Nyheter

Att tryg­ga de mänsk­li­ga rät­tig­he­ter­na i sko­lan är inte en åsikts­frå­ga – kur­sen i de­mo­kra­ti- och män­ni­sko­rätts­fost­ran gav lä­rar­stu­de­ran­de kun­skap och mod

9/10/2019
Hatretorik, klimatförändring, polarisation. Hur reagerar skolan på förändringar i samhället? Demokrati- och människorättsfostran tillför kunskaper och färdigheter som lärarna behöver för att hantera dessa frågor. Pilotkursen uppskattades av de studerande.

Tioårsdagen för stadgan om de grundläggande rättigheterna: rådet bekräftar vikten av EU:s gemensamma värden

8/10/2019
Europeiska unionens råd antog slutsatser med anledning av tioårsdagen för stadgan om de grundläggande rättigheterna. I slutsatserna bekräftas att unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa rättigheter är en av EU:s hörnstenar och måste respekteras fullt ut av alla medlemsländer och EU-institutionerna.

Finland får rekommendationer av Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans

16/9/2019
ECRI ger Finland erkännande för de många redan vidtagna och pågående åtgärderna. Kommissionen ger även 20 rekommendationer om hur rasism och intolerans kan motverkas i Finland.

Människorättsdelegationens utlåtande och rekommendationer
MÄnniskorättsdelegationens rekommendationer för regerinsperioden 2019-2023