Coronapandemin har betydande effekt på tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna – Människorättsdelegationen gav rekommendationer för att trygga rättigheterna

27.1.2021 klo 08:00

Människorättscentret utarbetade en lägesbild över tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna samt delegationens rekommendationer till beslutsfattare om hur rättigheterna ska tryggas under coronapandemin och dess efterbehandling.

Coronapandemin samt olika begränsningar och andra åtgärder som vidtagits för att bekämpa den har på många sätt påverkat tillgodoseendet av grundläggande och mänskliga rättigheter. Människorättscentrets människorättsdelegation behandlade dessa effekter i sina workshoppar förra året, särskilt med tanke på rättstatsverksamhet, rättigheterna av äldre personer och personer med funktionsnedsättning, rättigheterna av barn och ungdomar samt våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Utifrån denna behandling utarbetade Människorättscentret en lägesbild över tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna samt delegationens rekommendationer till beslutsfattare om hur rättigheterna ska tryggas under coronapandemin och dess efterbehandling.

Personer som redan befinner sig i utsatt position, såsom äldre personer och personer med funktionsnedsättning, minoriteter och samer, har på grund av coronapandemin och åtgärderna för att bekämpa den hamnat i en ännu svårare situation. I rekommendationerna betonas att det är särskilt viktigt att de faktiska effekterna av åtgärderna som vidtagits under pandemin på individers och olika människogruppers rättigheter följs upp och utvärderas systematiskt och regelbundet i fortsättningen.

Delegationen utvärderar nu också för första gången rättsstatens situation och utmaningar i Finland. Vid sidan om en allmän kartläggning var teman coronapandemins inverkan på tillgodoseendet av rättigheter och på hur rättsstatens garantier fungerar i allmänhet. Rättsstatsprincipen och ett fungerande system för tillsyn av grundlagsenlighet har en central betydelse i tryggandet och främjandet av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna under en kris såsom coronapandemin.

Coronapandemins inverkan på tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna – Människorättsdelegationens rekommendationer

Mera information:

Sirpa Rautio, direktör för Människorättscentret, ordförande för människorättsdelegationen

sirpa.rautio@ihmisoikeuskeskus.fi, 09 4321 (riksdagens växel)

Leena Leikas, sakkunnig vid Människorättscentret, sekreterare för människorättsdelegationen

leena.leikas@ihmisoikeuskeskus.fi, 09 4321 (riksdagens växel)

 

Människorättscentrets människorättsdelegation är ett samarbetsorgan med bred bas vars medlemmar representerar gedigen kunskap om de grundläggande och mänskliga rättigheterna inom olika områden i samhället. Riksdagens justitieombudsmans representant, justitiekanslerns representant, alla specialombudsmän och Sametingets ordförande är permanenta medlemmar i delegationen.