Justitieombudsmannen

Riksdagens justitieombudsman övervakar och främjar lagligheten i myndigheternas verksamhet och ser till att de grundläggande och mänskliga rättigheterna uppfylls.

Justietieombudsmannen:

  • företar undersökningar med anledning av insända klagomål
  • utför egna initiativ
  • utför inspektioner i ämbetsverk och inrättningar, framför allt i fängelser, garnisoner och andra slutna anstalter.

Justietieombudsmannen och två biträdande justitieombudsmän ansavarar av övervakningen

Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen
Biträdande justitieombudsman Maija Sakslin 
Biträdande justitieombudsman Mikko Sarja

Administrativt fungerar Människorättscentret i samband med justitieombudsmannens kansli. Justitieombudsmannen utser också Människorättscentrets direktör, de sakkunniga samt medlemmarna i delegationen.

Justitieombudsmannen ger årligen i sin verksamhetsberättelse och vid behov i separata berättelser en rapport till riksdagen om sitt arbete.

Läs mera: Justitieombudsmannens hemsidor