Covid-19-pandemin och grundläggande rättigheter

Människorättscentret har öppnat upp temasidor om coronaviruspandemin och om dess inverkan på de grundläggande fri- och rättigheterna och på de mänskliga rättigheterna.

På webbplatsen finns det bl.a. länkar och material om myndigheternas beslutsfattande, om ändringar i lagstiftningen, om grundläggande fri- och rättigheter samt om möjligheterna att begränsa dem. 

På webbplatsen finns det information om rättigheterna för äldre personer och för personer med funktionsnedsättning samt allmän information på teckenspråk och på samiska.

Till webbplatsenNyheter

Europadomstolens avgörande i ett mål som gällde skolskjutningen i Kauhajoki

18/9/2020
Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) meddelade den 17 september 2020 ett avgörande som gäller Finland enligt vilket artikel 2 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (människorättskonventionen) har kränkts.

FRA: Rapporten om de nationella människorättsinstitutionerna har publicerats

7/9/2020
"De nationella människorättsinstitutionerna är väktare av de mänskliga rättigheterna. Alltför ofta kan de inte uppfylla hela sin potential” säger Michael O 'Flaherty, direktör för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA). "Regeringarna och riksdagarna bör befria de nationella människorättsinstitutionerna från alltför stora begränsningar och bevilja dem de befogenheter och resurser som institutionerna behöver för att kunna fungera enligt sina mål. Det är särskilt viktigt att de nationella människorättsinstitutionerna är starka och självständiga väktare av de grundläggande rättigheterna under och efter coronaviruskrisen, eftersom den har lett till att flera rättigheter har inskränkts.”

FRA: Rapporten om de grundläggande rättigheterna - teknologi och dataskydd

4/8/2020
Den andra tematiska delrapporten behandlar teknologi och dataskydd. Rapporten baserar sig på intervjuer med 35 000 européer i 27 EU-länder, Storbritannien och Norra Makedonien.


Människorättsdelegationens utlåtande och rekommendationer
MÄnniskorättsdelegationens rekommendationer för regerinsperioden 2019-2023