Rättslig grund för social- och hälsovårdstjänster för äldre samer

Samerna är Europeiska unionens och Finlands enda ursprungsfolk. Samerna har ett eget språk, en egen kultur, en egen identitet och en egen historia. I Finland talas tre samiska språk: nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska.

Onni och Laila ler mot varandra i skogen.
De språkliga och kulturella rättigheterna är viktiga för samerna. Foto: Hanna-Kaisa Hämäläinen.

Samernas rättigheter tryggas i internationella fördrag

Internationella människorättskonventioner som är förpliktande för Finland och skyddar samernas språkliga och kulturella rättigheter är till exempel Europarådets europeiska stadga om landsdels- eller minoritetsspråk, Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. Dessutom har FN antagit en deklaration om ursprungsfolkens rättigheter.

Enligt deklarationen om ursprungsfolkens rättigheter ska särskild uppmärksamhet ägnas åt de rättigheter och de särskilda behov som till exempel de äldre personerna i urfolken har. Enligt deklarationen åtnjuter urfolken också rätten till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa som kan uppnås. Social- och hälsovårdstjänster på samiska och enligt den samiska kulturen har en central betydelse för dem.

Information om internationella fördrag och nationell lagstiftning om samernas språkliga och kulturella rättigheter finns här. 

Mer information om det samiska urfolkets rättigheter finns också i Människorättscentrets utbildningspaket.⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Samernas rättigheter i hembygdsområdet tryggas också i Finlands lagstiftning

Finlands grundlag tryggar samernas rätt till sitt eget språk och sin egen kultur. Bestämmelser om samernas rätt till autonomi i fråga om sitt språk och sin kultur inom samernas hembygdsområde finns förutom i grundlagen även i sametingslagen. Närmare bestämmelser om rätten att använda samiska hos myndigheter samt om det allmännas skyldigheter att tillgodose och främja samernas språkliga rättigheter finns i samiska språklagen och i lagen om ordnande av social- och hälsovård

Samerna har inom sitt hembygdsområde till exempel rätt att använda samiska inom social- och hälsovården. Myndigheten ska se till att personalen har tillräckliga kunskaper i samiska för skötseln av sina uppgifter och i första hand sträva efter att ett ärende sköts av en person som kan samiska. Service på samiska ska tillhandahållas utan att klienten eller patienten särskilt behöver begära det.

De språkliga rättigheterna för äldre samer som bor utanför hembygdsområdet är sämre. I många lagar som gäller social- och hälsovården föreskrivs dock om beaktande av språk, kultur och individuella behov och önskemål samt om respekt för självbestämmanderätten. 

Nämnden för samiska språket i Lapplands välfärdsområde tar ställning till hur välfärdsområdesfullmäktiges beslut påverkar tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna samt bedömer behovet av, tillgången till och kvaliteten på tjänster på samiska. Dessutom lämnar nämnden förslag till välfärdsområdesstyrelsen om hur servicen och servicekedjorna på samiska samt kraven på personalens språkkunskaper och språkkunskaperna i sig kan utvecklas.

Anni står på gården framför ett gammalt trästaket.
Tillgodoseendet av samernas språkliga och kulturella rättigheter ska tryggas i social- och hälsovårdstjänsterna. Foto: Hanna-Kaisa Hämäläinen.

Samernas språkliga och kulturella rättigheter tillgodoses bristfälligt

Nationella utredningar och rekommendationer om tryggande av samernas rättigheter

Enligt Samebarometern 2020 finns det fortfarande brister i verkställandet av den samiska språklagen och det har inte skett någon betydande förändring i tillgången till tjänster på samiska, informationen om tjänsterna eller språkklimatet under de senaste åren. Service på samiska tillhandahålls ofta via tolk och samer som kan finska förväntas uträtta ärenden på finska. Sämst tillgodoses rättigheterna för samer som talar enaresamiska och skoltsamiska.

Inom äldreomsorgen finns det inte tillräckligt med yrkesutbildade personer med kunskaper i samiska. Enligt sametinget kan äldreomsorgen inte i tillräcklig utsträckning stödja de äldres möjligheter att upprätthålla sin kultur och använda sitt språk dagligen. Det råder också brist på psykosociala tjänster på samiska. Det finns ett stort behov av dessa tjänster till exempel till följd av sannings- och försoningskommissionen då gamla trauman lätt stiger till ytan.

I social- och hälsovårdstjänsternas elektroniska system och egenvårdsprogram som blir allt vanligare har man inte beaktat de samiska språken. Samiska språklagen ska beaktas i utvecklingen av digitala tjänster. 

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden har konstaterat att skyldigheterna enligt samiska språklagen och diskrimineringslagen ska beaktas redan när hälso- och sjukvårdstjänsterna planeras för att främja den språkliga likabehandlingen av samer. I diskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen 2022 har det påpekats att det finns få anställda inom social- och hälsovården som kan samiska.

Enligt biträdande justitiekanslerns avgörande hade FPA försummat att utveckla tjänsterna på samiska på det sätt som förutsätts i grundlagen och samiska språklagen. Avsaknaden av möjlighet att uträtta ärenden på samiska kränker likabehandlingen av samisktalande vad gäller tillgången till FPA:s tjänster. FPA har dock aktivt utvecklat sina tjänster i samarbete med Sametinget. 

Även riksdagens justitieombudsman har i olika sammanhang fäst uppmärksamhet vid tillgodoseendet av samernas språkliga rättigheter.

Internationella rekommendationer om tryggande av samernas rättigheter

Bland internationella människorättsaktörer har bland annat Europarådet uppmanat Finland att 2018 säkerställa tillgången till tjänster på samiska inom social- och hälsovården. 

FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter rekommenderade 2021 Finland att säkerställa att aktörer inom social- och hälsovården, inklusive privata aktörer och aktörer utanför samernas hembygdsområde, iakttar skyldigheten enligt samiska språklagen att garantera tjänster på samiska. Kommittén rekommenderade också att Finland vidtar åtgärder i fall där samernas rätt att bevara sin kultur, sitt levnadssätt och sina traditionella näringar har kränkts.

Claudia Mahler, självständig expert på äldres rättigheter vid rådet för mänskliga rättigheter, rekommenderade 2022 Finland att i synnerhet öka antalet yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården som behärskar samiska samt att sörja för kännedomen om samisk kultur bland yrkesutbildade personer. Enligt rekommendationerna ska också tjänster med låg tröskel som stöder den äldre samiska befolkningens psykiska hälsa och välbefinnande utvecklas och tryggas.