Grundlagen

Suomeksi  in English

Grundlagen och de grundläggande rättigheterna i Finland

Nedan listas med hjälp av exemplel (notera att exemplen är baserade på exempel från Människorättscentrets föreläsningsserie), de grundläggande rättigheterna som garanteras av den finska grundlagen. I sin helhet hittas de grundläggande rättigheterna i grundlagen.

6 §. Jämlikhet
- tex. sexuell läggning, graviditet eller ursprung får inte spela någon roll då man söker arbete.

7 §. Rätten till liv, personlig frihet och integritet
- tex. ingen får dömas till döden eller torteras eller utsättas för någon annan behandling som kränker människovärdet.

8 §. Den straffrättsliga legalitetsprincipen
-tex. ingen får betraktas som skyldig till ett brott eller dömas till straff på grund av en handling som inte enligt lag var straffbar när den utfördes.

9 §. Rörelsefrihet
-tex. finska medborgare samt utlänningar som lagligen vistas i landet har rätt att röra sig fritt inom landet och att där välja bostadsort.

10 §. Skydd för privatlivet
- tex. vars och ens privatliv, heder och hemfrid är tryggade.

11 §. Religions- och samvetsfrihet
- tex. var och en har religions- och samvetsfrihet.

12 §. Yttrandefrihet och offentlighet
- tex.var och en har yttrandefrihet. Till yttrandefriheten hör rätten att framföra, sprida och ta emot information, åsikter och andra meddelanden utan att någon i förväg hindrar detta.

13 §. Mötes- och föreningsfrihet
- tex. var och en har rätt att utan tillstånd anordna sammankomster och demonstrationer samt att delta i sådana.

14 §. Rösträtt och rätt till inflytande
-tex. varje finsk medborgare som har fyllt aderton år har rätt att rösta i statliga val och folkomröstningar.

15 §. Egendomsskydd
- tex. vars och ens egendom är tryggad.

16 §. Kulturella rättigheter
- tex. alla har rätt till avgiftsfri grundläggande utbildning som även innehåller gratis skolböcker, tillräckligt med mat under dagen, och transport.

17 §. Rätt till eget språk och egen kultur
- tex. samerna såsom urfolk samt romerna och andra grupper har rätt att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur.

18 §. Näringsfrihet och rätt till arbete
- tex. var och en har i enlighet med lag rätt att skaffa sig sin försörjning genom arbete, yrke eller näring som han eller hon valt fritt.

19 §. Rätt till social trygghet
- tex. det allmänna skall, enligt vad som närmare bestäms genom lag, tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster samt främja befolkningens hälsa.

20 §. Ansvar för miljön
- tex. var och en bär ansvar för naturen och dess mångfald samt för miljön och kulturarvet.

21 §. Rättsskydd 
- tex. var och en har rätt att på behörigt sätt och utan ogrundat dröjsmål få sin sak behandlad av en domstol eller någon annan myndighet som är behörig enligt lag samt att få ett beslut som gäller hans eller hennes rättigheter och skyldigheter behandlat vid domstol eller något annat oavhängigt rättskipningsorgan.

22 §. Respekt för de grundläggande fri- och rättigheterna
- tex. det allmänna skall se till att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses.

23 §. De grundläggande fri- och rättigheterna under undatagsförhållanden
- tex. ett väpnat angrepp  mot Finland berättigar till att göra undantag från de grundläggande rättigheterna ifall undataget är nödvändigt, tillfälligt och i enlighet med de internatioenlla människorättskonventionerna.

Läs eller titta på människorättscentrets föreläsningsserie om de grundläggande rättigheterna.

Läs mer om Finlands grundlag här