Verksamhetsplanen 2023

Suomeksi     In English

Huvudlinjerna för Människorättscentrets verksamhet

Huvudlinjerna för Människorättscentrets verksamhet är:

  • uppföljning och främjande av efterlevnaden av de grundläggande och mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen
  • kommunikation och påverkansarbete som ett sätt att främja de mänskliga rättigheterna
  • rättigheter för äldre, personer med funktionsnedsättning och andra grupper som löper risk för sårbarhet
  • program för unga experter
  • människorättsdelegationens verksamhet och övrigt samarbete
  • deltagande i internationellt och europeiskt samarbete.

Människorättscentrets resurser

Människorättscentrets budget för 2023 är 1 072 000 euro, av vilka 851 000 euro består av löneutgifter och 221 000 euro av verksamhets­utgifter. I budgeten för 2023 ingår ett anslag för löneutgifter för att inrätta en ny ordinarie tjänst. Tjänsten inriktas på kommunikation och rekryteringen inleds genast i början av året. När det gäller verksamhetsutgifter är expertunder­sökningstjänster, arvoden till utomstående samt rese-, översättnings- och tolktjänster de största kostnadsposterna.

Människorättscentret har 2023 tio årsverken, varav åtta är ordinarie tjänster (direktören, fem sakkunniga och en administrativ assistent) samt två tidsbundna tjänsteförhållanden som yngre sakkunnig. Dessutom kan man i samband med projekt vid behov anställa sakkunniga för tids­bundna tjänsteförhållanden eller för ett uppdrag.

Människorättscentret är administrativt en del av riksdagens justitieombudsmans kansli, men är funktionellt självständigt och oberoende. Männis­korättscentrets lokaler ligger i riksdagens C- och D-hus. I lokalerna finns arbetsstationer för nio per­soner. Människorättscentret får lokaler, utrustning och en del av tjänsterna från riksdagens kansli och riksdagens justitieombudsmans kansli.

Människorättscentrets verksamhetsplan 

Människorättscentret gör varje år en verksamhetsplan som godkäns av människorättsdelegationen.

Människorättscentrets verksamhetsberättelse

Människorättscentret publicerar årligen en verksamhetsberättelse som innehåller även information om människorättsdelegationens verksamhet.

Verksamhetsberättelsen godkäns av människorättsdelegationen.