Människorättscentret har publicerat en sammanställning av genomförandet av grundläggande och mänskliga rättigheter i Finland

25.3.2021

Människorättscentrets publikation Tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna i Finland – samlade observationer för 2019 har sammanställt observationer av de självständiga och oberoende aktörer som övervakar och främjar tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna.

Människorättscentrets publikation Tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna i Finland – samlade observationer för 2019 har sammanställt observationer av de självständiga och oberoende aktörer som övervakar och främjar tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Observationerna gäller brister och problem i tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna i Finland. Publikationen inbegriper också några avgöranden av de hög­sta domstolarna och diskriminerings- och jäm­ställdhetsnämnden.

I publikationen betonas de ämnesområ­den och rättigheter som för närvarande ingår i Människorättscentrets allmänna uppföljning av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Uppgifterna har i huvudsak samlats in från års- och verksamhetsberättelser­na för 2019 samt webbmeddelanden. Sammanställningen är inte en heltäckande presentation av alla observationer som gjorts i samband med övervakningen av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna.

Människorättscentret publicerade den första motsvarande sammanställningen av överva­karnas observationer 2020 (på finska). I fortsättningen kommer observationer av övervakarna av de grundläggande och mänskliga rättigheterna att i tillämpliga delar inkluderas i Människorätts­centrets egen uppföljning och rapportering.

I samband med sammanställningen kommer också ett diagram över grund- och människorättsaktörer i Finland att publiceras.

 

Läs Människorättscentrets publikationer här.