FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Vad är konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning?

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är det första rättsligt bindande internationella instrumentet som gäller rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den blev färdig 2006.

Finland ratificerade konventionen och dess fakultativa protokoll den 11 maj 2016. De trädde i kraft på nationell nivå den 10 juni 2016.

Vilka är rättigheterna för personer med funktionsnedsättning?

FN:s internationella människorättskonventioner (till exempel konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter samt konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter) garanterar alla personer lika rättigheter.

I praktiken har inte rättigheterna för personer med funktionsnedsättning förverkligats fullt ut. Strukturella hinder i samhället, attityder och bristfällig kunskap begränsar möjligheterna för personer med funktionsnedsättning till exempel till ett självständigt liv, deras rätt till självbestämmande och deras möjligheter att vara delaktiga i samhället.

Genom konventionen stärks de i andra internationella konventioner garanterade rättigheterna och åläggs staterna att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning.

Förbud mot diskriminering och andra centrala principer i konventionen

Den bärande principen i konventionen är förbudet mot diskriminering. Konventionen förbjuder diskriminering av personer med funktionsnedsättning, och ålägger också staterna förpliktelser för att lika villkor för dessa personer ska tillgodoses.

Andra centrala principer i konventionen är:

  • respekt för individens självbestämmanderätt,
  • icke-diskriminering och likabehandling,
  • deltagande och inkludering i samhället för personer med funktionsnedsättning,
  • tillgänglighet och tillgång,
  • jämställdhet mellan kvinnor och män,
  • respekt för olikhet och acceptans av personer med funktionsnedsättning som en aspekt av den mänskliga mångfalden,
  • respekt för rättigheterna för barn med funktionsnedsättning.

Medvetenhet om rättigheterna

Med konventionen ökar man medvetenheten om rättigheterna för personer med funktionsnedsättning, vilket förbättrar deras möjligheter att delta i samhällelig verksamhet och också de funktionsnedsatta personernas medvetenhet om sina egna rättigheter. Genom att öka medvetenheten förbättras funktionsnedsatta personers möjligheter att delta i samhällelig verksamhet och påverkas individens ställning genom att attityderna ändras.

Deltagande och inkludering

I konventionen betonas att personer med funktionsnedsättning och de organisationer som företräder dem görs delaktiga och deltar i allt beslutsfattande som gäller dem själva.

Självständighet och tillgång till tjänster

Konventionen garanterar personer med funktionsnedsättning rätten att leva självständigt som en del av samfundet. Basservice ska finnas tillgänglig för personer med funktionsnedsättning och vid behov ska också individuell specialservice finnas att tillgå.

Skäliga anpassningar

I konventionen betonas vikten av skäliga anpassningar för att funktionsnedsatta personers rättigheter ska tillgodoses. Underlåtenhet att tillhandahålla skäliga anpassningar är diskriminering.

Enskilda personers rätt att överklaga och utredningsförfarande

Det fakultativa protokollet till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning gör det möjligt för individer och grupper att anföra klagomål hos kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning över upplevda kränkningar av de rättigheter som erkänns av konventionen. I det fakultativa protokollet fastställs även ett utredningsförfarande som inleds på kommitténs initiativ vid allvarliga eller systematiska kränkningar.