Uutiset

CERD: Finland har brutit samernas rättigheter som garanteras av FN:s internationella konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering

FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering (CERD) avgjorde den 13 juni 2022 frågan om upptagande av personer i sametingets vallängd. Detta är det första beslutet som CERD utfärdar angående…

FRA: ”Främjande av sociala rättigheter är nyckeln till EU:s återhämtning från covid-19”

EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) publicerade sin rapport om de grundläggande rättigheterna för 2022. FRA:s rapport om de grundläggande rättigheterna för 2022 tar upp utvecklingen och…

En övergripande granskning av strukturerna för grundläggande och mänskliga rättigheter är viktig – Människorättscentret publicerar sin omfattande utredning idag

Människorättscentret publicerar idag en omfattande utredning av de nationella aktörerna inom grundläggande och mänskliga rättigheter. I utredningen har man strävat efter att ur ett helhetsperspektiv…

Människorättscentrets verksamhetsberättelse för 2021 har publicerats

År 2021 började coronapandemins konsekvenser för de grundläggande och mänskliga rättigheterna att framhävas. Människorättscentret följde noga denna utveckling i sitt arbete och lämnade…

Utlåtande: Klimatåtgärdernas konsekvenser för de grundläggande och mänskliga rättigheterna kan inte omfattas av rättvisas begrepp

Den 18 maj 2022 lämnade Människorättscentret utlåtanden till arbets- och näringsministeriet om Klimatneutralt Finland 2035 – utkast till nationell klimat- och energistrategi och till jord- och…

Utlåtande om en delreform av diskrimineringslagen

Människorättscentret har gett ett utlåtande om betänkande om en delreform av diskrimineringslagen.

Diskriminerings- och jämställdhetsnämndens resurser fortfarande otillräckliga – ECRI:s mellanbedömning har publicerats

I sin femte landsrapport i september 2019 gav Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) Finland 20 rekommendationer för att bekämpa rasism och intolerans. Regeringen blev ombedd att…

HD:s nya prejudikat: Fiskelagstiftningen strider mot samernas grundläggande rättigheter

Högsta domstolen har i sina färska beslut HD:2022:25 och HD:2022:26 fastslagit att samernas grundläggande rättigheter inte förverkligas under den nuvarande lagen och förordningen om fiske. Grundlagens…

Utlåtande: Inexaktheten hotar rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i regeringens proposition om reformen av handikappservicelagen

Människorättscentret har gett ett utlåtande om regeringens proposition med förslag till reform av handikappservicelagen. Även om propositionen innehåller vissa förbättringar av den nuvarande…

Finland i FN:s granskning av mänskliga rättigheter i november – Människorättscentret gav flera rekommendationer för att stärka tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna

Människorättscentret har i egenskap av representant för den nationella människorättsinstitutionen gett en rapport inför den universella periodiska granskningen av Finland (UPR, Universal Periodic…

Utlåtande: Lagförslag för fastställandet av kön skyddar grundläggande och mänskliga rättigheter – kravet om myndighet är dock inte förenlig med barnets rättigheter

1.4.2022 avgav Människorättscentret sitt utlåtande åt social- och hälsovårdsministeriet om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om fastställande av könstillhörighet och lagar som…

Utlåtande: bedömningen av konsekvenserna för de grundläggande och mänskliga rättigheterna får lite uppmärksamhet i lagförslaget om tillsyn av social- och hälsovården

När ansvaret för organiseringen av social- och hälsovårdstjänsterna överförs till välfärdsområdena behöver tillsynen av social- och hälsovården regleras. Med utkastet till regeringens proposition med…

FN:s konvention mot påtvingade försvinnanden stärker rättsstatsprincipen

Finland håller på att ratificera den åttonde av FN:s nio centrala människorättskonventioner: konventionen om skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden. Konventionen om påtvingade…

Europeiska kommittén för sociala rättigheter är fortfarande missnöjd med det långsamma verkställandet av beslut om kollektiva klagomål

Europeiska kommittén för sociala rättigheter har i sin rapport 2021 granskat verkställandet av beslut om kollektiva klagomål mot Finland (Finlands andel i rapporten från sidan 33 och framåt).…

Människorättscentret och den nationella människorättsinstitutionen fyller 10 år – arbetet för mänskliga rättigheter och rättsstaten är nu allt viktigare

I mars är det tio år sedan Människorättscentret, som grundades i anslutning till justitieombudsmannens kansli, började sitt arbete. Detta var en nationellt viktig milstolpe för de grundläggande och…

Utlåtande: i den klimatpolitiska planen på medellång sikt beaktas inte de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna i tillräcklig utsträckning

Människorättscentret kritiserade i sitt utlåtande till miljöministeriet att den klimatpolitiska planen inte tar tillräcklig hänsyn till klimatförändringens och klimatåtgärdernas inverkan på…

Människorättscentrets nya Program för unga experter inleds – de ungas röst måste stärkas i arbetet för mänskliga rättigheter

Människorättscentrets Program för unga experter sätter igång idag den 1 februari. Det är fråga om en ny öppning av Människorättscentret, med vilken man vill erbjuda experter i början av sin karriär…

Utlåtande: Genomförandet av tillgänglighetsdirektivet ska trygga de mänskliga rättigheterna och ha tillräckliga resurser

Människorättscentret efterlyser i sitt utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet tillräckliga resurser för genomförandet och övervakningen av EU:s tillgänglighetsdirektiv utkastet till…

Att bekämpa rasism är en viktig del av människorättsarbetet – Människorättscentret deltar i kampanjen Jag Är Antirasist

Människorättscentret deltar i kampanjen Jag Är Antirasist som ordnas av Justitiedepartementet och Jämställdhetsombudsmannen från 24 januari till 6 februari 2022. Kampanjen syftar bland annat till att…

Människorättsdelegationen diskuterade aktuella frågor inom den internationella människorättspolitiken

Människorättsdelegationen sammanträdde den 20.12.2021 till årets sista distansmöte. Temat för mötet var aktuella nyheter från FN och Europarådet om internationell människorättspolitik.…

Äldre