FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning

CRPD-kommittén

Kommittén för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD-kommittén) är övervakningsorgan för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och den består av 18 självständiga experter.

Kommitténs medlemmar väljs för en tid av fyra år genom hemlig omröstning vid konventionsstaternas möten, som konventionsstaterna sammankallar regelbundet för att behandla ärenden som gäller verkställigheten av konventionen. Kommitténs medlemmar kan omväljas en gång.

Periodisk rapportering

Konventionsstaterna ska med jämna mellanrum lämna in en rapport till CRPD-kommittén om de åtgärder som vidtagits för att fullgöra konventionsförpliktelserna. Den första rapporten ska lämnas in två år efter att konventionen trätt ikraft på nationell nivå. Efter detta lämnas den periodiska rapporten in vart fjärde år.

Medborgarsamhället har möjlighet att lämna in sin egen parallellrapport till CRPD-kommittén. Dessutom har också den nationella människorättsinstitutionen (NHRI) rätt att lämna in en parallellrapport till kommittén.

Utifrån rapporterna gör CRPD-kommittén en bedömning av konventionsstaternas åtgärder och framsteg för att fullgöra konventionsförpliktelserna. Kommittén meddelar konventionsstaterna de slutsatser och rekommendationer som den anser är nödvändiga med tanke på fortsatta åtgärder.

Finland ska lämna in sin första periodiska rapport till CRPD-kommittén senast den 10 juni 2018.

Enskilda och kollektiva klagomål samt utredningsförfarande

Det fakultativa protokollet till konventionen gör det möjligt för individer och grupper att anföra klagomål hos CRPD-kommittén över upplevda kränkningar av de rättigheter som erkänns av konventionen.

I det fakultativa protokollet fastställs även ett utredningsförfarande som inleds på kommitténs initiativ vid allvarliga eller systematiska kränkningar.

CRPD-kommitténs allmänna kommentarer

CRPD-kommittén har berett och publicerat sex allmänna kommentarer om tolkningen av artiklarna i konventionen.

I de allmänna kommentarerna förklaras och specificeras vad en viss artikel i konventionen innebär i praktiken och vilka åtgärder artikeln förpliktigar konventionsstaterna till. De allmänna kommentarerna är viktiga redskap då konventionen tolkas och verkställs.

I anslutning till de allmänna kommentarerna ordnar kommittén årligen öppna diskussionsdagar (Day of General Discussion) och begär utlåtanden om de utkast till allmänna kommentarer som kommittén utarbetat.

Människorättscentret ger enligt prövning utlåtanden om utkasten till allmänna kommentarer.