Uutiset

De politiska partierna bör engageras i att bekämpa rasism och utrota hatretorik

Statsrådets handlingsprogram för att bekämpa rasism och främja likabehandling är bristfälligt. I den fortsatta beredningen måste man bland annat säkerställa att de politiska partierna engageras i…

Människorättscentrets nya människorättsdelegation inledde sin fyraårsperiod

Människorättsdelegationen sammanträdde för sitt konstituerande möte den 10 juni och utsåg inom sig en vice ordförande och medlemmar till sina organ. Till vice ordförande för perioden 2024–2028 utsågs…

Förslagen till ändring av lagen om funktionshinderservice tryggar inte tillgången till service för alla personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förutsätter att personer med funktionsnedsättning behandlas jämlikt både sinsemellan och i förhållande till andra människor.…

År 2023 utvecklade Människorättscentret prognostiseringen av de mänskliga rättigheterna

År 2023 präglades internationellt av en oroväckande utveckling av säkerhetsläget, och säkerhetsfrågorna stod i centrum även i den nationella debatten och politiken. Under året fortsatte…

Utredning: Antisemitismen har ökat i Finland under de senaste fem åren

Enligt forskningsrapporten Erfarenheter av och uppfattningar om antisemitism i Finland – Utredning om diskriminering och hatbrott mot judar upplever största delen av dem som identifierar sig som judar…

Jarna Petman ny direktör för Människorättscentret

Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen har efter att ha hört grundlagsutskottet utnämnt Jarna Petman till ny direktör för Människorättscentret. Direktörens tjänsteperiod börjar 15.5.2024 och…

Europadomstolen: Staten är skyldig att besluta om åtgärder för att bekämpa klimatförändringen

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) gav tisdagen den 9 april sina avgöranden i tre klagomål om staternas ansvar för klimatförändringens inverkan på tillgodoseendet av…

Människorättsdelegationens medlemmar har utsetts för mandatperioden 2024–2028

Riksdagens justitieombudsman har tillsatt en ny människorättsdelegation i anslutning till Människorättscentret för följande fyraårsperiod. Till människorättsdelegationen utsågs 39 medlemmar för…

Europarådet: Redan sju klagomålsbeslut som gäller sociala rättigheter inväntar nationellt genomförande i Finland

Finland har fortfarande inte vidtagit åtgärder för att gottgöra kränkningar som konstaterats av den Europeiska kommittén för sociala rättigheter bland annat angående otillräcklig nivå på social…

Utredning: Finska beslutsfattares och myndigheters svaga kompetens inom mänskliga rättigheter oroar experter

Hinder för förverkligandet av de rättigheter som garanteras av FN:s konventioner om mänskliga rättigheter i Finland är främst relaterade till bristande medvetenhet och kompetens, politiskt urval i de…

Utlåtande om utkastet till undantagslag om bekämpning av instrumentaliserad inresa: internationella människorättsförpliktelser är en del av Finlands system för grundläggande rättigheter

Människorättscentret har gett ett utlåtande om utkastet till regeringens proposition, där det föreslås att det stiftas en lag om temporära åtgärder för bekämpning av instrumentaliserad inresa. Centret…

Människorättsdelegationen avslutade sin mandatperiod som präglats av pandemin, Rysslands anfallskrig i Ukraina och de utmaningar som rättsstaten står inför

Människorättscentrets tredje människorättsdelegation avslutar sin mandatperiod i mars 2024. Under människorättsdelegationens fyraårsperiod (2020–2024) förändrades verksamhetsmiljön kraftigt. Periodens…

Människorättscentret lyfte fram samernas rättigheter under FN-rapportörs besök i Finland

"Finland måste ta itu med konsekvenserna av de människorättskränkningar som samerna utsatts för", konstaterar FN:s specialrapportör Fabian Salvioli (Special Rapporteur on truth, justice, reparation…

Revideringen av sametingslagen främjar samernas självbestämmanderätt

Människorättscentrets informationspaket från 2022 med bakgrund till reformen av sametingslagen har uppdaterats. Publikationen erbjuder aktuell information om lagändringen och grundar sig på…

Förhållandet mellan de grundläggande och mänskliga rättigheterna och rättsstaten diskuterades på seminarium

Människorättscentret och juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet ordnade ett seminarium om rättsstatsfrågor som fyllde riksdagens Lilla parlament den 26 februari. På seminariet De…

Översikt: Klimatförändringen har blivit en global människorättsfråga

Publikationen Klimatförändringen som en människorättsfråga – Översikt över den internationella och arktiska verksamhetsmiljön samt särställningen för samer och andra arktiska urfolk (Ilmastonmuutos…

Utseende av medlemmar till människorättsdelegationen

Följande delegation tillsätts för perioden 1 april 2024–31 mars 2028. Sista ansökningsdag är 19 februari 2024. Människorättscentret, människorättsdelegationen och justitieombudsmannens kansli bildar…

CRPD-kommittén: Undervisning ska vara inkluderande och jämlikt på alla skolstadier

Den allmänna kommentaren nr. 4 av FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) behandlar rätten till inkluderande undervisning. Inkludering förutsätter att…

Tjänsten som direktör för människorättscentret

Människorättscentrets direktör har till uppgift att leda och representera Människorättscentret och att avgöra de ärenden som ankommer på Människorättscentret och som inte enligt lagen om riksdagens…

ESK-kommittén: Regeringens rapportering gällande den sociala tryggheten är bristfällig

FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ESK-kommittén) kan inte bedöma situationen för den sociala tryggheten i Finland, eftersom landets regering inte uppgett tillräcklig…