Klagomål om mänskliga rättigheter

Vad är ett klagomål som gäller mänskliga rättigheter?

Enskilda eller juridiska personer som anser att deras rättigheter enligt konventionerna om mänskliga rättigheter har blivit kränkta av en finländsk myndighet, kan rikta ett klagomål mot finska staten.

Klagomål som gäller mänskliga rättigheter till internationella organ

Klagomål som gäller de mänskliga rättigheterna behandlas vid FN:s och Europarådets rättskipnings- och undersökningsorgan.

Organens behörighet utgår från de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter som Finland har undertecknat och satt i kraft nationellt.

Besvär riktas mot finska staten. Utrikesministeriet representerar finska staten i de internationella rättstillämpande och undersökande organen.

Klagomålen lämnas in direkt till det organ som undersöker dem. Inte till utrikesministeriet. 

Anvisningarna för klagomål och tidsfristerna ska följas noggrant.

Allmänna förutsättningar för klagomål

påstående om att en konventionsenlig rättighet har blivit kränkt av en myndighet,

alla inhemska rättsmedel har uttömts (oftast avgörande från högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen),

klagomålet måste inkomma till domstolen inom tidsfristen från det att högsta nationella rättsinstans eller myndighet har meddelat sitt slutliga avgörande i ärendet.