Människorättsdelegationen

Suomeksi     In English

Människorättsdelegationen är Människorättscentrets nationella samarbetsorgan. Delegationen består av 20 – 40 medlemmar vilka är sakkunniga på olika delområden som gäller mänskliga rättigheter i Finland. Delegationens sammansättning är mångsidig is sin sakkunskap och representativ. Urvalsprocess är öppen.

Delegationen hjälper med att förtäta informationsgången mellan olika aktörer. Den behandlar också vittsyftande och principiellt viktiga människorättsfrågor.

Ordförande för delegationen är människorättscentrets direktör. Vice ordförande väljer delegationen inom sig. Delegationen sammanträder 2 – 4 gånger om året.

Riksdagens justitieombudsman tillsätter delegationen för fyra år i sänder.

Delegationens uppgifter

Människorättsdelegationen

Verkar  som ett nationellt samarbetsorgan för aktörer inom området grundläggande fri- och rättigheterna och mänskliga rättigheterna.

Behandlar vittsyftande och principiellt viktiga frågor som gäller de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna.

Godkänner årligen Människorättscentrets verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.

Främjar, skyddar, och uppföljer genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning tillsammans med Människorättscentret och Justitieombudsmannen.

Människorättsdelegationens medlemmar

 

Människorättsdelegationens permaneta medlemmar på basen av sin tjänst är följande

riksdagens justitieombudsman (eller ombudsmannens representant),

statsrådets justitiekansler (eller en representant)

diskrimineringsombudsmannen

jämställdhetsombudsmannen

barnombudsmannen

dataombudsmannen

ordförande för Sametinget

 

 

Människorättsdelegationens medlemmar 1.4.2016- 31.3.2020

(Justitieombudsmannens beslut av att tillsätta delegationen)

1. Aarnio Reijo, dataombudsman

2. Hakonen Kimmo, kanslichef, justitiekanslersämbetet

3. Kurttila Tuomas, barnombudsman

4. Maarianvaara Jukka, jämställdhetsombudsman

5. Pimiä Kirsi, diskrimineringsombudsman

6. Sakslin Maija, biträdande justitieombudsman

7. Sanila-Aikio Tiina, ordförande, Sametinget

8. Nieminen Elina, jurist, Invalidförbundet rf

9. Arajärvi Pentti, JD professor (2016 em.), Helsingfors universitet, docent, Östra Finlands universitet

10.Bruun Niklas, JD, professor, Hanken Svenska handelshögskolan

11.Castrén Elina, JK, VH, verksamhetsledare, Flyktingrådgivningen rf

12.Grundström Elina, ordförande, Opinionsnämnden för massmedier

13.Heinämäki Leena, JD, äldre forskare, Nordiska institutet för miljö- och minoritetsrätt, Arktiska centret, Lapplands universitet

14.Hetemäki Inka, programledare, Finlands UNICEF rf

15.Hänninen Juha, överläkare, chef för Terhohemmet

16.Iivonen Esa, ledande sakkunnig, Mannerheims Barnskyddsförbund - MLL

17.Jokinen Markku, verksamhetsledare, De Dövas Förbund rf

18.Kallioniemi Arto, TD, EM, HuK, professor i didaktik, Helsingfors universitet

19.Karanki, Antti, ordförande, Trasek rf

20.Kivistö Kalevi, minister, Pensionstagarnas Centralförbund PCF rf

21.Koivuranta Eija, verksamhetsledare, Väestöliitto ry.

22.Kumpula, Kristiina, generalsekreterare, Finlands Röda Kors FRK

23.Könkkölä Kalle, verksamhetsledare, Tröskeln rf

24.Laajapuro Niina, chef för människorättsarbetet, Amnesty Internat-ional Finlands avdelning

25.Markkula Heli, sakkunnig, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry.

26.Mattila Kaari, generalsekreterare, Förbundet för Mänskliga Rättig-heter

27.Merenlahti Petri, TD, ärkebiskopens teologiska specialmedarbe-tare, Finlands ev. luth. kyrka

28.Nykänen Eeva, JD, ledande sakkunnig, Institutet för hälsa och välfärd THL

29.Paloranta Paula, JL, VH, generalsekreterare, Centralhandelskam-maren

30.Pirjatanniemi Elina, direktör, professor i statsrätt och folkrätt, Insti-tutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi

31.Rautiainen Pauli, doktor i förvaltningsvetenskap, professor i offent-lig rätt, docent i statsrätt, Tammerfors universitet

32.Sajantila Antti, MD, professor, specialist i rättsmedicin, Helsingfors universitet

33.Sasi Kimmo, VT, diplomekonom, LL.M., rådgivare

34.Shafae Hamed, servicerådgivare, Helsingfors stadskansli

35.Sulin Ida, JD,VH, jurist, Finlands Kommunförbund rf

36.Teittinen, Antti, forskningschef, docent, Förbundet Utvecklings-störning rf

37.Tontti Jarkko, författare, JD, VH

38.Virtanen Riku, fri forskare, studerande