Demokrati- och människorättsfostran i Finland

De­mo­kra­ti och män­ni­sko­rätts­fost­ran i Fin­land -bro­schyr

Demokrati- och människorättsfostran har utvecklats mycket under de senaste åren och temat har förts fram av myndigheter, högskolor och organisationer. I denna broschyr Demokrati- och människorättsfostran i Finland (pdf.) finns information om de viktigaste åtgärderna och lösningar på utmaningar, och du hittar också resurser för demokrati- och människorättsfostran.

Länka till  broschyr Demokrati- och människorättsfostran i Finland.

De­mo­kra­ti, mänsk­li­ga rät­tig­he­ter och del­ak­tig­het - för­ny­ad ma­te­ri­al­hel­het 

Undervisningsstyrelsen har gett ut över 170 materialtips på sin förnyade webbplats till stöd för lärare och alla som arbetar med pedagogik. Projektet Mänskliga rättigheter, demokrati, värderingar och dialog inom fostran samlade in materialet hösten 2019. Det finns nu uppdelat på ämnesområden på webbplatsen Demokrati, mänskliga rättigheter och delaktighet. Läs mer här.

De­mo­kra­ti, mänsk­li­ga rät­tig­he­ter och del­ak­tig­het: (översätts till svenska senare)