Grundlagsutskottet, laglighetsövervakare och special ombudsmän

Suomeksi     In English⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Grundlagsutskottet är ett riksdagsutskott med uppgift att ge utlåtanden om lagförslags och andra till utskottet hänskjutna ärendens grundlagsenlighet och förhållande till internationella människorättsfördrag. Utskottet bereder lagstiftning som gäller ändring av grundlagen eller har nära samband med den, så som val-, medborgarskaps-, språk- och partilagstiftningen.

Närmare information: Riksdagen och Grundlagsutskottet

Riksdagens justitieombudsman övervakar och främjar att myndigheternas verksamhet är laglig och att de grundläggande och mänskliga rättigheterna tillgodoses. Justitieombudsmannen prövar klagomål, tar egna initiativ och gör inspektioner hos ämbetsverk och anstalter, i synnerhet i fängelser, garnisoner och andra slutna anstalter. Justitieombudsmannens uppgifter finns angivna i grundlagen och i lagen om riksdagens justitieombudsman.

Närmare information

Justitiekanslern övervakar att regeringens och ministeriernas samt republikens presidents ämbetsåtgärder är lagliga. Justitiekanslern övervakar också att domstolarna, myndigheterna och tjänstemännen följer lagen och uppfyller sina plikter.

Till justitiekanslerns uppgifter hör även att övervaka att de grundläggande och mänskliga rättigheterna tillgodoses i Finland. Justitiekanslerns arbete bygger på klagomål från medborgarna, inspektionsresor, tillsynen över statsrådets beslutsfattande samt på andra iakttagelser.

Närmare information: www.oikeuskansleri.fi/sv

Specialombudsmän

Diskrimineringsombudsmannen övervakar efterlevnaden av diskrimineringslagen när det gäller alla former av diskriminering. Ombudsmannen är också nationell rapportör i frågor som gäller människohandel.

Närmare information

Jämställdhetsombudsmannen övervakar tillämpningen av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Lagen gäller även personer som hör till sexuella minoriteter. Övervakningen omfattar att jämställdhet uppnås, att diskrimineringsförbudet iakttas och att jämställdhet främjas. Ombudsmannen är en oavhängig laglighetsövervakare och arbetar i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet. Ombudsmannens rådgivningstjänst ger även instruktioner om hur man kan göra i en situation där man upplever diskriminering.

Närmare information

Barnombudsmannen främjar barnens rättigheter i Finland. Ombudsmannen väcker beslutsfattarna och påverkar samhällspolitiken genom att tala för barnen. Ombudsmannen stärker barnets röst och är en brobyggare i barnpolitiken. Arbetet grundar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter. Ombudsmannen bedömer hur konventionen genomförs och främjar den på den allmänna samhällspolitikens och lagstiftningens nivå. Ombudsmannen avgör inte enskilda barns eller familjers ärenden och kan inte ändra andra myndigheters beslut.

Närmare information

Dataombudsmannen behandlar och avgör frågor som gäller behandling av personuppgifter och kreditupplysningar. Ombudsmannen följer hur behandlingen av dessa uppgifter allmänt utvecklas och tar initiativ om detta. Ombudsmannen har också informationsverksamhet på området och samarbetar internationellt med frågor som gäller behandling av personuppgifter.

Närmare information

Underrättelsetillsynsombudsmannen har i uppgift att övervaka lagenligheten vid civil underrättelseinhämtning och militär underrättelseinhämtning och tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna i underrättelseverksamheten. Ombudsmannen övervakar lagenligheten vid användning av underrättelseinhämtningsmetoder och underrättelseinformation samt i övrig underrättelseverksamhet.

Närmare information

Justitieombudsmannens verksamhetsberättelse

Justitieombudsmannen ger årligen en verksamhetsberättelse till riksdagen om sin verksamhet.

Verksamhetsberättelsen finns tillgänglig på finska och svenska. På engelska publiseras det en sammanfattning av berättelsen. 

Verksemhetsberättelser 2001 -

Justitiekanslerns verksamhetsberättelse 

Justitiekanslern ger årligen en berättelse till riksdagen och statsrådet. Riksdagen behandlar berättelsen och grundlagutskottets betänkande av berättelsen under plenum. 

Berättelsen innehåller ett speciellt kapitel om övervakande av de grundläggande och mänskliga rättighterna. 

Verksamhetsberättelser 1999 -