Människorättscentrets material

suomeksi     in English

På grund av Människorättscentrets nuvarande resurser har centret inte möjlighet att göra så mycket självständigt utredningsarbete eller rapportter. Däremot anställs i viss mån utomstående experter för att utföra aktuella utredningar, forskningar och rapportter.

Följande material är översatt till svenska: 

Tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna i Finland – samlade observationer för 2019 (2021)

Människorättscentret har sammanställt observationer av de självständiga och oberoende aktörer som övervakar och främjar tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Observationerna gäller brister och problem i tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna i Finland. Publikationen inbegriper också några avgöranden av de hög­sta domstolarna och diskriminerings- och jäm­ställdhetsnämnden.

I publikationen betonas de ämnesområ­den och rättigheter som för närvarande ingår i Människorättscentrets allmänna uppföljning av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Uppgifterna har i huvudsak samlats in från års- och verksamhetsberättelser­na för 2019 samt webbmeddelanden. Sammanställningen är inte en heltäckande presentation av alla observationer som gjorts i samband med övervakningen av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna.

I samband med sammanställningen kommer också ett diagram över grund- och människorättsaktörer i Finland att publiceras.

Läs publikationen 

Se diagram

 

Äldre personers rättigheter – viktiga internationella konventioner och nationell lagstiftning (2019)

De internationella normerna för äldres rättigheter skapar grunden för den nationella lagstiftningen och åldringspolitiken. På internationell och regional nivå finns det inte i större utsträckning internationella konventioner, normer eller handlingar, som uttryckligen fo- kuserar på äldres rättigheter. Många internationella människorättskonventioner och andra internationella och regionala mekanismer har dock betydelse också för äldre personers rättigheter. I denna publikation ser vi i detalj på internationella människorättsinstrument som är centrala med tanke på äldres rättigheter och granskar grundlagen och annan nationell lagstiftning, med fokus på äldre personer. 

Läs publikationen

 

Tillgång till rättvisa för personer med funktionsnedsättning: handikapporganisationernas rådgivningstjänster (2015)

Utredningen grundar sig på intervjuer med jurister och andra rådgivare vid olika handikapporganisationer, som Människorättscentret gjorde under hösten 2015. Syftet var att kartlägga den rådgivning som erbjuds på fältet, som kompletterar myndigheternas service, och samtidigt samla in information om vilka utmaningar personer med funktionsnedsättning möter i vardagen. Utredningen belyser sex allmänt förekommande problem i fråga om förverkligandet av rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Läs artikeln.

 

Handlingsplaner för mänskliga rättigheter - erfarenheter från Finland och världen (2014)

I stadsrådets människorättsredogörelse 2014 föreslås att handlingsplaner för grundläggande och mänskliga rättigheter ska göras också för kommande år. Under beredningen av handlingsprogram är det bra att också återkalla i minnet erfarenheter av andra länders motsvarande program samt om programmens bakgrund och principerna i beredningen av dem.

Artikeln är ursprungligen publicerad i Människorättscentrets verksamhetsberättelse 2014.

Läs artikeln.

 

Vad är mänskliga rättigheter? (2014)

De mänskliga rättigheterna är rättigheter som gäller för alla och envar på enahanda grunder och som definieras i internationella människorättskonventioner och andra människorättsinstrument. De mänskliga rättigheterna utgör folkrättsnormer som skyddar den enskilda människan, framför allt mot missbruk av offentlig makt. Nästan alla stater i världen har anslutit sig till de viktigaste universella människorättskonventionerna.

Läs artikeln.

 

Vad är människorättsfostran och -utbildning? (2014)

I FN:s deklaration om människorättsfostran och -utbildning fastställs det att människorättsfostran och -utbildning är all sådan fostran, utbildning, information och undervisning som syftar till världsomfattande respekt och efterlevnad av de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna och som således förebygger människorättskränkningar. Människorättsfostran ger människorna bl.a. kunskap, förmåga och förståelse och utvecklar deras attityder och tillvägagångssätt för att ge dem egenmakt att medverka till att skapa och främja en universell människorättskultur.

Läs artikeln.