Internationellt samarbete

ENNHRI CRPD Working Group

I anslutning till det europeiska nätverket för nationella människorättsinstitutioner (ENNHRI) finns arbetsgruppen för frågor som gäller personer med funktionsnedsättning (CRPD Working Group). Människorättscentret deltar aktivt i arbetsgruppens verksamhet.

Arbetsgruppens syfte är att:

  • Fungera som en kanal för utbyte av information mellan människorättsinstitutioner som arbetar med rättigheter för personer med funktionsnedsättning, ombud och nationella mekanismer enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt Europeiska unionen och Europarådets organ i ärenden som gäller personer med funktionsnedsättning.
  • Identifiera, utveckla och främja att god praxis tillägnas i de nationella människorättsinstitutionernas verksamhet för att främja, övervaka och uppfölja genomförandet av konventionen.
  • Koordinera europeiska människorättsinstitutioners deltagande i verksamhet som gäller rättigheter för personer med funktionsnedsättning i FN:s råd för mänskliga rättigheter, kommittén för personer med funktionsnedsättning och i konventionsstaternas möten samt i andra evenemang som anknyter till konventionen.

Vid behov stödja Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) i dess roll i att på EU-nivå främja och följa upp av att konventionen genomförs.

GANHRI

Internationellt koordineras människorättsorganisationernas arbete av de nationella människorättsinstitutionernas världsförbund GANHRI.

Människorättscentret deltar i GANHRI:s verksamhet och inverkade starkt att en arbetsgrupp för personer med funktionsnedsättning (GANHRI CRPD Working Group) grundades i nätverket i 2019. Människorättscentrets deltagande i arbetsgrupps verksamhet har möjliggjort ett effektivare informationsbytte med Australien och New Zeeland, som ratificerat konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning mycket tidigare än Finland. Samtidigt Människorättscentret har lärt sig mera av dessa länders erfarenheter.