noggrant.

Förenta nationernas organ som tar emot klagomål

Finland har erkänt sju FN:s övervakningsorgans för konventioner deras behörighet att behandla klagomål som gäller Finland. Som enskild eller som tillhörande grupp av enskilda kan du anföra besvär mot finska staten om du anser att du personligen och direkt har blivit föremål för kränkningar av de rättigheter som tryggas i FN:s konventioner för de mänskliga rättigheterna eller i deras fakultativa protokoll.

Klagomålen lämnas in direkt till respektive övervakningsorgan. Nedan är en lista på de övervakningsorgan i FN som tar emot klagomål. 

Kommittén för avskaffande av rasdiskriminering (CERD-komittén)

Kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (CESCR-komittén)

Kommittén för de mänskliga rättigheterna (CCPR-komittén)

Kommittén för avskaffande av diskriminering av kvinnor (CEDAW-komittén)

Kommittén mot tortyr (CAT-komitea)

Kommittén för barnets rättigheter (CRC-kommittén)

Kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD-kommittén)

Här hittar du instruktioner, formulär och kontaktuppgifter gällande FN:s kommittéer som tar emot klagomål.

Europarådets organ som tar emot klagomål

Europadomstolen

Efterföljandet av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) sker genom Europeiska människorättsdomstolens (Europadomstolen) domar och Europarådets ministerkommitté, som i sin tur övervakar domslutens implementering. 

Domstolens officiella språk är engelska och franska, men du kan också skriva till domstolens kansli på ett språk som är officiellt i någon av de stater som ratificerat konventionen. Klagomålet skickas direkt per post till Europadomstolen i Strasbourg.  

Läs mer på Utrikesministeriets nätsida om till exempel förutsättningar för och handläggning av klagomål till Europadomstolen. Grundliga instruktioner på svenska och klagoformulär finner du på Europadomstolens nätsida.

Europeiska kommittén för sociala rättigheter

Arbetsmarknadsparterna och frivilligorganisationer kan anföra klagomål till Europeiska kommittén för sociala rättigheter. Enskilda personer har inte klagorätt med avseende på den sociala stadgan.

Europeiska kommittén för sociala rättigheter behandlar kollektiva klagomål om kränkningar av den europeiska sociala stadgan. Kommittén består av 15 oavhängiga och opartiska sakkunniga.

En organisation kan anföra ett kollektivt klagomål, om den misstänker att stadgan inte har verkställts på ett tillfredsställande sätt i en stat som har godkänt klagomålsförandet.

Europarådets sidor hittar du information om kollektiva klagomål (eng).

Allmänna förutsättningar för klagomål

Det finns vissa allmänna förutsättningar för klagomål. Notera dock att förutsättningarna kan variera beroende på övervakningsorgan. Information om förutsättningarna hittar du på respektive övervakningsorgans hemsidor. 

Allmänna förutsättningar för klagomål är:

  • Påstående om att en konventionsenlig rättighet har blivit kränkt av en myndighet,
  • alla inhemska rättsmedel har uttömts (oftast avgörande eller avslag från högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen),
  • klagomålet måste inkomma till övervakningsorganet inom tidsfristen från det att högsta nationella rättsinstans eller myndighet har meddelat sitt slutliga avgörande i ärendet.