Den oberoende mekanismens uppgifter i praktiken

Uppföljning – Människorättscentret

För FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning innebär uppföljning att samla in och analysera information som gäller genomförandet av skyldigheterna enligt konventionen och att vidare använda informationen så att konventionsförpliktelserna i fortsättningen genomförs bättre.

Syftet med uppföljningen är att upprätthålla en kunskapsbas om situationen för funktionsnedsatta personers rättigheter i Finland. På basis av uppgifterna från uppföljningen kan man säga hur bra rättigheterna för personer med funktionsnedsättning formellt och faktiskt genomförs.

Människorättscentret samlar in uppgifter särskilt för tre teman:

  • Hur verkställandet av konventionsförpliktelserna framskrider
  • Brister i verkställandet av konventionsförpliktelserna
  • Utmaningarna för tillgodoseendet av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning
  • Utifrån uppgifterna från uppföljningen utvecklas och riktas Människorättscentrets arbete med att främja rättigheterna när man sprider information om problem som gäller verkställandet av konventionsförpliktelserna samt om de kränkningar av rättigheterna som personer med funktionsnedsättning upplevt bland andra aktörer inom branschen och allmänheten.

Främjande – Människorättscentret

Enligt lagen är Människorättscentrets främjandeuppgifter:

  • att främja information, fostran, utbildning och forskning om de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna och att främja samarbete på dessa områden,
  • att ta initiativ och ge utlåtanden med syftet att främja och tillgodose dessa rättigheter,
  • att delta i det europeiska och internationella samarbetet för att främja och trygga rättigheterna i fråga.

Människorättscentrets verksamhet har i stor utsträckning koncentrerats på att främja fostran i de grundläggande och mänskliga rättigheterna och att ta fram utbildningsmaterial för detta ändamål.

Främjandet av att konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning iakttas anknyter starkt till denna verksamhet. Till sin hjälp i arbetet med att främja rättigheterna har man olika informationskanaler, evenemang, utredningar, publikationer och undersökningar samt initiativ och utlåtanden.

Skydd – Riksdagens justitieombudsman

Riksdagens justitieombudsman genomför skyddet av genomförandet av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i sin lagstadgade övervakningsuppgift.

Enligt grundlagens 109 § ska justitieombudsmannen övervaka att domstolarna och andra myndigheter samt tjänstemännen, offentligt anställda arbetstagare och också andra, när de sköter offentliga uppdrag, följer lag och fullgör sina skyldigheter. I paragrafen konstateras också att justitieombudsmannen vid utövningen av sitt ämbete övervakar att de grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna tillgodoses.

I 10 § konstateras att justitieombudsmannen kan vid utförande av laglighetskontroll och konstaterande av brister delge en övervakad sin uppfattning om det förfarande som lagen kräver eller uppmärksamgöra den övervakade på de krav som god förvaltningssed ställer eller på synpunkter som främjar tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna.

Laglighetskontrollen över myndigheternas verksamhet sköts av justitieombudsmannen och sker till stor del via klagomål. Justitieombudsmannen är också behörig att ta ärendet för undersökning också på eget initiativ, utan ett enskilt klagomål. Dessutom kan justitieombudsmannen genomföra övervakning genom att göra inspektioner i objekt som omfattas av laglighetskontrollen. Med tanke på skyddsuppgiften enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är viktiga objekt som ska inspekteras bland annat boendeenheter för personer med funktionsnedsättning och särskilt sådana objekt där det finns möjlighet att begränsa till exempel rörligheten.