Nationell lagstiftning

På nationell nivå bygger de äldres – liksom alla andras – rättigheter på bestämmelserna om grundläggande fri- och rättigheter i Finlands grundlag.

  • Grundläggande rättigheter är bland annat rätten till liv, jämlikhet och skydd för privatlivet samt rätten till tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.
  • Utöver enskilda rättigheter föreskriver grundlagen också rent allmänt att det allmänna ska se till att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses.

Det allmänna ska aktivt beakta de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna i lagstiftningsarbetet, vid verkställandet av lagar hos olika myndigheter och vid tolkningen av lagar i domstolarna.

En viktig grundläggande rättighet för många äldre personer är rätten till tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster. Nationell lagstiftning angående dem är bland annat följande: