Nationel handlingsplan för grundläggande och mänskliga rättigheter 2017-2019

Vilken handligsplan?

Finlands andra nationella handlingsplan för grundläggande och mänskliga rättigheter 2017-2019 godkändes genom statsrådets principbeslut den 16.2.2017.

Syftet med handlingsplanen är att främja det allmännas skyldighet enligt 22 § i grundlagen att se till att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses.

Målet med åtgärderna i handlingsplanen är att ingripa i upptäckta problem med de grundläggande och mänskliga rättigheterna och att komplettera det arbete inom olika politiska sektorer som främjar dessa rättigheter.

 

Handlingsplanens beredande

Vid beredning av handlingsplanen har särskild hänsyn tagits till:

riktlinjerna i människorättsredogörelsen

de rekommendationer som tillsynsorganen för de internationella människorättskonventionerna har gett Finland

riktlinjerna i regeringsprogrammet

de högsta laglighetsövervakarnas och specialombudsmännens synpunkter

de problem som förts fram av medborgarorganisationer

 

Handlingsplanens rättsliga grund

Den rättsliga grunden för handlingsplanen utgörs av:

de i grundlagen tryggade grundläggande fri- och rättigheterna

de av Finland ratificerade internationella och regionala människorättskonventionerna

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

 

Fokusområdena i handlingsplanen

I enlighet med en oberoende utvärdering av statsrådets första nationella handlingsplan för grundläggande och mänskliga rättigheter (2012–2013) och rekommendationer från riksdagens grundlagsutskott fokuserar handlingsplanen på att inom fyra fokusområden främja de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

fostran och utbildning i de grundläggande och mänskliga rättigheterna

likabehandling

självbestämmanderätt

grundläggande rättigheter och digitalisering

 

Handlingsplanens projekt

I handlingsplanen ingår totalt 43 projekt som fördelar sig på alla ministeriers förvaltningsområden.

Läs mera om handlingsplanen här

 

 

Stasrådets nätverk för kontaktpersoner för grundläggande och mänskliga rättigheter

 

Justitieministeriet har utnämnt representanterna till stasrådets nätverk för kontaktpersoner för grundläggande och mänskliga rättigheter. Nätverket beredde den andra nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter och följer för tillfället med genomförningen av handlingsplanen.

I nätverket för kontaktpersoner för grundläggande och mänskliga rättigheter finns representanter från varje ministerium. Där finns också expertis från justitiekanslersämbetet, riksdagens justitieombudsmans kansli och männsikorättscentret. Johanna Suurpää från justietieministeriets enhet för demokrati, språk och grundläggande rättigheter fungerar som ordförande för nätverket.

Nätverkets syfte är att förstärka förverkligandet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna i Finland. Nätverket monitorerar Finlands MR-läge och genomförandet av de internationella människorättsförpliktelserna samt följer med hur statsrådets kansli genomför sin grundläggande- och människorättspolitik.

Läs mer om nätverket här.