Människorättsdelegationen sammanträdde på distans 21.12.2020

8.1.2021

Vid människorättsdelegationens möte godkändes bland annat Människorättscentrets verksamhetsplan för 2021.

Människorättsdelegationen sammanträdde den 21 december 2020 till årets sista distansmöte.

Vid mötet godkändes Människorättscentrets verksamhetsplan för år 2021 och Människorättsdelegationens arbetsprogram för 2021. Därutöver utsågs utomstående sakkunnigmedlemmar till Människorättskommittén för personer med funktionsnedsättning. Till sakkunnigmedlemmar valdes Elina Nieminen från Invalidförbundet, Markku Jokinen från Finlands Dövas Förbund, Sari Kokko från Synskadades förbund, Pirkko Justander från Rusetti ry samt Anssi Karhu från Me Itse ry:s underavdelning i Kotka.

Vid mötet godkändes också Människorättsdelegationens rekommendationer om covid-19-pandemins konsekvenser för tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Människorättsdelegationen ger rekommendationer om fyra teman:

  • frågor gällande rättsstatsprincipen,
  • hur coronapandemin påverkar äldre personers och personer med funktionsnedsättnings rättigheter,
  • hur coronapandemin påverkar barn och unga, samt
  • våld mot kvinnor och våld i nära relationer under coronapandemin.

Ett sammandrag av rekommendationen kommer att publiceras och mer information om det ges i januari 2021.

Laura Arikka, medlem i Människorättsdelegationen och verkställande direktör för stiftelsen Dialogpaus, presenterade diskussionsmetoden Dialogpaus för delegationen och berättade hur metoden kan användas bland annat i diskussioner om de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna.