COVID-19

CCPR Centre's tracking tool för undantagsförhållanden och begränsningar i 172 länder

Länka till CCPR Centre's tracking tool.

Begränsningar under koronavirusepidemin i Finland

Allmänt

Statsrådet har i samverkan med republikens president konstaterat att det på grund av coronavirusläget råder undantagsförhållanden i Finland. Vid sitt allmänna sammanträde måndagen den 1 mars 2021 beslutade statsrådet att undantagsförhållanden enligt 3 § 5 punkten i beredskapslagen råder i landet. Undantagsförhållandena börjar gälla omedelbart.

I nuläget finns det inget omedelbart behov att ta i bruk sådana befogenheter enligt avdelning II i beredskapslagen som inskränker de grundläggande fri- och rättigheterna, men behovet att ta i bruk dessa befogenheter är beroende av epidemins utveckling under den närmaste tiden. 
Enligt regeringens bedömning är det dock nödvändigt att börja tillämpa beredskapslagens 15 kap. 106 § (förvaltningsmyndigheternas kommunikation under undantagsförhållanden) och 15 kap. 107 § (avgörande av behörighet) efter det att undantagsförhållanden har konstaterats råda.

Tidigare införande av beredskapslagen

Finland befinner sig precis som andra länder i en situation där det coronavirus (COVID-19) som orsakar en smittsam sjukdom sprider sig i stor omfattning.

Regeringen har i samarbete med republikens president konstaterat att Finland befinner sig i undantagsförhållanden på grund av coronavirussituationen. Således har man beslutat att ta beredskapslagen i bruk. 

Statsrådet utfärdade förordningarna om ibruktagande av beredskapslagen samt tillämpningsförordningarna till riksdagen den 17 mars 2020.  Riksdagen fattade beslut om ibruktagande av beredskapslagen den 18 mars 2020. 

Den 12 och därefter har regeringen dragit upp riktlinjer för de åtgärder som krävdes för att hantera coronavirussituationen i Finland. Syftet med åtgärderna är att skydda befolkningen samt att trygga samhällets och näringslivets verksamhet.  Läs mer om riktlinjer och begränsningar vid statsrådet's websida.

Regeringen har på basis av översikten över coronaläget måndagen den 15 juni bedömt att coronavirusepidemin kan hanteras med myndigheternas normala befogenheter. Statsrådet utfärdade vid sitt allmänna sammanträde förordningar genom vilka förordningarna om utövning av befogenheter enligt beredskapslagen upphävs, och konstaterade att det i landet inte längre råder sådana undantagsförhållanden som avses i 3 § i beredskapslagen. Förordningarna om upphävande träder i kraft och undantagsförhållandena upphör tisdagen den 16 juni.

Grundlagsutskottet

Grundlagsutskottets uppgift är att ge utlåtanden om grundlagsenligheten i de lagförslag och andra ärenden som föreläggs utskottet samt om deras förhållande till internationella fördrag om mänskliga rättigheter.

På sidan finns bl.a. 

 • betänkanden
 • utlåtanden
 • föredragningslistor (med skriftliga utlåtanden från experter)
 • mötesprotokoll.

Övervakning av grundläggande och mänskliga rättigheter

Många olika myndighetsaktörer övervakar att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses.

Riksdagens justitieombudsmans och statsrådets justitiekanslers samt andra sakkunnigas utlåtanden  till riksdagens grundlagsutskott finns på riksdagens biblioteks LATI-sida  vid varje framställning.

Justitieombudsmannens pressmeddelande om klagomål med anknytning till undantagstillståndet och utlåtanden

Justitiekanslers anföranden osv. om COVID-19:

3.4.2020 Apulaisoikeuskansleri Puumalaisen selvityspyynnöt Covid-19 epidemian yhteydessä (på finska)

31.3.2020 Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen: Oikeusvalvonnan toimenpiteistä Covid-19 epidemian yhteydessä (på finska)

30.3.2020 Justitiekansler Tuomas Pöysti: Under undantagsförhållanden är det viktigt att fästa uppmärksamhet vid ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt snabb behandling

Ändringar i lagstiftningen - Finland

Ibruktagande av beredskapslagen vid coronavirusutbrottet

Ibruktagandet av beredskapslagen ger myndigheterna rätt att enligt särskilda bestämmelser begränsa åtnjutandet av de grundläggande fri- och rättigheterna för alla.

