FN:s universella periodiska granskning (UPR)

Den universella periodiska granskningen (Universal Periodic Review, UPR) genomförs vart fjärde år vid sessionen för FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève.

Under sessionen kan andra medlemsstater i FN ge Finland rekommendationer om främjande och skydd av de mänskliga rättigheterna samt ställa frågor om människorättssituationen i Finland.

Det handlar om en mekanism där FN:s medlemsstater granskar varandra ömsesidigt och mekanismen kan inte jämföras med den övervakning som görs av FN:s besöksorgan. Granskningen grundar sig på statens egen nationella rapport, uppgifter från FN:s människorättsmekanismer samt på rapporter av den nationella människorättsinstitutionen, medborgarorganisationerna och andra aktörer.

Den stat som är föremål för granskningen kan antingen godkänna (accept) rekommendationerna eller notera dem (note).

Utrikesministeriet koordinerar både skrivandet av Finlands nationella rapport och Finlands förberedelser inför granskningen.

Läs mer på utrikesministeriets hemsida.⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Länk till FN:s UPR-hemsida.

Länk till UPR-infos hemsida (som innehåller, bla. rekommendationer och rapporter)

Finland i FN:s UPR-granskning 2022

UPR:s fjärde omgång börjar vid FN:s råd för mänskliga rättigheter på hösten 2022 och Finland är bland de första staterna som ska granskas.

Människorättscentret har i egenskap av representant för den nationella människorättsinstitutionen gett en rapport inför den universella periodiska granskningen av Finland. Läs Människorättscentrets rapport i sin helhet: 

Finland i FN:s UPR-granskning 2017

UPR-prosessens tredje omgång inleddes i maj 2017 och omgången fortsätter tills år 2021. Finlands MR-situation granskades för den tredje gången i FN rådet för mänskliga rättigheters UPR-arbetsgrupp (Universal Periodic Review, UPR) under den 27:e sessionen i maj 2017 i Geneve.

Finland fick sammanlagt 153 rekommendationer av 70 stater som gällde bla.:

rasism, diskriminering, hatretorik och våld mot kvinnor

slopande av kravet på avsaknad av fortplantningsförmåga som en av förutsättningarna för juridiskt fastställande av könstillhörighet

människorättsfostran

asylsökandes och flyktingars rättigheter

sysselsättning av personer med funktionsnedsättning och tillgänglighet i allmänhet

behovet av stärkta resurser till den nationella institutionen för mänskliga rättigheter och den nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter

UPR 2017- Människorättscentret rapportterar för första gången 

År 2017 deltog Människorättscentret i den tredje omgången av FN:s universella periodiska granskning (UPR) av Finland. Människorättscentret, som representant för den finska nationella människorättsinstitutionen gav för första gången en parallellrapport till UPR-processen. 

I sin parallellrapport utvärderade Människorättscentret i synnerhet hur rättigheter för personer i sårbar ställning tillgodoses i Finland, samt hur regeringen beaktar de grundläggande och mänskliga rättigheterna i sin verksamhet.

Läs Människorättscentrets rapport här.

Människorättscentrets utlåtande till regeringen om rekommendationerna

I juni 2017 gav Människorättscentret på eget initiativ ett utlåtande om UPR-rekommendationerna till regeringen, för att fästa uppmärksamhet vid upprepade teman i rekommendationerna.

I utlåtandet uppmuntras regeringen att godkänna vissa rekommendationer, såsom reformen av translagen, ratificeringen av ILO:s konvention nr 169, granskningen av lagstiftningen om asylsökande och flyktingar och uppgörandet av ett politiskt program för personer med funktionsnedsättning.

Centret uppmanade regeringen att godkänna rekommendationerna om tillräckliga resurser för människorättsfostran, den nationella institutionen för mänskliga rättigheter och handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter.

Slutrapportens behandlande i september 2017

Slutrapporten om Finlands universiella periodiska granskning (UPR) godkändes av FN:s råd för mänskliga rättigheter i Geneve 21.9.2017.

Angående de 153 rekommendationerna som Finland fick, meddelade landet att det

godkänner 120 rekommendationer

delvis godkänner 6 rekommendationer

noterar 27 rekommendationer

Bland de rekommendationer som noterades fanns bland annat reformen av translagen och ratificeringen av ILO:s konvention nr 169.

Som representant för den nationella institutionen för mänskliga rättigheter höll Människorättscentret ett anförande vid sessionen. Människorättscentret tackade regeringen för dialogen och önskade att regeringen ska förbinda sig aktivt till att främja de godkända rekommendationerna och utnyttja den andra nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter vid genomförandet av rekommendationerna.

I fråga om de noterade rekommendationerna fäste centret särskilt uppmärksamhet vid reformen av translagen och uppmanade regeringen ännu en gång till att stryka kravet på avsaknad av fortplantningsförmåga som en av förutsättningarna för juridiskt fastställande av könstillhörighet.

Videoinspelningen om godkänandet av Finlands slutrapport , 1
Videoinspelningen om godkänandet av Finlands slutrapport , 2