FRA: Våld och trakasserier är mycket vanligare i Europa än vad officiella uppgifter visar

19.2.2021

Under ett år trakasserades fler än en av fyra européer och 22 miljoner angreps fysiskt. Men brottsoffer anmäler i regel inte det som de varit med om. De har ofta svårt att tillvarata sina rättigheter och kan känna att de inte kan göra sig hörda. Detta framgår av den första EU-omfattande undersökningen någonsin om allmänhetens erfarenheter av brottslighet, som genomförts av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA). Resultaten visar hur riktade åtgärder kan hjälpa staten att stödja brottsoffer och göra det lättare att anmäla brott och få tillgång till rättslig prövning.

Pressmeddelande från FRA

Wien den 19 februari 2021

Våld och trakasserier är mycket vanligare i Europa än vad officiella uppgifter visar

Under ett år trakasserades fler än en av fyra européer och 22 miljoner angreps fysiskt. Men brottsoffer anmäler i regel inte det som de varit med om. De har ofta svårt att tillvarata sina rättigheter och kan känna att de inte kan göra sig hörda. Detta framgår av den första EU-omfattande undersökningen någonsin om allmänhetens erfarenheter av brottslighet, som genomförts av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA). Resultaten visar hur riktade åtgärder kan hjälpa staten att stödja brottsoffer och göra det lättare att anmäla brott och få tillgång till rättslig prövning.

”Den stora skillnaden mellan officiella brottssiffror och människors erfarenhet av brott belyser den verkliga omfattningen av brottsligheten i EU. Resultaten visar att unga människor, personer som inte identifierar sig som heterosexuella och personer med funktionsnedsättning är särskilt utsatta för brottslighet”, säger FRA:s direktör Michael O’Flaherty. ”EU har lagstiftning för att tillgodose brottsoffers rättigheter, som stöds av EUstadgan om de grundläggande rättigheterna. De nationella regeringarna behöver göra mer för att tillgodose brottsoffrens rättigheter och ge dem det stöd de behöver.”

Offren är ofta omedvetna om sina rättigheter eller kan inte göra sig hörda. De anmäler inte brotten på grund av rädsla för vedergällning eller hot från gärningsmannen.

FRA:s rapport "Crime, safety and victims’ rights” (brott, säkerhet och brottsoffers rättigheter) bör vägleda nationella beslutsfattare när de fullgör sina internationella åtaganden och tillämpar EU:s lagar om brottsoffers rättigheter. Den kompletterar EUstrategin för brottsoffers rättigheter, som syftar till att underlätta för brottsoffren att anmäla brotten. I rapporten uppmanas medlemsstaterna att göra följande:

  • Säkerställa tillgång till rättslig prövning: Nästan 1 av 10 personer i EU (9 procent) har upplevt våld under de senaste fem åren. Siffran är 3–18 procent beroende på land. För trakasserier var siffran 41 procent i EU och 15–62 procent i de olika länderna. Länderna bör ge rätt information, stöd och skydd till alla offer, inklusive de mest sårbara, och göra det möjligt för dem att få sin sak prövad i domstol. Detta gäller också brott som sker på nätet.
  • Erbjuda riktat stöd: Nära en fjärdedel av alla unga personer (23 procent av personer i åldern 16–29 år) och en femtedel av alla som identifierar sig som hbti-personer (19 procent), har en funktionsnedsättning (17 procent) eller tillhör en etnisk minoritet (22 procent) uppger att de utsatts för fysiska angrepp under de senaste fem åren. Länderna bör vara särskilt uppmärksamma på de särskilda behoven hos olika grupper för att bättre skydda dem mot våld. De bör också informera dem om deras rättigheter på ett sätt som de förstår.
  • Stödja kvinnor bättre: Över en tredjedel av det fysiska våldet mot kvinnor (37 procent) sker i hemmet, med psykologiska efterverkningar hos 69 procent av offren. I nästan tre av fyra fall av sexuella trakasserier mot kvinnor (72 procent) är förövaren en okänd person. De flesta av dessa fall äger rum på offentliga platser. Länderna bör se till att ett jämställdhetsperspektiv tillämpas när det gäller rättsliga påföljder, upplysning och utbildning om samt skydd och stöd för brottsoffers rättigheter. Detta innefattar att förebygga brott genom upplysning riktad till män, med tanke på att förövarna oftast är män.
  • Göra det lättare att anmäla brott: Bara en tredjedel (30 procent) av offren polisanmäler fysiska angrepp och en tiondel (11 procent) trakasserier. 2 Anmälningsnivåerna skiljer sig åt mellan länderna, vilket speglar kulturskillnader och olika grader av förtroende. Personer som är äldre, har lägre utbildningsnivå eller har svårt att få ekonomin att gå ihop är i allmänhet mindre benägna att vända sig till brottsbekämpande myndigheter. Länderna behöver göra mer för att uppmuntra till att anmäla brott och göra det lättare att anmäla. Detta inbegriper att använda andra vägar, exempelvis civilsamhället eller hälso- och sjukvården, för att fånga upp brott, informera offren om deras rättigheter och hänvisa dem till lämpliga stödtjänster.

Rapporten tar upp synpunkter från 35 000 personer och deras erfarenheter av våld, trakasserier, inbrott och konsumentbedrägerier samt konsekvenserna för offren. Rapporten undersöker också synen på säkerhet och benägenheten att agera när man bevittnar ett brott.

Den ingår i en serie rapporter som behandlar människors synpunkter och erfarenheter på området grundläggande rättigheter. Resultaten bygger på svaren på FRA:s undersökning om grundläggande rättigheter som genomförts i alla EU:s medlemsstater, Nordmakedonien och Storbritannien. Undersökningen pågick från januari till oktober 2019.

Ipsos MORI samlade in uppgifterna på uppdrag av FRA i samarbete med den nederländska statistikmyndigheten (CBS), Centre des Technologies de l'Information de l'Etat (CTIE) i Luxemburg och den österrikiska statistikmyndigheten.

Vill du veta mer, delta i FRA:s webbpaneldebatt ”Crime, victims and rights: what can EU countries do to strengthen victims’ rights?” (brott, offer och rättigheter: vad kan EU:s länder göra för att stärka brottsoffers rättigheter?) kl. 10.30 MET den 19 februari 2021.

Besök sidan för frågor och svar, verktyget för datasökning på nätet i presspaketet eller kontakta media@fra.europa.eu / Tfn: +43 1 580 30 653

 

Till sidan https://fra.europa.eu/en/media/press-packs/rights-survey

Bilagor