Uutiset

Tidsbundet tjänsteförhållande för ung expert vid Människorättscentret (Valtiolle.fi ID 21-61-2021)

TIDSBUNDET TJÄNSTEFÖRHÅLLANDE FÖR UNG EXPERT VID MÄNNISKORÄTTSCENTRET (Valtiolle.fi ID: 21-61-2021) Presentation av organisationen: Människorättscentret följer upp och främjar de grundläggande fri-…

Material för människorättsfostran som täcker kunskapsbristen om samerna inom undervisning och fostran har publicerats!

Vet du vad en ursprungsbefolkning är? Vad vet du om samerna? I Finland råder stor brist på kunskap om samerna, deras kultur och rättigheter som ursprungsfolk. Det nya materialet om…

Människorättsdelegationen sammanträdde på distans 27.9.2021 och behandlade uppföljning av de grundläggande och mänskliga rättigheterna

Människorättscentrets Människorättsdelegation sammanträdde på distans 27.9.2021. Under mötet behandlades uppföljningen av de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Människorättscentret bad…

Människorättscentret har lämnat information till ECRI för den femte övervakningsomgångens halvtidsutvärdering

Människorättscentret har 27.8.2021 lämnat information till Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) för den femte övervakningsomgångens halvtidsutvärdering. ECRI har rekommenderat att…

Människorättscentret uttalade sig om utkastet till regeringens proposition med förslag till naturvårdslag

Människorättscentret gav 7.9.2021 ett utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till naturvårdslag. I naturvårdslagen föreslås införas bland annat bestämmelser vars syfte är att…

Människorättscentret uttalade sig om utkastet till ny klimatlag

Människorättscentret uttalade sig om utkastet till ny klimatlag 6.9.2021. Målet med den nya klimatlagen är att bland annat stärka lagens perspektiv på de grundläggande fri- och rättigheterna och de…

CRPD-kommitténs allmänna kommentar om delaktighet finns nu också på finska och svenska

Kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD-kommittén) behandlar i sin allmänna kommentar nr 7 skyldigheten enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med…

Människorättscentret deltar i kampanjen Jag är Antirasist

Människorättscentret deltar i kampanjen Jag Är Antirasist som ordnas av justitieministeriet och diskrimineringsombudsmannen 13.9–26.9.2021. Kampanjen syftar bl.a. till att öka och utvidga…

Materialet för människorättsfostran som behandlar inkluderande utbildning har publicerats!

I Finland har diskussionen om inkludering blivit polariserad, och personer med funktionsnedsättning och barn med särskilda behov framförs emellanåt som ett problem. Det finns ett tydligt behov för…

Meddelande om publikation: Utredningen om bestämmelsen om företräde i 106 § i grundlagen och kravet på uppenbar grundlagsstridighet

Publicerad 11.6.2021 Uppdaterad 18.8.2021 - Utredningen i sin helhet tillagt I Människorättscentrets publikation Bestämmelsen om företräde i 106 § i grundlagen och kravet på uppenbar…

Äldrerådens möjligheter att påverka måste stärkas enligt en utredning från Människorättscentret

Människorättscentret genomförde en enkät för alla kommunala äldreråd om deras verksamhet och möjligheter att påverka. Situationen varierar stort mellan kommunerna, men allmänt taget behöver äldreråden…

Aktuella projekt vid Människorättscentret, andra kvartalet 2021

1 FRÄMJANDE AV DE GRUNDLÄGGANDE OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Främjande av människorättsfostran och -utbildning i lärarutbildningen I ett gemensamt projekt som genomförts av pedagogiska fakulteten vid…

Människorättsdelegationen: Människorättsdelegationen sammanträdde på distans 7.6.2021 och behandlade rättstatstemat

Människorättsdelegationen sammanträdde på distans 7.6.2021. Under mötet behandlades situationen för rättsstaten och de mänskliga rättigheterna i Europa och Finland. Enligt Dunja Mijatovic…

Dröjsmålen i Finland gällande verkställandet av Europadomstolens domar och avgöranden av Europarådets kommitté för sociala rättigheter bör utredas

Uppdaterad 30.9.2021 Människorättscentret skickade den 28 juni 2021 ett brev till utrikesminister Pekka Haavisto där vi uttrycker vår oro över att det i Finland förekommer fördröjningar i…

Ändringsprotokoll nr 15 till Europakonventionen träder i kraft den 1 augusti 2021

Besvärstiden till Europadomstolen förkortas till fyra månader efter en övergångsperiod Utrikesministeriet PRESSMEDDELANDE 1.8.2021 9.00 Protokoll nr 15 om ändring av Europakonventionen, som godkändes…

Statsrådet har fastställt den tredje nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter

Justitieministeriets pressmeddelande den 24 juni 2021 Statsrådet fastställde igår i ett principbeslut innehållet i den tredje nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter.…

EU-kommissionen har publicerat sin andra rapport om rättsstatsprincipen i EU

EU-kommissionen har den 20 juli 2021 publicerat sin andra rapport om rättsstatsprincipen i EU. Rapporten granskar utvecklingen sedan september i fjol och fokuserar sig på fyra områden: rättssystemet,…

Människorättscentrets publikation ”Tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna i Finland – samlade observationer för 2019” har publicerat i sin helhet på engelska

Publikationen publicerades på finska och svenska i mars 2021. Förutom publikationen finns en kort presentation och diagram över mänskliga rättighetsaktörer i Finland.

Finlands första nationella barometer för grundläggande rättigheter har publicerats

Enligt den barometerundersökning om de grundläggande fri- och rättigheterna som Människorättscentret och justitieministeriet låtit göra anser minst 94 procent av alla respondentgrupper att de mänskliga rättigheterna är viktiga för att skapa ett

Högsta domstolens avgörande HD 2021:42 – det senaste avgörandet där domstolen tillämpat 106 § i grundlagen

Högsta domstolen har den 4 juni 2021 gett sitt senaste avgörande om 106 § i grundlagen, HD 2021:42. Den ändringssökande i fallet hade på oriktiga grunder påförts en brottsofferavgift. För en på…

Äldre