Människorättscentret  uppföljer och främjar de grundläggande och mänskliga rättigheterna.

Två visstidsanställningar för unga experter,  ansökningstid 19.10.-3.11.2021

Presentation av organisationen: Människorättscentret följer upp och främjar de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna i Finland samt deltar i internationellt och europeiskt samarbete om mänskliga rättigheter. Dessutom har Människorättscentret enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som särskild uppgift att främja och följa upp tillgodoseendet av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Centret är funktionellt självständigt och oberoende, men hör administrativt till riksdagens justitieombudsmans kansli. Människorättscentrets uppgifter fastställs i lagen om riksdagens justitieombudsman (kap. 3 a). Tillsammans med justitieombudsmannen utgör Människorättscentret och dess människorättsdelegation Finlands nationella människorättsinstitution.

Beskrivning av uppgiften: Människorättscentret har inlett ett program för unga experter som är i början av sin karriär. Programmet för unga experter erbjuder en möjlighet att sätta sig in i Människorättscentrets verksamhet och dess verksamhetsmiljö, att lära sig om arbetet med grundläggande fri- och rättigheter och mänskliga rättigheter, att utveckla sig själv och att nätverka yrkesmässigt. 

Inom ramen för programmet ledigförklaras två visstidsanställningar för unga experter (18 månader). Uppgifterna påbörjas den 17 januari eller enligt överenskommelse. Experterna som väljs till programmet deltar i Människorättscentrets verksamhet tillsammans med centrets övriga tjänstemän. I uppgiften ingår främjande och uppföljning av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, utbildning, forskning, internationellt samarbete, information och kommunikation. Uppgiften kan anpassas efter den egna kompetensen och det egna intresset hos den som utnämns till tjänsteförhållandet. En av tjänsterna kommer att fokusera på uppgiftsområdet för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Människorättscentret uppskattar mångfald i arbetsgemenskapen. Vi ser fram emot ansökningar från personer av olika kön, personer som hör till språkliga, kulturella eller andra minoriteter samt i synnerhet personer med personlig erfarenhet av funktionsnedsättning.

För mer information www.manniskorattscentret.fi -> Om oss-> Lediga tjänster


Material för människorättsfostran som täcker kunskapsbristen om samerna inom undervisning och fostran har publicerats!

Vet du vad en ursprungsbefolkning är? Vad vet du om samerna? I Finland råder stor brist på kunskap om samerna, deras kultur och rättigheter som ursprungsfolk. Det nya materialet om…

Människorättsdelegationen sammanträdde på distans 27.9.2021 och behandlade uppföljning av de grundläggande och mänskliga rättigheterna

Människorättscentrets Människorättsdelegation sammanträdde på distans 27.9.2021. Under mötet behandlades uppföljningen av de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Människorättscentret bad…

Människorättscentret har lämnat information till ECRI för den femte övervakningsomgångens halvtidsutvärdering

Människorättscentret har 27.8.2021 lämnat information till Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) för den femte övervakningsomgångens halvtidsutvärdering. ECRI har rekommenderat att…

Människorättscentret uttalade sig om utkastet till regeringens proposition med förslag till naturvårdslag

Människorättscentret gav 7.9.2021 ett utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till naturvårdslag. I naturvårdslagen föreslås införas bland annat bestämmelser vars syfte är att…

Människorättscentret uttalade sig om utkastet till ny klimatlag

Människorättscentret uttalade sig om utkastet till ny klimatlag 6.9.2021. Målet med den nya klimatlagen är att bland annat stärka lagens perspektiv på de grundläggande fri- och rättigheterna och de…

CRPD-kommitténs allmänna kommentar om delaktighet finns nu också på finska och svenska

Kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD-kommittén) behandlar i sin allmänna kommentar nr 7 skyldigheten enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med…

Tidigare nyheter

Människorättscentre i sociala medier

Postadress

Människorättscentret
Arkadiagatan 3
FI-00102 Riksdagen, Helsingfors
Karta

(09)*4321 (riksdagens växel)
info@manniskorattscentret.fi

Länka till Människorättscentret YouTube.Länka till Människorättscentret Facebook.Länka till Människorättscentret Twitter.