Människorättsdelegationen

Människorättsdelegationen är Människorättscentrets nationella samarbetsorgan. Delegationen består av 20 – 40 medlemmar vilka är sakkunniga på olika delområden som gäller mänskliga rättigheter i Finland. Delegationens sammansättning är mångsidig i sin sakkunskap och representativ. Urvalsprocessen är öppen.

Delegationen hjälper med att förtäta informationsgången mellan olika aktörer. Den behandlar också vittsyftande och principiellt viktiga människorättsfrågor.

Ordförande för delegationen är människorättscentrets direktör. Vice ordförande väljer delegationen inom sig. Delegationen sammanträder 2 – 4 gånger om året.

Riksdagens justitieombudsman tillsätter delegationen för fyra år i taget.

Delegationens uppgifter

Människorättsdelegationen:

 • Verkar  som ett nationellt samarbetsorgan för aktörer inom området grundläggande fri- och rättigheterna och mänskliga rättigheterna.
 • Behandlar vittsyftande och principiellt viktiga frågor som gäller de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna.
 • Godkänner årligen Människorättscentrets verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.
 • Främjar, skyddar, och uppföljer genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning tillsammans med Människorättscentret och Justitieombudsmannen.

Människorättsdelegationens medlemmar

Människorättsdelegationens permaneta medlemmar på basen av sin tjänst är följande:

 • riksdagens justitieombudsman (eller en representant)
 • statsrådets justitiekansler (eller en representant)
 • diskrimineringsombudsmannen
 • jämställdhetsombudsmannen
 • barnombudsmannen
 • dataombudsmannen
 • underrättelsetillsynsombudsmannen
 • äldreombudsmannen
 • ordförande för Sameting

Människorättsdelegationens arbetsordning