Uutiset

Förhållandet mellan de grundläggande och mänskliga rättigheterna och rättsstaten diskuterades på seminarium

Människorättscentret och juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet ordnade ett seminarium om rättsstatsfrågor som fyllde riksdagens Lilla parlament den 26 februari. På seminariet De…

Översikt: Klimatförändringen har blivit en global människorättsfråga

Publikationen Klimatförändringen som en människorättsfråga – Översikt över den internationella och arktiska verksamhetsmiljön samt särställningen för samer och andra arktiska urfolk (Ilmastonmuutos…

Utseende av medlemmar till människorättsdelegationen

Följande delegation tillsätts för perioden 1 april 2024–31 mars 2028. Sista ansökningsdag är 19 februari 2024. Människorättscentret, människorättsdelegationen och justitieombudsmannens kansli bildar…

CRPD-kommittén: Undervisning ska vara inkluderande och jämlikt på alla skolstadier

Den allmänna kommentaren nr. 4 av FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) behandlar rätten till inkluderande undervisning. Inkludering förutsätter att…

Tjänsten som direktör för människorättscentret

Människorättscentrets direktör har till uppgift att leda och representera Människorättscentret och att avgöra de ärenden som ankommer på Människorättscentret och som inte enligt lagen om riksdagens…

ESK-kommittén: Regeringens rapportering gällande den sociala tryggheten är bristfällig

FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ESK-kommittén) kan inte bedöma situationen för den sociala tryggheten i Finland, eftersom landets regering inte uppgett tillräcklig…

Människorättscentrets direktör Sirpa Rautio utsedd till direktör för EU:s byrå för grundläggande rättigheter

Människorättscentrets direktör Sirpa Rautio.

Utredning: Framsyn ger sätt att identifiera framtida utmaningar i fråga om de mänskliga rättigheterna

Människorättscentrets utredning om framsyn gällande de mänskliga rättigheterna är en kartläggning av fältet och erbjuder verktyg för aktörer inom mänskliga rättigheter att utveckla sina…

Översikt: De ungas röst lyfts fram starkare i diskussionen om de mänskliga rättigheterna

Den första perioden av Människorättscentrets Program för unga experter stärkte de ungas röst i frågor som gäller de grundläggande och de mänskliga rättigheterna. Målet med Programmet för unga…

Människorättscentret fäste i sin verksamhet 2022 särskild uppmärksamhet vid effektiviseringen av det nationella verkställandet av beslut fattade av internationella tillsynsorgan

År 2022 stärkte Människorättscentret kunskapsunderlaget gällande situationen för de grundläggande och de mänskliga rättigheterna i Finland samt utvecklade en systematisk nationell uppföljning av de…

Människorättsdelegationen diskuterade lösningar för att bekämpa marginalisering och hatretorik

Människorättscentrets människorättsdelegation samlades den 25 september till en retreat på Hanaholmen för att diskutera aktuella frågor om de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Delegationen…

Tidsbundet tjänsteförhållande för ung expert vid Människorättscentret

Människorättscentret har inlett ett program för unga experter som är i början av sin karriär. Programmet för unga experter erbjuder en möjlighet att sätta sig in i Människorättscentrets verksamhet och…

Utlåtande: Människorättscentret gav ytterligare information till FN:s kommitté för barnets rättigheter

Som en del av den periodiska rapporteringen till FN:s konvention om barnets rättigheter ställde FN:s kommitté för barnets rättigheter (Committee on the Rights of the Child, CRC) förra hösten frågor…

I Finland träder en ny människorättskonvention i kraft till skydd mot påtvingade försvinnanden

FN:s nya människorättskonvention trädde i kraft i Finland den 23 april. Den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden är en av FN:s nio centrala…

Mänskliga rättigheter en del av prognostiseringen – Människorättscentret bereder utredning om prognostisering ur ett människorättsperspektiv

De senaste årens kriser, från coronapandemin till kriget i Ukraina, har ökat betydelsen av prognostisering och förberedelser. Vid en workshop som ordnades av Människorättscentrets…

Utlåtande: Människorättscentret utvärderade regeringens mellanrapport till Istanbulkonventionen om förebyggande av våld mot kvinnor och gav förslag för att stärka genomförandet av konventionen

Istanbulkonventionens partskommitté gav år 2020 Finland flera rekommendationer för att stärka genomförandet av Istanbulkonventionen. I februari 2023 lämnade Finland sin mellanrapport om hur…

Material om äldres självbestämmanderätt på webbplatsen ger stöd i situationer där lagstiftning saknas

Människorättscentret har berett webbmaterial om äldre personers självbestämmanderätt. På webbplatsen behandlas självbestämmanderätten som en fråga om de grundläggande fri- och rättigheterna och de…

Människorättsdelegationen: regeringsprogrammet bör innehålla ett klart åtagande att trygga och främja de grundläggande och de mänskliga rättigheterna

Tryggandet och främjandet av de grundläggande och de mänskliga rättigheterna samt respekt för rättsstatsprincipen måste utgöra utgångspunkten för all nationell och internationell verksamhet i…

Slutresultatet av Finlands UPR-granskning godkändes i FN:s råd för mänskliga rättigheter – Människorättscentret gav ett utlåtande om människorättssituationen i Finland

Människorättscentret gav ett utlåtande den 27 mars vid FN:s råd för mänskliga rättigheter, där slutresultatet av Finlands universella periodiska granskning (UPR) godkändes. Eftersom urbefolkningens…

Information om äldre personers språkliga och kulturella rättigheter finns nu samlad på vår webbplats

På Människorättscentrets nya webbplats finns heltäckande information om äldre personers språkliga och kulturella rättigheter. På webbplatsen finns många exempel på nationella lagar som definierar…