Äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Äldre personer och personer med funktionsnedsättning behöver social- och hälsovårdstjänster även under undantagsförhållanden

De grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna för äldre och för personer med funktionsnedsättning måste tillgodoses även i samband med coronavirussituationen. Många äldre personer och personer med funktionsnedsättning behöver social- och/eller hälsovårdstjänster kontinuerligt. I samband med coronavirussituationen är det inte bara själva viruset som väcker oro, utan också hur tjänsterna kommer att fungera i undantagsförhållanden.

Enligt grundlagen ska genom lag var och en garanteras rätt att få sin grundläggande försörjning tryggad vid arbetslöshet, sjukdom, arbetsoförmåga och under ålderdomen samt vid barnafödsel och förlust av en försörjare. Det allmänna ska, enligt vad som närmare bestäms genom lag, tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster samt främja befolkningens hälsa.

Många av de människorättskonventioner som Finland har ratificerat förutsätter att social- och hälsovårdstjänster ordnas för personer med funktionsnedsättning och för äldre personer. Som exempel kan nämnas konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och den reviderade europeiska stadgan.

Det är särskilt viktigt att se till att personer som behöver hjälp i sin vardag får sina rättigheter tillgodosedda

Genom lag, eller genom en förordning av statsrådet som utfärdas med stöd av ett sådant bemyndigande med exakt avgränsat tillämpningsområde som av särskilda skäl tagits in i lag, kan det införas sådana tillfälliga undantag från de grundläggande fri- och rättigheterna som är förenliga med Finlands internationella förpliktelser avseende mänskliga rättigheter och som är nödvändiga om Finland blir utsatt för ett väpnat angrepp eller om det råder andra i lag angivna undantagsförhållanden som allvarligt hotar nationen.

Statsrådet utfärdade förordningarna om ibruktagande av beredskapslagen samt tillämpningsförordningarna till riksdagen den 17 mars 2020. En del av dem gäller social- och hälsovårdstjänster:

  • Statsrådets förordning (125/2020) om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93–95 och 109 § i beredskapslagen
  • Statsrådets förordning (124/2020) om omedelbar ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen
  • Statsrådets förordning (127/2020) om kommunens rätt att avvika från tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och från bedömningarna av servicebehovet inom socialvården
  • Statsrådets förordning (128/2020) om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen

Det är viktigt att komma ihåg att skyldigheterna i övrigt inte har förändrats och att det under undantagsförhållanden är särskilt viktigt att tillgodose rättigheterna för dem som behöver hjälp av andra personer.

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förutsätter att konventionsstaterna ska, i enlighet med sina åtaganden enligt internationell rätt (innefattande den internationella humanitära rätten och de mänskliga rättigheterna) vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa skydd och säkerhet för personer med funktionsnedsättning som är i risksituationer (däribland väpnad konflikt, humanitära nödlägen och naturkatastrofer).

Organisationers ställningstaganden om beaktande av personer med funktionsnedsättning och av äldre i undantagsförhållanden:

VANE: Beaktandet av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i coronavirusläget

Invalidförbundet: De mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning måste tillgodoses även när undantagsförhållanden råder (texten på finska)

Sametinget: Sametinget vädjar att den interna rörligheten inom Finland ska begränsas (på finska)

FN: COVID-19 Outbreak and Persons with Disabilities

HelpAge International: WHO must issue clearer guidelines on the needs of older people

Oliver Lewis: Disability, coronavirus and international human rights

En jämlik tillgång till information måste tryggas

Särskilt under undantagsförhållanden är det viktigt att trygga en jämlik tillgång till information. Social- och hälsovårdsministeriet har sammanställt uppgifter om tillgänglig och flerspråkig information om coronaviruset för bland annat olika grupper av personer med funktionsnedsättning: 

SHM: Tillgänglig information om coronaviruset

På Sametingets webbplats finns information om coronaviruset på samiska:

Sametinget: Information om coronaviruset på samiska

Anvisningar för information på teckenspråk samt information på teckenspråk om coronaviruset:

SRK: Rekommendation om användning av de inhemska teckenspråken

Finlands Dövas Förbund: Information om coronaviruset, uppdateras