Uutiset

Människorättsdelegationen diskuterade lösningar för att bekämpa marginalisering och hatretorik

Människorättscentrets människorättsdelegation samlades den 25 september till en retreat på Hanaholmen för att diskutera aktuella frågor om de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Delegationen…

Tidsbundet tjänsteförhållande för ung expert vid Människorättscentret

Människorättscentret har inlett ett program för unga experter som är i början av sin karriär. Programmet för unga experter erbjuder en möjlighet att sätta sig in i Människorättscentrets verksamhet och…

Utlåtande: Människorättscentret gav ytterligare information till FN:s kommitté för barnets rättigheter

Som en del av den periodiska rapporteringen till FN:s konvention om barnets rättigheter ställde FN:s kommitté för barnets rättigheter (Committee on the Rights of the Child, CRC) förra hösten frågor…

I Finland träder en ny människorättskonvention i kraft till skydd mot påtvingade försvinnanden

FN:s nya människorättskonvention trädde i kraft i Finland den 23 april. Den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden är en av FN:s nio centrala…

Mänskliga rättigheter en del av prognostiseringen – Människorättscentret bereder utredning om prognostisering ur ett människorättsperspektiv

De senaste årens kriser, från coronapandemin till kriget i Ukraina, har ökat betydelsen av prognostisering och förberedelser. Vid en workshop som ordnades av Människorättscentrets…

Utlåtande: Människorättscentret utvärderade regeringens mellanrapport till Istanbulkonventionen om förebyggande av våld mot kvinnor och gav förslag för att stärka genomförandet av konventionen

Istanbulkonventionens partskommitté gav år 2020 Finland flera rekommendationer för att stärka genomförandet av Istanbulkonventionen. I februari 2023 lämnade Finland sin mellanrapport om hur…

Material om äldres självbestämmanderätt på webbplatsen ger stöd i situationer där lagstiftning saknas

Människorättscentret har berett webbmaterial om äldre personers självbestämmanderätt. På webbplatsen behandlas självbestämmanderätten som en fråga om de grundläggande fri- och rättigheterna och de…

Människorättsdelegationen: regeringsprogrammet bör innehålla ett klart åtagande att trygga och främja de grundläggande och de mänskliga rättigheterna

Tryggandet och främjandet av de grundläggande och de mänskliga rättigheterna samt respekt för rättsstatsprincipen måste utgöra utgångspunkten för all nationell och internationell verksamhet i…

Slutresultatet av Finlands UPR-granskning godkändes i FN:s råd för mänskliga rättigheter – Människorättscentret gav ett utlåtande om människorättssituationen i Finland

Människorättscentret gav ett utlåtande den 27 mars vid FN:s råd för mänskliga rättigheter, där slutresultatet av Finlands universella periodiska granskning (UPR) godkändes. Eftersom urbefolkningens…

Information om äldre personers språkliga och kulturella rättigheter finns nu samlad på vår webbplats

På Människorättscentrets nya webbplats finns heltäckande information om äldre personers språkliga och kulturella rättigheter. På webbplatsen finns många exempel på nationella lagar som definierar…

Europarådets ministerkommitté djupt orolig över underlåtenhet att verkställa tvångsmedicindom

Europarådets ministerkommitté behandlade Europeiska människorättsdomstolens (EMD) dom X. mot Finland vid dess särskilda session gällande verkställande av domar den 7.–9. mars. Ministerkommittén…

Europeiska kommittén för sociala rättigheter har återigen gett avgörande om den låga nivån på Finlands sociala trygghet

Europeiska kommittén för sociala rättigheter konstaterade i sitt avgörande som publicerades den 15 februari 2023 att nivån på Finlands sociala trygghet fortfarande är för låg. Klagomålet som anfördes…

Vi söker en kommunikationsexpert

EN TJÄNST SOM KOMMUNIKATIONSEXPERT (Valtiolle.fi ID: 21-19-2023) Presentation av organisationen: Människorättscentret följer upp och främjar de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga…

Människorättscentret gav återigen utlåtande om Europeiska människorättsdomstolens tvångsmedicinsdom – Europarådets avdelning för verkställande av domstolens domar besökte Finland på grund av förseningar i verkställandet

Människorättscentret diskuterade med representanter för Europarådets avdelning för verkställande om Finlands förseningar med det nationella verkställandet av domar av Europeiska domstolen för de…

FN:s särskilda rapportör om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Gerard Quinns kommentar i Kalle Könkkölä symposiumet

Finland Kalle Könkkölä symposium Konferens om tillgång till rättigheter Kommentarer från Gerard Quinn, FN:s särskilda rapportör om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Måndagen den 12…

Utlåtande: i utvecklingen av jämställdhetspolitiken bör man vara medveten om människorättspolitikens mål

Människorättscentret hördes om statsrådets redogörelse om jämställdhetspolitiken vid arbetslivs- och jämställdhetsutskottet i december 2022. I sitt utlåtande framförde centret anmärkningar som grundar…

I bakgrundsdokumentet om europeiska människorättsinstitutioner och jämställdhetsorgan begrundar man balans mellan centralisering och fragmentering

De nationella modellerna för att inrätta människorättsinstitutioner, jämställdhetsorgan och andra särskilda organ som fokuserar på mänskliga rättigheter varierar i de europeiska länderna. I vissa…

Människorättscentrets alumnverksamhet för unga experter startar

Människorättscentret har grundat ett alumnnätverk för unga experter. Alumnverksamheten påbörjades den 12 december med en nätverksträff. Syftet för nätverket är att stöda utvecklingen av…

De arktiska dimensionerna av de mänskliga rättigheterna diskuterades vid Människorättscentrets och samarbetspartnernas evenemang

Människorättscentret, Arktiska centret, Nordiska institutet för miljö- och minoritetsrätt (PYVI) och nätverket för den arktiska rätten UArctic ordnade den 26 oktober 2022 ett webbevenemang där man…

FN: Kommittén för barnets rättigheter har gett regeringen List of Issues -frågor

Periodiska rapporteringens nästa skede är i gång: Mer information har efterfrågats från regeringen om genomförandet av barnkonventionen senast den 15.2.2023. I oktober gav FN:s kommitté för barnets…