Uutiset

Att bekämpa rasism är en viktig del av människorättsarbetet – Människorättscentret deltar i kampanjen Jag Är Antirasist

Människorättscentret deltar i kampanjen Jag Är Antirasist som ordnas av Justitiedepartementet och Jämställdhetsombudsmannen från 24 januari till 6 februari 2022. Kampanjen syftar bland annat till att…

Människorättsdelegationen diskuterade aktuella frågor inom den internationella människorättspolitiken

Människorättsdelegationen sammanträdde den 20.12.2021 till årets sista distansmöte. Temat för mötet var aktuella nyheter från FN och Europarådet om internationell människorättspolitik.…

CRPD-kommitténs allmänna kommentar om jämlikhet och icke-diskriminering finns nu också på finska och svenska

FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD-kommittén) behandlar i sin allmänna kommentar nr 6 artikel 5 i FN:s konvention om rättigheter för personer med…

Äldre personer som bor hemma får inte alltid de tjänster de behöver av kommunen

En enkät som riksdagens justitieombudsman och Människorättscentret låtit göra visar att nästan 75 procent av alla personer över 69 år som bor hemma tyr sig till sina anhöriga då de behöver hjälp. De…

Rättsstatsfrågor och frågor gällande mänskliga rättigheter lyftes starkt fram under 2021 – också i Människorättscentrets arbete

Under det pågående året, och också idag, Människörättsdagen, har man allt mer tagit upp rättsstatsfrågor i den rättsliga debatten. Till exempel i samband med bl.a. Europeiska kommissionens rapport om…

Människorättscentrets direktör Sirpa Rautio valdes till ordförande för ENNHRI och till GANHRI:s styrelse

Generalförsamlingen för Europeiska nätverket för nationella människorättsinstitutioner (ENNHRI) valde den 3 december 2021 Människorättscentret som medlem i styrelsen. Till styrelsens ordförande valdes…

Rätten till gott bemötande tillhör alla – om att stärka självbestämmanderätten inom specialiserad vård för personer med intellektuell funktionsnedsättning

I november 2021 uppdagades ett fall där ett intellektuellt funktionsnedsatt barn under flera års tid hade fått utstå våld och annan olaglig behandling på ett vårdhem. Den minderåriga intellektuellt…

Verktyg för självutvärdering för aktörer som ordnar specialomsorger för utvecklingsstörda

Människorättscentret och riksdagens justitieombudsman har producerat ett verktyg för självutvärdering som är avsett att stödja de åtgärder som tjänsteleverantörer och -producenter som ordnar…

Tidsbundet tjänsteförhållande för ung expert vid Människorättscentret (Valtiolle.fi ID 21-61-2021)

TIDSBUNDET TJÄNSTEFÖRHÅLLANDE FÖR UNG EXPERT VID MÄNNISKORÄTTSCENTRET (Valtiolle.fi ID: 21-61-2021) Presentation av organisationen: Människorättscentret följer upp och främjar de grundläggande fri-…

Material för människorättsfostran som täcker kunskapsbristen om samerna inom undervisning och fostran har publicerats!

Vet du vad en ursprungsbefolkning är? Vad vet du om samerna? I Finland råder stor brist på kunskap om samerna, deras kultur och rättigheter som ursprungsfolk. Det nya materialet om…

Människorättsdelegationen sammanträdde på distans 27.9.2021 och behandlade uppföljning av de grundläggande och mänskliga rättigheterna

Människorättscentrets Människorättsdelegation sammanträdde på distans 27.9.2021. Under mötet behandlades uppföljningen av de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Människorättscentret bad…

Människorättscentret har lämnat information till ECRI för den femte övervakningsomgångens halvtidsutvärdering

Människorättscentret har 27.8.2021 lämnat information till Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) för den femte övervakningsomgångens halvtidsutvärdering. ECRI har rekommenderat att…

Människorättscentret uttalade sig om utkastet till regeringens proposition med förslag till naturvårdslag

Människorättscentret gav 7.9.2021 ett utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till naturvårdslag. I naturvårdslagen föreslås införas bland annat bestämmelser vars syfte är att…

Människorättscentret uttalade sig om utkastet till ny klimatlag

Människorättscentret uttalade sig om utkastet till ny klimatlag 6.9.2021. Målet med den nya klimatlagen är att bland annat stärka lagens perspektiv på de grundläggande fri- och rättigheterna och de…

CRPD-kommitténs allmänna kommentar om delaktighet finns nu också på finska och svenska

Kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD-kommittén) behandlar i sin allmänna kommentar nr 7 skyldigheten enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med…

Människorättscentret deltar i kampanjen Jag är Antirasist

Människorättscentret deltar i kampanjen Jag Är Antirasist som ordnas av justitieministeriet och diskrimineringsombudsmannen 13.9–26.9.2021. Kampanjen syftar bl.a. till att öka och utvidga…

Materialet för människorättsfostran som behandlar inkluderande utbildning har publicerats!

I Finland har diskussionen om inkludering blivit polariserad, och personer med funktionsnedsättning och barn med särskilda behov framförs emellanåt som ett problem. Det finns ett tydligt behov för…

Meddelande om publikation: Utredningen om bestämmelsen om företräde i 106 § i grundlagen och kravet på uppenbar grundlagsstridighet

Publicerad 11.6.2021 Uppdaterad 18.8.2021 - Utredningen i sin helhet tillagt I Människorättscentrets publikation Bestämmelsen om företräde i 106 § i grundlagen och kravet på uppenbar…

Äldrerådens möjligheter att påverka måste stärkas enligt en utredning från Människorättscentret

Människorättscentret genomförde en enkät för alla kommunala äldreråd om deras verksamhet och möjligheter att påverka. Situationen varierar stort mellan kommunerna, men allmänt taget behöver äldreråden…

Aktuella projekt vid Människorättscentret, andra kvartalet 2021

1 FRÄMJANDE AV DE GRUNDLÄGGANDE OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Främjande av människorättsfostran och -utbildning i lärarutbildningen I ett gemensamt projekt som genomförts av pedagogiska fakulteten vid…

Äldre