Uutiset

Ändringsprotokoll nr 15 till Europakonventionen träder i kraft den 1 augusti 2021

Besvärstiden till Europadomstolen förkortas till fyra månader efter en övergångsperiod Utrikesministeriet PRESSMEDDELANDE 1.8.2021 9.00 Protokoll nr 15 om ändring av Europakonventionen, som godkändes…

Statsrådet har fastställt den tredje nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter

Justitieministeriets pressmeddelande den 24 juni 2021 Statsrådet fastställde igår i ett principbeslut innehållet i den tredje nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter.…

EU-kommissionen har publicerat sin andra rapport om rättsstatsprincipen i EU

EU-kommissionen har den 20 juli 2021 publicerat sin andra rapport om rättsstatsprincipen i EU. Rapporten granskar utvecklingen sedan september i fjol och fokuserar sig på fyra områden: rättssystemet,…

Människorättscentrets publikation ”Tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna i Finland – samlade observationer för 2019” har publicerat i sin helhet på engelska

Publikationen publicerades på finska och svenska i mars 2021. Förutom publikationen finns en kort presentation och diagram över mänskliga rättighetsaktörer i Finland.

Finlands första nationella barometer för grundläggande rättigheter har publicerats

Enligt den barometerundersökning om de grundläggande fri- och rättigheterna som Människorättscentret och justitieministeriet låtit göra anser minst 94 procent av alla respondentgrupper att de mänskliga rättigheterna är viktiga för att skapa ett

Högsta domstolens avgörande HD 2021:42 – det senaste avgörandet där domstolen tillämpat 106 § i grundlagen

Högsta domstolen har den 4 juni 2021 gett sitt senaste avgörande om 106 § i grundlagen, HD 2021:42. Den ändringssökande i fallet hade på oriktiga grunder påförts en brottsofferavgift. För en på…

Meddelande om publikation: Sammanfattning av utredningen om bestämmelsen om företräde i 106 § i grundlagen och kravet på uppenbar grundlagsstridighet

I Människorättscentrets publikation Bestämmelsen om företräde i 106 § i grundlagen och kravet på uppenbar grundlagsstridighet – är tiden mogen för förändring? dryftas behovet av ändring i bestämmelsen…

Människorättscentret har publicerat sin verksamhetsberättelse 2020

Begränsningarna av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna och effekterna av detta var högaktuella i Människorättscentrets och dess människorättsdelegations verksamhet…

Människorättscentret gav ett utlåtande om utkastet till tilläggsprotokoll för den s.k. Oviedokonventionen

Människorättscentret gav 30.4.2021 ett utlåtande till utrikesministeriet om utkastet till tilläggsprotokoll till Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och den mänskliga…

Människorättsdelegationen: Rätten till inkluderande undervisning för barn med funktionsnedsättning måste garanteras

De rättsliga grunderna för inkluderande undervisning samt dess innehåll och bindande karaktär omfattas fortfarande inte till fullo i Finland. Situationen äventyrar funktionsnedsatta barns rätt till…

Pressfriheten är ingen självklarhet - den internationella pressfrihetsdagen uppmärksammas den 3 maj

På pressfrihetsdagen den 3 maj påminns vi om de fria mediernas betydelse för demokratin och rättsstatsprincipen. Enligt indexet som mäter pressfriheten har situationen försämrats alarmerande på olika…

Människorättscentrets och Förbundet för mänskliga rättigheters webbinarium om ekonomiska, sociala och kulturella mänskliga rättigheter den 6 maj 2021

Den 8 mars 2021 gav FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter Finland rekommendationer för ett bättre tillgodoseende av dessa rättigheter. Med grund i rekommendationerna ordnar…

Människorättsdelegationen: Lärarnas kunskaper om mänskliga rättigheter måste stärkas

De mänskliga rättigheterna hör inte till lärarutbildningen som ett obligatoriskt läroämne, även om de mänskliga rättigheterna ingår i de nationella läroplanerna. Lärarnas kunskaper om mänskliga…

Människorättscentret har publicerat sin verksamhetsplan 2021

Människorättsdelegationen godkände verksamhetsplanen i december 2020. Huvudlinjerna för Människorättscentrets verksamhet är: - allmän uppföljning och främjande av tillgodoseendet av de grundläggande…

AKTUELLA PROJEKT VID MÄNNISKORÄTTSCENTRET, första kvartalet 2021

Innehåll 1 FRÄMJANDE AV DE GRUNDLÄGGANDE OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 1 2 UPPFÖLJNING AV DE GRUNDLÄGGANDE OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 4 3 INTERNATIONELLT SAMARBETE 5 Människorättscentrets utlåtanden…

Finland fick rekommendationer om tillgodoseendet av medborgerliga och politiska rättigheter

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har gett Finland rekommendationer om genomförandet av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Utriketsministeriets…

Europeiska kommittén för sociala rättigheter är missnöjd med det långsamma verkställandet av beslut om kollektiva klagomål

Europeiska kommittén för sociala rättigheter har granskat verkställandet av besluten om kollektiva klagomål mot Finland. Kommittén anser att det nationella verkställandet av alla fem klagomålen har…

Människorättscentret har publicerat en sammanställning av genomförandet av grundläggande och mänskliga rättigheter i Finland

Människorättscentrets publikation Tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna i Finland – samlade observationer för 2019 har sammanställt observationer av de självständiga och…

FRA: Våld och trakasserier är mycket vanligare i Europa än vad officiella uppgifter visar

Under ett år trakasserades fler än en av fyra européer och 22 miljoner angreps fysiskt. Men brottsoffer anmäler i regel inte det som de varit med om. De har ofta svårt att tillvarata sina rättigheter…

Teckenspråksbarometern 2020: Betydande brister i ordnandet av undervisning på teckenspråk

Enligt teckenspråksbarometern meddelar 60 procent av vårdnadshavarna till teckenspråkiga barn i skolåldern att det inte har ordnats undervisning i teckenspråk för barnet eller barnen. Enligt…

Äldre