Uutiset

Utlåtande: i utvecklingen av jämställdhetspolitiken bör man vara medveten om människorättspolitikens mål

Människorättscentret hördes om statsrådets redogörelse om jämställdhetspolitiken vid arbetslivs- och jämställdhetsutskottet i december 2022. I sitt utlåtande framförde centret anmärkningar som grundar…

I bakgrundsdokumentet om europeiska människorättsinstitutioner och jämställdhetsorgan begrundar man balans mellan centralisering och fragmentering

De nationella modellerna för att inrätta människorättsinstitutioner, jämställdhetsorgan och andra särskilda organ som fokuserar på mänskliga rättigheter varierar i de europeiska länderna. I vissa…

Människorättscentrets alumnverksamhet för unga experter startar

Människorättscentret har grundat ett alumnnätverk för unga experter. Alumnverksamheten påbörjades den 12 december med en nätverksträff. Syftet för nätverket är att stöda utvecklingen av…

De arktiska dimensionerna av de mänskliga rättigheterna diskuterades vid Människorättscentrets och samarbetspartnernas evenemang

Människorättscentret, Arktiska centret, Nordiska institutet för miljö- och minoritetsrätt (PYVI) och nätverket för den arktiska rätten UArctic ordnade den 26 oktober 2022 ett webbevenemang där man…

FN: Kommittén för barnets rättigheter har gett regeringen List of Issues -frågor

Periodiska rapporteringens nästa skede är i gång: Mer information har efterfrågats från regeringen om genomförandet av barnkonventionen senast den 15.2.2023. I oktober gav FN:s kommitté för barnets…

Utlåtande: de grundläggande och mänskliga rättigheterna kan inte glömmas bort vid anpassningen till klimatförändringen

Människorättscentret gav den 14 oktober 2022 ett utlåtande till jord- och skogsbruksministeriet om utkastet till nationell plan för anpassning till klimatförändringen 2030 (KISS2030).…

Människorättscentret deltar i evenemanget Krishantering NU 29.11.

Människorättscentret deltar i evenemanget Krishantering NU, som äger rum tisdagen den 29 november 2022 från 09:00 till 17:00 i Helsingfors. Evenemanget kommer att behandla krishantering i en förändrad…

Utlåtandena om jämställdhetsombudsmannens och diskrimineringsombudsmannens berättelser till riksdagsdagen: alltjämt obalans i ombudsmännens befogenheter och diskrimineringsoffrens rättsmedel

Jämställdhetsombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen gav sina berättelser till riksdagen under våren. Berättelserna ges vart fjärde år och avsikten med dem är att ge riksdagen möjlighet att…

CEDAW-kommittén har gett Finland rekommendationer gällande förverkligandet av kvinnors rättigheter

FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering av kvinnor (CEDAW-kommittén) gav Finland den 31.10.2022 rekommendationer. De gäller Finlands åttonde periodiska rapportering om genomförandet av…

Personer med funktionsnedsättnings delaktighet i arbetslivet ska förbättras – Människorättscentrets och diskrimineringsombudsmannens handbok ger lösningar för främjande av sysselsättning

Att förbättra sysselsättningen för människor med funktionsnedsättning är en fråga som ofta förekommit i den offentliga debatten. Situationen kan förbättras med lagstiftning, men ställningen av…

FN:s kommitté för barnets rättigheter: Finland kränkte barnens rättigheter i Al-Hol lägret

Den 12 september 2022 avgjorde FN:s kommitté för barnets rättigheter ett ärende gällande finländska barn som befinner sig i lägret al-Hol i nordöstra Syrien. Kommittén ansåg att Finland har kränkt…

Människorättsdelegationen uppmanar regeringen att vidta åtgärder för att skydda människorättsförsvarare i fara

De som försvarar de mänskliga rättigheterna utsätts allt oftare för allvarlig fara på grund av sitt arbete även i Finlands närområden. EU-kommissionen meddelade förra veckan att den kommer att ge mer…

Människorättscentret gav ytterligare information till CEDAW-kommittén

Människorättscentret gav ett kompletterande utlåtande om genomförandet av FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW) till kommittén som övervakar konventionen…

Människorättscentret berättade om människorättssituationen i Finland för FN-representationerna i Genève

Människorättscentret deltog som representant för Finlands nationella människorättsinstitution i ett samråd i Genève, där centret och medborgarorganisationerna berättade om människorättssituationen i…

Utlåtande: förverkligandet av rättigheter för offer för människohandel kräver tätare samarbete och tillräckliga resurser

Människorättscentret gav utrikesministeriet ett utlåtande om den tredje övervakningsomgången av Europarådets konvention mot människohandel. Centrala mål för konventionen mot människohandel är att…

En övergripande granskning av strukturerna för grundläggande och mänskliga rättigheter är viktig – Människorättscentrets omfattande utredning publiceras på svenska

Människorättscentret publicerar idag på svenska sin omfattande utredning av de nationella aktörerna inom grundläggande och mänskliga rättigheter. I utredningen har man strävat efter att ur ett…

Utlåtande: Människorättscentret lämnade rekommendationsförslag till FN:s kommitté för barnets rättigheter

Rekommendationsförslagen gavs för behandlingen av finska regeringens periodiska rapport om genomförandet av barnkonventionen. I sitt utlåtande behandlade människorättscentret bland annat…

CERD: Finland har brutit samernas rättigheter som garanteras av FN:s internationella konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering

FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering (CERD) avgjorde den 13 juni 2022 frågan om upptagande av personer i sametingets vallängd. Detta är det första beslutet som CERD utfärdar angående…

FRA: ”Främjande av sociala rättigheter är nyckeln till EU:s återhämtning från covid-19”

EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) publicerade sin rapport om de grundläggande rättigheterna för 2022. FRA:s rapport om de grundläggande rättigheterna för 2022 tar upp utvecklingen och…

En övergripande granskning av strukturerna för grundläggande och mänskliga rättigheter är viktig – Människorättscentret publicerar sin omfattande utredning idag

Människorättscentret publicerar idag en omfattande utredning av de nationella aktörerna inom grundläggande och mänskliga rättigheter. I utredningen har man strävat efter att ur ett helhetsperspektiv…