Grundläggande fri- och mänskliga rättigheter inom EU

Allmänt

Inom EU-rätten är de grundläggande rättigheterna (fundamental rights) kopplade till EU:s interna rättssystem och unionens  interna ärenden.

Termen männskliga rättigheter (human rights) används i förhållande till tredje länder dvs. angående unionens externa relationer.

Mer om mänskliga rättigheter i EU

De grundläggande värden för den Europeiska unionen 

"Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden ska vara gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män."

Fördraget om Europeiska unionen, artikel 2

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna

I EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna innehåller rättigheter för EU-medborgare och individer bosatta inom EU. Dessa rättigheter består av politiska, ekonomiska och sociala rättigheter som är grundade i EU:s lagstiftning.

Stadgan innehåller en ingress och 54 artiklar som är delade i sju avdelningar:

Värdighet 

Artikel 1: Människans värdighet

Artikel 2: Rätt till liv

Artikel 3: Människans rätt till intergritet

Artikel 4: Förbud mot tortyr och omänsklig eller förnedrande bestraffning och behandling

Artikel 5: Förbud mot slaveri och tvångsarbete

II Friheter

Artikel 6: Rätt till frihet och säkerhet

Artikel 7: Respekt för privatlivet och familjelivet

Artikel 8: Skydd av personuppgifter

Artikel 9: Rätt att ingå äktenskap och rätt att bilda familj

Artikel 10: Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet

Artikel 11: Yttrandefrihet och informationsfrihet

Artikel 12: Mötes- och föreningsfrihet

Artikel 13: Frihet för konsten och vetenskapen

Artikel 14: Rätt till utbildning

Artikel 15: Fritt yrkesval och rätt att arbeta

Artikel 16 : Näringsfrihet

Artikel 17: Rätt till egendom

Artikel 18: Rätt till asyl

Artikel 19: Skydd vid avlägsnande, utvisning och utlämning

III Jämlikhet

Artikel 20: Likhet inför lagen

Artikel 21: Icke-diskriminering

Artikel 22: Kulturell, religiös och språklig mångfald

Artikel 23: Jämställdhet mellan kvinnor och män

Artikel 24: Barnets rättigheter

Artikel 25: Äldres rättigheter

Artikel 26: Integrering av personer med funktionshinder

IV Solidaritet

Artikel 27: Arbetstagares rätt till information och samråd inom företaget

Artikel 28: Förhandlingsrätt och rätt till kollektiva åtgärder

Artikel 29: Rätt till tillgång till arbetsförmedlingar

Artikel 30: Skydd mot uppsägning utan saklig grund

Artikel 31: Rättvisa arbetsförhållanden

Artikel 32: Förbud mot barnarbete och skydd av ungdomar i arbetslivet

Artikel 33: Familjeliv och yrkesliv

Artikel 34: Social trygghet och socialt stöd

Artikel 35: Hälsoskydd

Artikel 36: Tillgång till tjänster av allmänt ekonomiskt intresse

Artikel 37: Miljöskydd

Artikel 38: Konsumentskydd

V Medborgarnas rättigheter

Artikel 39: Rösträtt och valbarhet till Europaparlamentet

Artikel 40: Rösträtt och valbarhet i kommunala val

Artikel 41: Rätt till god förvaltning

Artikel 42: Rätt till tillgång till handlingar

Artikel 43: Europeiska ombudsmannen

Artikel 44: Rätt att göra framställningar

Artikel 45: Rörelse- och uppehållsfrihet

Artikel 46: Diplomatiskt och konsulärt skydd

VI Rättskipning

Artikel 47: Rätt till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol

Artikel 48: Presumtion för oskuld och rätten till försvar

Artikel 49: Principerna om laglighet och proportionalitet i fråga om brott och straff

Artikel 50: Rätt att inte bli dömd eller straffad två gånger för samma brott

VII Allmänna bestämmelser om tolkning och tillämpning av stadgan 

Artikel 51: Tillämpningsområde

Artikel 52: Rättigheternas och principernas räckvidd och tolkning

Artikel 53: Skyddsnivå

Artikel 54: Förbud mot missbruk av rättigheter

FRA logo.

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

  • Grundad år 2007.
  • FRA erbjuder EU:s medlemsländer och verksamhetsorgan vägledning om grundrättighetsfrågor som baserar sig på oberoende forskning.
  • Gör forskningsarbete med andra EU:s verksamhetsorgan, internationella organisationer, och nationella myndigheter samt andra aktörer.

Läs mera.