Människorättsdelegationens utlåtande och rekommendationer
MÄnniskorättsdelegationens rekommendationer för regerinsperioden 2019-2023

Blog

Miten hallitusohjelma lupaa vahvistaa ikääntyneiden oikeuksia? (20.6.2019)

Vanhuspalveluiden kriisi on ollut otsikoissa pitkin kevättä. Ympärivuorokautisen hoidon laadussa on todettu vakavia puutteita ja kotihoidon kattavuus sekä työolosuhteet ovat heikentyneet. Tarve itsemääräämisoikeutta ja vapauden rajoitustoimenpiteitä koskevalle lainsäädännölle on todettu jo lähes 20 vuotta sitten. Nykyinen kansallinen muistiohjelma päättyy ensi vuonna eikä uudesta ole vielä

Jokaisella on oikeus riittävään elintasoon (10.12.2018)

Köyhyys on keskeinen ihmisoikeusongelma ja eriarvoisuutta aiheuttava tekijä maailmassa. Köyhyydellä on laaja-alaiset seuraukset ja se heikentää olennaisesti käytännössä kaikkien ihmisoikeuksien toteutumista. Köyhyys on myös monien konfliktien taustasyynä. Köyhyyden ratkaisemiseen tarvitaan laaja-alaisia toimia niin kansainvälisesti kuin kansallisesti, Köyhyys ei ole vain kehitysmaiden ongelma,

Databaser för asylsökanden och migranter – hur mänskliga rättigheter påverkas (7.12.2018)

Världen och samhället har på många sätt radikalt förändrats sen FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna antogs år 1948. Till de mer dramatiska förändringarna hör digitaliseringen av samhället. Digitaliseringen inverkar på rätten till privatliv, vilken inbegriper rätten till skydd av personuppgifter. FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna säger i artikel 12 att ingen får utsättas

Mänskliga rättigheter är ingen åsiktsfråga (5.12.2018)

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna godkändes för precis 70 år sedan och följdes av de första internationella konventionerna om mänskliga rättigheter. Varje människa har rätt att åtnjuta mänskliga rättigheter. De har inte utformats för att gälla endast en viss grupp eller medborgare i ett visst land. Den nationella lagstiftningen får inte stå i konflikt med internationella

Perus- ja ihmisoikeudet eivät ole mielipidekysymyksiä (5.12.2018)

YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeusjulistus hyväksyttiin tasan 70 vuotta sitten, ja sitä seurasivat ensimmäiset kansainväliset ihmisoikeussopimukset. Jokaisella ihmisellä on oikeus nauttia ihmisoikeuksista. Niitä ei ole luotu koskemaan vain tiettyä ryhmää tai tietyn maan kansalaisia. Kansallinen lainsäädäntö ei saa olla ristiriidassa valtion voimaan saattamien kansainvälisten sopimusten kanssa.

Nyheter

Finland får rekommendationer av Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans

igår
ECRI ger Finland erkännande för de många redan vidtagna och pågående åtgärderna. Kommissionen ger även 20 rekommendationer om hur rasism och intolerans kan motverkas i Finland.

Europarådet granskar våld mot kvinnor och familjerelaterat våld i Finland

3/9/2019
Europarådets expertgrupp för åtgärder mot våld mot kvinnor och våld i hemmet (GREVIO) publicerade den 2 september 2019 sin första rapport om Finland där den utvärderat genomförandet av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (Istanbulkonventionen) i Finland.

Utredning: Finlands politik för mänskliga rättigheter behöver ses över

28/8/2019
Enligt en färsk utredningsrapport bör Finland se över prioriteringarna för sin politik för mänskliga rättigheter för att kunna tackla de nya utmaningarna.

Internationella översikt

Människorättscentrets internationella översikt 2/2019

2/5/2019
Aktuella teman är bland annat: Juridisk reglering behövs för fastställande av transsexualitet, självbestämmanderätt, rätt till liv och självmord granskas , Vilket mervärde ger EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna?, FN:s människorättsexperter är oroliga över konsekvenserna för de mänskliga rättigheterna av affärsverksamhet relaterad till bostäder och fastigheter.

Människorättscentrets internationella översikt 1/2019

25/2/2019
Aktuella teman är bland annat: Sammanställningen av de viktigaste avgörandena och statistiken 2018 har publicerats, en ny undersökning om Europas pelare för sociala rättigheter och den sociala stadgan, strävan efter att trygga religionsfriheten ledde till indirekt diskrimination och en ny handbok om profilering för polisen och gränsmyndigheterna.

Människorättscentrets internationella översikt 6/2018

11/12/2018
Aktuella teman är bland annat: dom för kvinna som kallat profeten Muhammed för pedofil kränker inte yttrandefriheten, steriliseringskrav för transpersoner kränker rätten till hälsa, flyktingar med tillfälligt uppehållstillstånd ska inte få lägre sociala förmåner än andra, ny allmän kommentar från FN:s kommitté för mänskliga rättigheter om rätten till liv.