Covid-19-pandemin och grundläggande rättigheter

Människorättscentret har öppnat upp temasidor om coronaviruspandemin och om dess inverkan på de grundläggande fri- och rättigheterna och på de mänskliga rättigheterna.

På webbplatsen finns det bl.a. länkar och material om myndigheternas beslutsfattande, om ändringar i lagstiftningen, om grundläggande fri- och rättigheter samt om möjligheterna att begränsa dem. 

På webbplatsen finns det information om rättigheterna för äldre personer och för personer med funktionsnedsättning samt allmän information på teckenspråk och på samiska.

Till webbplatsenNyheter

FRA: Våld och trakasserier är mycket vanligare i Europa än vad officiella uppgifter visar

19/2/2021
Under ett år trakasserades fler än en av fyra européer och 22 miljoner angreps fysiskt. Men brottsoffer anmäler i regel inte det som de varit med om. De har ofta svårt att tillvarata sina rättigheter och kan känna att de inte kan göra sig hörda. Detta framgår av den första EU-omfattande undersökningen någonsin om allmänhetens erfarenheter av brottslighet, som genomförts av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA). Resultaten visar hur riktade åtgärder kan hjälpa staten att stödja brottsoffer och göra det lättare att anmäla brott och få tillgång till rättslig prövning.

Teckenspråksbarometern 2020: Betydande brister i ordnandet av undervisning på teckenspråk

12/2/2021
Enligt teckenspråksbarometern meddelar 60 procent av vårdnadshavarna till teckenspråkiga barn i skolåldern att det inte har ordnats undervisning i teckenspråk för barnet eller barnen.

FN: Avgörande av FN:s kommitté för barnets rättigheter om vikten av att prioritera barnets bästa i asylärenden

10/2/2021
I avgörandet från FN:s kommitté för barnets rättigheter den 4 februari 2021 konstaterades att Finland har kränkt artikel 3 (barnets bästa i första hand), artikel 19 (barnets rätt till skydd mot våld) och artikel 22 (barnets rätt till skydd och humanitärt bistånd, rättigheter som flykting och asylsökande) i FN:s konvention om barnets rättigheter.

underlay_error_facebook
underlay_error_twitter

Människorättsdelegationens utlåtande och rekommendationer
MÄnniskorättsdelegationens rekommendationer för regerinsperioden 2019-2023