Nationell handlingsplan för grundläggande och mänskliga rättigheter 2017-2019

                                                                                                               Suomeksi   In English

Den andra handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter 2017-2019 godkändes genom statsrådets principbeslut den 16 februari 2017.

Fokusområdena i handlingsplanen

I enlighet med en oberoende utvärdering av statsrådets första nationella handlingsplan för grundläggande och mänskliga rättigheter (2012–2013) och rekommendationer från riksdagens grundlagsutskott fokuserar handlingsplanen på att inom fyra fokusområden främja de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

  • fostran och utbildning i de grundläggande och mänskliga rättigheterna
  • likabehandling
  • självbestämmanderätt
  • grundläggande rättigheter och digitalisering

Handlingsplanens projekt

I handlingsplanen ingår totalt 43 projekt som fördelar sig på alla ministeriers förvaltningsområden.

Handlingsplanens genomförande

Justitieministeriet utarbetade den 27 juni 2019 en bedömningspromemoria för genomförandet av den nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter.

I första delen av promemorian behandlas det handlingsplanens beredande och genomförande på allmän nivå. Andra delen innehåller en sammanfattning av genomförandet av varje projekt som ingår i handlingsplanen.

I inledningen av den nationella handlingsplanen konstateras det att det är meningen att genomförandet av handlingsplanen ska undergå en extern utvärdering i början av nästa regeringsperiod. Ministeriets bedömningspromemoria kommer att fungera som bakgrundsmaterial för en senare utvärdering.