Teckenspråksbarometern 2020: Betydande brister i ordnandet av undervisning på teckenspråk

12.2.2021

Enligt teckenspråksbarometern meddelar 60 procent av vårdnadshavarna till teckenspråkiga barn i skolåldern att det inte har ordnats undervisning i teckenspråk för barnet eller barnen.

Enligt teckenspråksbarometern meddelar 60 procent av vårdnadshavarna till teckenspråkiga barn i skolåldern att det inte har ordnats undervisning i teckenspråk för barnet eller barnen. En del av respondenterna berättar att barnet endast fått undervisning i teckenspråk under en kort tid, och för vissa har det krävt ihärdiga åtgärder av föräldrarna för att få undervisningen ordnad.

I bästa fall fungerar i vissa skolor en klasslärare som har teckenspråk som modersmål eller en språkligt kompetent lärare som lärare. Detta är ett arrangemang i enlighet med artikel 24 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som måste erbjudas alla teckenspråkiga elever.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förpliktar Finland att genomföra ett system för inkluderande lärande som bland annat syftar till att underlätta inlärningen av teckenspråk och främjandet av de dövas språkliga identitet. Detta innebär att teckenspråkiga elever ska ha lärare med nödvändiga kunskaper i teckenspråk.

I teckenspråksbarometern som genomfördes för första gången undersöktes förutom ordnandet av undervisning på teckenspråk även kvaliteten på och tillgången till tolkningstjänster på teckenspråk, tillgången till information på teckenspråk samt språkklimatet och de språkliga rättigheterna.

Fredagen den 12 februari firas den nationella teckenspråksdagen. Dagen är dövundervisningens fader C.O. Malms (1829-1863) födelsedag och har tagit sin plats som Finlands teckenspråkiga samfunds viktigaste högtidsdag.

Information om evenemangen på teckenspråkets dag finns på Finlands Dövas Förbunds webbsida: https://kuurojenliitto.fi/sv/aktuellt/viittomakielen-paivaa-juhlitaan-12-2/

Teckenspråksbarometern 2020 – Forskningsrapport: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162840/OM_2021_5_SO.pdf?sequence=4&isAllowed=y

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning: https://finlex.fi/sv/sopimukset/sopimussarja/2016/fds20160027.pdf

Människorättscentrets material om teckenspråk: https://www.manniskorattscentret.fi/utbildning/teman/teckenspraksdagar-12-2-och-23-9/