Uutiset

Människorättscentret gav ytterligare information till CEDAW-kommittén

Människorättscentret gav ett kompletterande utlåtande om genomförandet av FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW) till kommittén som övervakar konventionen…

Människorättscentret berättade om människorättssituationen i Finland för FN-representationerna i Genève

Människorättscentret deltog som representant för Finlands nationella människorättsinstitution i ett samråd i Genève, där centret och medborgarorganisationerna berättade om människorättssituationen i…

Utlåtande: förverkligandet av rättigheter för offer för människohandel kräver tätare samarbete och tillräckliga resurser

Människorättscentret gav utrikesministeriet ett utlåtande om den tredje övervakningsomgången av Europarådets konvention mot människohandel. Centrala mål för konventionen mot människohandel är att…

En övergripande granskning av strukturerna för grundläggande och mänskliga rättigheter är viktig – Människorättscentrets omfattande utredning publiceras på svenska

Människorättscentret publicerar idag på svenska sin omfattande utredning av de nationella aktörerna inom grundläggande och mänskliga rättigheter. I utredningen har man strävat efter att ur ett…

Utlåtande: Människorättscentret lämnade rekommendationsförslag till FN:s kommitté för barnets rättigheter

Rekommendationsförslagen gavs för behandlingen av finska regeringens periodiska rapport om genomförandet av barnkonventionen. I sitt utlåtande behandlade människorättscentret bland annat…

CERD: Finland har brutit samernas rättigheter som garanteras av FN:s internationella konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering

FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering (CERD) avgjorde den 13 juni 2022 frågan om upptagande av personer i sametingets vallängd. Detta är det första beslutet som CERD utfärdar angående…

FRA: ”Främjande av sociala rättigheter är nyckeln till EU:s återhämtning från covid-19”

EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) publicerade sin rapport om de grundläggande rättigheterna för 2022. FRA:s rapport om de grundläggande rättigheterna för 2022 tar upp utvecklingen och…

En övergripande granskning av strukturerna för grundläggande och mänskliga rättigheter är viktig – Människorättscentret publicerar sin omfattande utredning idag

Människorättscentret publicerar idag en omfattande utredning av de nationella aktörerna inom grundläggande och mänskliga rättigheter. I utredningen har man strävat efter att ur ett helhetsperspektiv…

Människorättscentrets verksamhetsberättelse för 2021 har publicerats

År 2021 började coronapandemins konsekvenser för de grundläggande och mänskliga rättigheterna att framhävas. Människorättscentret följde noga denna utveckling i sitt arbete och lämnade…

Utlåtande: Klimatåtgärdernas konsekvenser för de grundläggande och mänskliga rättigheterna kan inte omfattas av rättvisas begrepp

Den 18 maj 2022 lämnade Människorättscentret utlåtanden till arbets- och näringsministeriet om Klimatneutralt Finland 2035 – utkast till nationell klimat- och energistrategi och till jord- och…

Utlåtande om en delreform av diskrimineringslagen

Människorättscentret har gett ett utlåtande om betänkande om en delreform av diskrimineringslagen.

Diskriminerings- och jämställdhetsnämndens resurser fortfarande otillräckliga – ECRI:s mellanbedömning har publicerats

I sin femte landsrapport i september 2019 gav Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) Finland 20 rekommendationer för att bekämpa rasism och intolerans. Regeringen blev ombedd att…

HD:s nya prejudikat: Fiskelagstiftningen strider mot samernas grundläggande rättigheter

Högsta domstolen har i sina färska beslut HD:2022:25 och HD:2022:26 fastslagit att samernas grundläggande rättigheter inte förverkligas under den nuvarande lagen och förordningen om fiske. Grundlagens…

Utlåtande: Inexaktheten hotar rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i regeringens proposition om reformen av handikappservicelagen

Människorättscentret har gett ett utlåtande om regeringens proposition med förslag till reform av handikappservicelagen. Även om propositionen innehåller vissa förbättringar av den nuvarande…

Finland i FN:s granskning av mänskliga rättigheter i november – Människorättscentret gav flera rekommendationer för att stärka tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna

Människorättscentret har i egenskap av representant för den nationella människorättsinstitutionen gett en rapport inför den universella periodiska granskningen av Finland (UPR, Universal Periodic…

Utlåtande: Lagförslag för fastställandet av kön skyddar grundläggande och mänskliga rättigheter – kravet om myndighet är dock inte förenlig med barnets rättigheter

1.4.2022 avgav Människorättscentret sitt utlåtande åt social- och hälsovårdsministeriet om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om fastställande av könstillhörighet och lagar som…

Utlåtande: bedömningen av konsekvenserna för de grundläggande och mänskliga rättigheterna får lite uppmärksamhet i lagförslaget om tillsyn av social- och hälsovården

När ansvaret för organiseringen av social- och hälsovårdstjänsterna överförs till välfärdsområdena behöver tillsynen av social- och hälsovården regleras. Med utkastet till regeringens proposition med…

FN:s konvention mot påtvingade försvinnanden stärker rättsstatsprincipen

Finland håller på att ratificera den åttonde av FN:s nio centrala människorättskonventioner: konventionen om skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden. Konventionen om påtvingade…

Europeiska kommittén för sociala rättigheter är fortfarande missnöjd med det långsamma verkställandet av beslut om kollektiva klagomål

Europeiska kommittén för sociala rättigheter har i sin rapport 2021 granskat verkställandet av beslut om kollektiva klagomål mot Finland (Finlands andel i rapporten från sidan 33 och framåt).…

Människorättscentret och den nationella människorättsinstitutionen fyller 10 år – arbetet för mänskliga rättigheter och rättsstaten är nu allt viktigare

I mars är det tio år sedan Människorättscentret, som grundades i anslutning till justitieombudsmannens kansli, började sitt arbete. Detta var en nationellt viktig milstolpe för de grundläggande och…

Äldre