Människorättscentret

Vad är Människorättscentret?

Människorättscentret är ett självständigt och oavhängigt expertorgan, vars uppgift är att främja de grundläggande och mänskliga rättigheterna och att öka samarbetet och informationsutbytet mellan olika aktörer.

Administrativt fungerar centret i samband med justitieombudsmannens kansli.

Vad gör Människorättcentret?

Till centrets arbete tillhör bland annat informering, utbildning, insamling och förmedling av information och skrivande av utlåtanden samt inhemskt och internationellt samarbete.

Varför grundades Människorättscentret?

Människorättscentret grundaded för att det behövdes mer resursser och koordinering för att främja de mänskliga rättigheterna i Finland.

Männsikorättscentret inledde sitt arbete i mars 2012. Centret grundades genom lag som definierar dess uppgifter och sammansättning.

Centrets lagstadgade uppgifter 

  • främja informationen, fostran, utbildningen och forskningen samt samarbetet i anslutning till dem i fråga om de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna,
  • utarbeta rapporter om hur dessa rättigheter tillgodoses,
  • ta initiativ och ge utlåtanden för främjande och tillgodoseende av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna,
  • delta i det europeiska och internationella samarbetet för att främja och trygga rättigheterna och sköta andra motsvarande uppgifter som anknyter till att främja och tillgodose rättigheterna,

Centret behandlar inte klagomål och inte heller andra enskilda fall.

Lagstadgade specialuppgiften - FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

Främja, skydda och övervaka genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Detta är den första lagstadgade uppgiften som har riktats gemensamt till Finlands nationella människorättsinstitution. 

Läs mer om specialuppgiften och koventionen här.

Till Människorättscentrets uppgifter tillhör även uppföljning av

  • implementeringen av internationella människorättskonventioner i Finland  
  • implementeringen av rekommendationer från de internationella övervakningsorganen
  • implementering av beslut från Europadomstolen och andra rättskipningsorgan 

Dokument som används för att grunda Människorättscentret

3a kapitlet Människorättscentet (Lag om riksdagens justitieombudsman 14.3.2002/197)

  • Regeringens proposition RP 205/2010 rd om att grunda Människorättscentet och Grundlagutskottets betänkande (på finska)