Begränsningar görs eller har redan gjorts i fråga om medborgarnas rörelsefrihet, rätt till undervisning o.s.v.

Begränsningen av de grundläggande rättigheterna i en rättsstat sker alltid genom lagstiftning och endast i nödvändig omfattning. Begränsningarna ska också vara tidsbundna och proportionerliga.

Riksdagsbibliotekets laginformationspaket

Riksdagsbibliotekets laginformationspaket (på finska, uppdateras med aktuell information) innehåller allt om lagstiftningsprocessen kring ibruktagandet av beredskapslagen.

Materialet innehåller

 • statsrådets beredningsdokument
 • riksdagshandlingar (inkl. expertutlåtanden i olika utskott)
 • övriga lagstiftningsändringar i samband med beredskapslagen och dess ibruktagande
 • länkar till inspelningar från riksdagsdiskussioner
 • litteratur och forskning i ämnet
 • nyheter om projektet
 • övrigt material (länk till grundlagsbloggen som är skriven på finska och där experter förklarar situationen utgående från grundlagen, statsförfattningsrätten, strafflagen osv.)

Beredskapslagen (se mer information om laginformationspaketet ovan)

Regeringen har dragit upp riktlinjer för åtgärderna och utfärdat förordningarna om ibruktagande av beredskapslagen samt tillämpningsförordningarna till riksdagen den 17 mars 2020. Ändringar i förordningarna om ibruktagande och om tillämpning av beredskapslagen samt nya förordningar om ibruktagande har getts till riksdagen den 19 mars 2020, den 20 mars 2020 och den 25 mars 2020.

Den nuvarande, gällande beredskapslagen 1552/2011 utfärdades 2011. Ibruktagandet av beredskapslagen går till så att riksdagen fattar beslut om huruvida statsrådets förordningar om ibruktagande får förbli i kraft eller om de ska upphävas.

Lainkirjoittajan opas, finskspråkig handbok för lagberedare 

Perusoikeuksien sääntely lainsäädäntövalmistelussa (reglering av grundläggande fri- och rättigheter i lagstiftningsberedningen) och i synnerhet punkt 4.1.10 Ehdottomat kiellot (Absoluta förbud)  (om grundläggande fri- och rättigheter som man inte kan frångå genom lagstiftning).

Webbplatser som uppdateras 

Statsrådet  och Frågor och svar

På svenska och in english

 • olika ministeriers beredskap i situationen
 • regeringens riktlinjer
 • regeringens presskonferenser.

Diskrimineringsombudsmannen
(teckenspråk, lättläst språk, arabiska, ryska, estniska, somali, kurdiska, dari, spanska, turkiska, albanska, franska, kinesiska)

 • myndighetsinformation
 • länkar till nyheter
 • länkar till kommunernas anvisningar.

Riksdagens informationssida om coronaviruset

 • direkta sändningar
 • pressmeddelanden
 • länkar till andra myndigheters webbplatser.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) på finska
På svenska och in english

 • lägesrapport
 • anvisningar
 • information
 • informationsmaterial.

Expertbloggar, kommentarer, publikationer

Perustuslakiblogi (grundlagsbloggen, på finska)

 • Sakkunnigas välgrundade diskussioner om undantagstillståndet samt relaterade teman.

Raoul Wallenberg Institut

Demo Finland

Human Rights Watch 

Information på andra språk

Finlands Dövas Förbund 

 • länkar
 • information på teckenspråk.

Sametinget 

 • anvisningar och meddelanden om coronaviruset på samiska.

Selkokeskus (på finska) och FDUV (på svenska)

 • webbplatser och information med lättläst språk och med bilder som stöd.

Nationella människorättsinstitutioner

ENNHRI (på engelska) (European Network of National Human Rights Institutions)