Nationell genomföring och uppföljning av konventionen

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD-konventionen)  - Artikel 33

Efter att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kom i kraft har den nationella aktörfältet förnyats för att motsvara CRPD-konventionens implementerings- och uppföljningsskyldigheter. 

Skyldigheterna angående genomförningen och implementeringen om CRPD- konventionen hittas i konventionens 33:e artikel. 

Konventionsstaterna ska i enlighet med sina förvaltningssystem utse en eller flera kontaktpunkter inom regeringen för frågor som gäller genomförandet av konventionen.

Samarbetsparter: Social- och hälsovårdsministeriet, Utrikesministeriet, Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (VANE)

Konventionsstaterna ska på lämpligt sätt överväga att inrätta eller utse en samordningsmekanism inom regeringen för att underlätta därtill relaterad verksamhet inom olika sektorer och på olika plan.

Samordningsmekanism: VANE 

Konventionsstaterna ska i enlighet med sitt rättssystem och sitt förvaltningssystem, bibehålla, förstärka, utse eller inom konventionsstaten upprätta en mekanism, inklusive en eller flera oberoende mekanismer enligt vad som befinns ändamålsenligt för att främja, skydda och övervaka genomförandet av konventionen.

Oberoende mekanism: Nationella människorättsinstitutionen (NHRI)

Konventionsstaterna ska det civila samhället, särskilt personer med funktionsnedsättning och de organisationer som representerar dem, involveras i och fullt ut medverka i övervakningsförfarandet.

Människorättskommittén för personer med funktionsnedsättning