Klagomål (FN, Europarådet)

Klagomål till Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

Europadomstolen tryggar att den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna följs.

Klagomålet görs direkt till Europadomstolen i Frankrike. Klagomålet kan lämnas in på svenska. För klagomålet ska det officiella klagoformuläret användas.

Det officiella klagoformuläret, anvisningar för hur det fylls i och andra anvisningar finns på Europadomstolens svenskspråkiga sida om att lämna in klagomål.

Europarådets ministerkommitté övervakar hur Europadomstolens beslut verkställs nationellt och att ersättningar betalas ut.

Europadomstolens beslut, domar och resolutioner finns också att tillgå på domstolens HUDOC-databas och på statens författningsdatabanks Finlex webbplats.

Mera information finns också på Utrikesministeriets webbplats.

Europadomstolen har begärt utlåtande av regeringen om dessa klagomål - HUDOC 

Europadomstolens avgörande till Finland - HUDOC

Europadomstolens avgörande som gäller Finland i FINLEX

Utöver ett sammandrag av Europadomstolens avgöranden som gäller Finland har man också publicerat hela originalexemplaret på engelska. Nya sammanfattningar publiceras två gånger i månaden.

Bekanta dig med sammandragen i Finlex.